OHQÉH… Tîjí° äéhéîàf’ 2013

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

ØΠYGC SHΩÉ° OHQÉH… Tôjë° ¬ G¤ äéhéîàf’g ædg« HÉ« á ‘ dg© ΩÉ ,2013 e© Hô øy SGCØ° ¬ { PGE ÉÆFGC Πàf≈¡ VGƑŸÉH° «™ ùdg° «SÉ °« á ùæfh≈° ûdg° hƒd ¿ G◊ «JÉ «á dgzájqhô°† .

Qh IGC ‘ åjóm G¤ ƒjõøπj{¿ Éæñd¿ z ùegc,¢ FGC ¬ ’{ Éææμá ¿ μfª π Hƒfé≤ ¿ ùdgúà° πh ΠY« Éæ ¿ f© üô° ¿ Gòg dgƒfé≤ ¿ ûhπμ° éj© π πc TÍFGÔ° ÚÆWGƑŸG áπ㇠ûhπμ° SΠ° «º z, ûekgò° G¤ ¿ ôfghódg{ üdg° ¨iô HGC ôfghódg ájoôødg J© ùμ¢ àdgª ã« π üdgë° «í æμdhé¡ TGCÑ° ¬ ÄÉHÉÎÀFÉH ájóπh dh« ù¢ ÄÉHÉÎÀFÉH f« HÉ« á, øμdh ‘ Òμøàdg æwƒdg» ΠY« Éæ ¿ ôμøf ‘ IÔFGÓDG ièμdg IÓMGƑDG, a« ƒμ¿ Üéîàf’g ΠY≈ SGCSÉ° ¢ æwh» dh« ù¢ ΠY≈ SGCSÉ° ¢ ØFÉW» z.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.