AÓH céfiª á ÀŸG¡ ªú Hé¡ ªäé 11 ƑΠJGC∫ ‘ ƒeéféàfgƒz

Al-Mustaqbal - - T° Hƒd¿ Hôy« Á Dhoh« Á -

πãe ódén T° «ï fiª ó, dg© π≤ ÔHÓŸG dé¡ ªäé 11 ƑΠJGC∫ S)ÀÑ° ªè ( h HQGC© á øe FGƑYGC¬ VÎØŸGÚ° ùegc¢ ΩÉEGC μfiª á ùyájôμ° ‘ ƒeéféàfgƒz, ɇ j© Èà ájgóh AGÔL’E ʃféb øμá ¿ jƒ£ ∫ ÌC’C øe ΩÉY.

Hh ˘© ˘ ˘ó ùj° ˘™ S° ˘æ ˘ägƒ e ˘ø DGE ˘≤ ˘AÉ dg ˘≤ ˘Ñ ¢† Y ˘Π ˘≈ ÀŸG¡ ªú ÿgª ùá° ‘ ùcéhéà° ¿, EGCGƑ°† KÓK æeé¡ àfi ˘é ˘jõ ˘ø ‘ S° ˘é ˘ø S° ˘ô ,… S° ˘à ˘Lƒ ˘¬ dg ˘æ ˘« ˘HÉ ˘á dg© ùájôμ° G còe’c« á dg« ¡º J¡ ªá ÙŸG{° dhƒd« á øy Ò°†– Jh ˘æ ˘Ø ˘« ˘ò YG˘ à˘ ÄGAGÓ 11 JGC˘ Π˘ ƒ∫ S)° ˘Ñ ˘à ªè ( 2011 ‘ f ˘« ˘jƒ ˘ΣQƑ Tghh° ˘æ ˘£ ˘ø Th° ˘fé ˘ùμ ° ˘Ø ˘« ˘π ÙÆH)FÉØΠ° «É ( àdgh» ÄOHGC ëh« IÉ 2976 Tüî° ° zék, ùëhö° ƒzéàæñdg¿ .

h VGEÁAÉ° G¤ ódén T° «ï fiª ó, àjƒμdg» DÉÑDG≠ øe dg© ªô 47 EÉY òdgh… ØΠYGC ùe° dhƒd« ଠøy πc πmgôe dgé¡ ªäé , a ¿ J’GΩÉ¡ S° «Lƒ ¬ JGC°† G ¤ c ˘π e˘ ø dg˘ «˘ ª˘ æ˘ » eq˘ õ… H˘ ø ûdg° ˘« ˘Ñ ˘á , dgh˘ Ñ˘ ùcé° ˘à ˘ÊÉ Y ˘Π ˘» Y ˘Ñ ˘ó dg ˘© ˘jõ ˘õ Y ˘Π ˘» ΠŸG ˘Ö≤ H ˘© ˘ª ˘QÉ dg˘ Ñ˘ Π˘ Tƒ° ˘» Lhª «© ¡º Lgƒjƒ¡ ¿ Yáhƒ≤ G ΩGÓY’E.

h bhgc ˘∞˘ ÀŸG ˘¡˘ ˘ª˘ ˘ƒ˘ ¿ ÿgª ù° ˘á˘ ‘ ùb° ˘º j ˘î †° ˘™ ◊SGÔ ° ˘á ûe° ˘IOÓ e ˘ø S° ˘é ˘ø Z ˘fgƒ ˘à ˘fé ˘eé ˘ƒ ÒßG óéπd∫ ‘ Éhƒc. Sh° «æ ƒπ≤¿ G¤ μfiª á ùyájôμ° ” ûj° ˘μ ˘« ˘Π ˘¡ ˘É ün° ˘« ü° ˘ d ˘¡ ˘ò √ dg ˘¨ ˘jé ˘á . Sh° ˘à ˘æ ˘≤ ˘π Fébh™ ÙΠ÷GÄÉ° ÒNÉÀH 40 FÉK« á cª É øμá ¿ J ˘à ˘© ˘Vô ¢ d ˘Π ˘bô ˘HÉ ˘á ‘ M˘ É∫ bg˘ àâ°† G◊ dé˘ á d˘ dò,∂ Sh° «ë Égô°† OÓY b« SÉ° » øe üdgaéë° «Ú ΠH≠ 60 e ˘SGÔ ° ˘ H ˘É V’E° ˘aé ˘á G¤ f ˘ë ˘ƒ ûy° ˘Iô TCG° ˘î ˘UÉ ¢ e ˘ø AÉHÔBGC dgéjéë°† ÄÒÀNG SGC° ªé ghdº déháyô≤ .

Sh° ˘à ˘åñ dg ˘bƒ ˘FÉ ˘™ Y ˘Π ˘≈ T° ˘TÉ ° ˘á Y˘ ª˘ bó˘ á ‘ HQGC˘ ™ óygƒb ùyájôμ° ΠY≈ G VGQ’C° » G còe’c« á, ‘ TGEIQÉ° G¤ ióe ggcª «á CÉÙGª á ùædéháñ° G¤ ôdg … dg© ΩÉ G còe’c» .

bƒàjh™ ƑÑBGÔŸG¿ ¿ ùjà° ¨π ódén ûdg° «ï fiª ó L ˘ùπ ° ˘äé CÉÙG ˘ª ˘á c ˘ª ˘Èæ Ÿ¡ ˘LÉ ˘ª ˘á dg ˘j’ƒ ˘äé Ióëàÿg àdg» j© Égèà ûdg{° «É£ ¿ G zèc’c.

G) ± Ü(

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.