F ˘ÜGƑ˘ ÙŸG{° à˘˘ ˘≤˘ Ñ˘˘ zπ˘˘: ’ T° »˘˘A æá ˘©˘ æ˘˘ ˘É˘ e ˘ø˘ dg æ˘˘ hõ˘˘∫ G¤ ûdg° ˘É˘ Q´ Y æ˘˘ ó˘˘ dg† ° Iqhô˘

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

Täoó° bgƒe∞ Ügƒf áπàc ùÿg{à° zπñ≤ ùegc,¢ ΠY≈ FGC¬ ’{ øμá JÑ£ «≥ ƒféb¿ ùædgñ° «á ‘ πx Oƒlh ùdgìó° , e™ QGÔB’G FGC¬ ’ øμá ÀDGRGE¬ G’ ÉH◊ zqgƒ. âàødh G¤ G¿ ’{ T° »A æá© Éæ øe hõædg∫ G¤ ÛDGQÉ° ´, øμd óæy dgziqhô°† . äqôch Iƒyódg ûàd{μ° «π áeƒμm Gôbƒæμj• M« ájoé ûjô° ± ΠY≈ AGÔLGE äéhéîàf’g ædg« HÉ« á ΠY≈ Zôdgº øe aq¢† jôa≥ 8{ ZQGPGB dgò¡ dgzìô£ . ûegoó° ΠY≈ FGC ¬ ’{ øμá JÑ£ «≥ ƒféb¿ ùædgñ° «á ‘ πx Oƒlh ùdgìó° , e™ QGÔB’G FGC¬ ’ øμá ÀDGRGE¬ G’ ÉH◊ zqgƒ.

Yhª É AÉL ΠY≈ ùdé° ¿ Fôdg« ù¢ S° ©ó G◊ ôjô… øy ¿ ûdg° ©Ö ójôj SGÉ≤° • ædg¶ ΩÉ, b ˘É :∫ dg{ ˘Fô ˘« ù¢ G◊ jô ˘ô … çó– Y ˘ø dg ˘æ ˘¶ ˘ΩÉ dg ˘à ˘HÉ ˘™ d ˘Π ˘æ ˘¶ ˘ΩÉ ùdg° ˘Qƒ ,… Yh˘ ø g˘ ò√ G◊ áeƒμ àdg» Éc¿ AGQH ûjμ° «Π É¡ Vhh° ™ FQ« ùé¡° , ædg¶ ΩÉ ùdgqƒ° … Üõmh ΠDG¬ , Fôdg« ù¢ G◊ ôjô… jƒ≤ ∫ ¿ ædg¶ ΩÉ ùdgqƒ° … ÖGGP ògh√ G◊ áeƒμ ΠY« É¡ ¿ Ögòj ûdgh° ©Ö ÊÉÆÑΠDG VÉ° ¥ ÉYQP HÉ¡ Ãhª SQÉJÉ° É¡ ÙDGÑΠ° «á ◊ª ájé ædg¶ ΩÉ ùdgqƒ° ,… ÉÀDÉH‹ ŸG© ácô g» e© ácô SGÉ≤° • òg√ G◊ áeƒμ Uƒdghƒ° ∫ G¤ áeƒμm M« ájoé,

øeh Kº G¤ S’gëà° É≤¥ ædg« HÉ» z. G¤ óe dg« ó àdg» HÉM∫ jôødg≥ ÔN’G ùczégô° . Ébh:∫ dg{« Ωƒ gº ƒcqój¿ fg¬ h ¿ ùcô° ΠLQ¬ ‘ èdõàdg, ’ fg¡ º ⁄ ùjà° £« ©Gƒ ùcô° ój√ ‘ ùdg° «SÉ zá°.

Yh ˘ª ˘É GPG c ˘É ¿ S° ˘« Tΰ ˘í d ˘fó ˘à ˘î ˘HÉ ˘äé dg ˘æ ˘« ˘HÉ ˘« ˘á ŸG≤ ˘Ñ ˘Π ˘á Y ˘Π ˘≈ F’ ˘ë ˘á J{ ˘« ˘QÉ ùÿgà° zπñ≤, Éb:∫ { ¿ DGQGÔ≤ S° «ƒμ ¿ Πdiƒ≤ àdg» J dƒd ∞ òg√ ÍFGƑΠDG, Égóæyh iôf GPÉE SØÆ° ©zπ .

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.