QƑM…

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

Vhgí° Yƒ°† áπàμdg ÖFÉÆDG Yª QÉ QƑM,… ‘ åjóm G¤ ádéch{ G AÉÑF’C zájõcôÿg, G¿ ΩÓC{ Fôdg« ù¢ S° ©ó G◊ ôjô… øy G¿ ûdg{° ©Ö ójôj SGÉ≤° • ædg¶ ZΩÉ ƒg T° ©QÉ äéhéîàfód ædg« HÉ« á ŸGZÁΠÑ≤ , e kgócƒd G¿ ’{ T° »A æá© Éæ øe hõædg∫ G¤ ÛDGQÉ° ´, øμd óæy dgziqhô°† .

øyh Z« ÜÉ Iƒyódg ûàdμ° «π áeƒμm Gôbgƒæμj• ‘ Πcª á G◊ ôjô,… TGQÉ° G¤ G¿ Iƒyódg{ âdgrée Fébª á, dh« ù¢ DÉHIQHÔ°† G¿ Égqôμj ‘ πc Séæezáñ° .

Yhª É GPG âféc äéhéîàf’g ájóπñdg YÔØDG« á àdg» Tégó¡° Éæñd¿ ÁHÉÃà zéahôh{ d ÄÉHÉÎÀFÓE ædg« HÉ« á ŸGÁΠÑ≤ ünuƒ° ° ÷á¡ äéødéëàdg, Éb:∫ Óc{, äéhéîàfód ájóπñdg e© «QÉ ÔNGB Πàîj∞ øy äéhéîàf’g ædg« HÉ« á, ëh« å ƒμj¿ HÉW© É¡ GFɉ « ΠFÉYH« zék. Oólh Òcòàdg ÉÆFÉH J{éæeó≤ ëh ùÿ° ádéc ÉØF’G,¥ d« Øà† GƑΠ° àjh© Ghó¡ H QGÔBÉE ÁFRGƑŸG V° ªø eáπ¡ e© «áæ , Shùæ° góyé°º ‘ ÉØF’G¥ IÎØD zioófi.

Yhª É GPG Éc¿ Σéæg øe Σôq– ójól d` J{« QÉ ùÿgà° zπñ≤ Ñjôb , ànº : Sqóf{¢ πc dp,∂ øμdh Éeóæy üjíñ° G… T° »A kgõgél f© øπ æy¬ z.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.