Èféàædg

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

[ H« äƒbé ‘ IÓΠH H« äƒbé ‘ ÏŸG ûdg° ªé ,‹ äréa áëf’ Jéμàdg{∞ U’ghzìó° àdg» Îj SGCÉ¡° FQ« ù¢ ùb° º H« äƒbé ÑFÉÀΜDG» ÜYΩÉ° ƒæjr¿ πeéμh YGCFÉ°† É¡, gh» J† °º ¤ ƒæjr¿ : ÒHHQ ƒæjr¿ , øjqho UΠ° «ÉÑ , WÉY∞ TÉG° º, RƑL± Éfƒj¿ , ÒHHQ f© ªá , Sƒj∞° ƒæjr¿ , fggƒ£ ¿ ƒæjr¿ ùjqƒeh¢ ƒæjr¿ . [ TQÚHÓ° ` Iqƒμdg ‘ TQ° ˘ÚHÓ - dg ˘μ ˘IQƑ , a ˘ÄRÉ dg ˘FÓ ˘ë ˘á YÓŸG ˘eƒ ˘á e ˘ø dg{ ˘≤ ˘ägƒ dg ˘Π ˘Ñ ˘æ ˘fé ˘« ˘zá dgh© ÄÓFÉ SÉFÔHÁ° Fôdg« ù¢ ÙDGHÉ° ≥ ájóπñπd H« QÉ πjéfl Qƒÿg,… e™ ôn¥ ómgh øe áëfódg féãdg« á SΠÉ° ¬ RƑL± ùlôl¢ ùlôl.¢

dgh ˘Ø ˘ÉF ˘õ ˘h ¿ g ˘º : H ˘« ˘ ˘ÉQ jéfl ˘π Qƒÿg,… ΠJG» ÑM« Ö GGÔHG« º, RƑL± Veƒ° «§ eho« §, ΠJG» fggƒ£ ¿ QƑÑL, L ˘jrƒ ˘∞ fg ˘£ ˘Gƒ ¿ V° ˘eƒ ˘« ˘§ , g ˘ÊÉ S° «ÉÑ ¿ Qƒÿg,… ƒfél Sƒj∞° Sôμ° , Mh« ùà° «É a OGƑD SGÉË° .¥ [ DGÚ£≤ ` dgæ°† «á ‘ dg ≤˘ ˘Ú£ ` dg† ° ˘æ ˘« ˘á , SGC° ˘Ø ˘äô èféàædg G dh’c« á, øy Rƒa 7 YGCAÉ°† øe áëf’{ Aɉ dgzú£≤ , eπhé≤ Rƒa 5 YGC† ° ˘ÉA e ˘ø F’{ ˘ë ˘á J† ° ˘eé ˘ø HGC ˘æ ˘AÉ dgzú£≤ .

dgh ˘Ø ˘ ˘ÉF ˘õ ˘h ¿ e ˘ø F’{ ˘ë ˘á Aɉ dg ˘≤ ˘zú£ g ˘º : fiª ˘ó MGC ˘ª ˘ó U° ˘É ,‘

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.