Dg{zägƒ≤ : èféàf áàa’ diƒ≤ 14 QGPGB

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

UQÓ° øy IÔFGÓDG EÓY’G« á ‘ dg{ägƒ≤ FÉÆÑΠDG« zá H« É¿ AÉL a« ¬: M{â≤≤ dgägƒ≤ FÉÆÑΠDG« á iƒbh 14 QGPGB èféàf áàa’ Jhéeó≤ Éxƒëπe ‘ ÄGÓΠÑDG àdg» â“a« É¡ äéhéîàf’g ájóπñdg YÔØDG« á Ωƒj G ÓM’C. h‘ Ée Πj» hól∫ ŸÉH© ΣQÉ àdg» VÉNÀ° É¡ dgägƒ≤ FÉÆÑΠDG« á ÉØΠMH Éghd éféàfhé¡ : - ôjo ÓΠH - HÎÑDG¿ : Rƒa áëf’ { ahgc« ZAÉ ôjo ÓΠH HÎÑDG¿ 14) QGPGB( 72- - Éëñf - H© ÑΠ:∂ Rƒa πeéc áëfód dgägƒ≤ FÉÆÑΠDG« á. - TQÚHÓ° - Iqƒμdg: Rƒa áëfódg áeƒyóÿg øe dgägƒ≤ FÉÆÑΠDG« á 14h QGPGB. - dgæ≤ Iô£ - QÉΜY: Rƒa πeéc áëfód áeƒyóÿg øe 14 QGPGB. - U° ¨ÚÑ - ÑDGÉ≤ ´ dg¨ Hô» : Rƒa áëfódg áeƒyóÿg øe 14 QGPGB 12.3- - TQ° ©Ú - ÉJÔZR: 9 eóyé≤ áëfód G{Aɉ TQ° ©zú J)« QÉ IOÔŸG( eπhé≤ 6 eóyé≤ áëfód TQ{° ©Ú ziôm ácôm) G S’EÀ° Ó≤-∫ ägƒb féæñd« á.( - SÉJÉØΠ° - DÉY« ¬: 5 YGCAÉ°† øe áëfódg áeƒyóÿg øe dgägƒ≤ FÉÆÑΠDG« á 4h øe áëfódg féãdg« á. - DGΩGÓ≤ - ÑDGÉ≤ ´ ûdg° ªé :‹ Rƒa áëfódg áeƒyóÿg øe dgägƒ≤ FÉÆÑΠDG« zá.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.