Wgôbƒáódg{« zá àjøeé°† e™ G S’ciô°

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

âeébg Ñ÷G{Á¡ Wgôbƒáódg« á ôjôëàd ùπazú£° SÉÆŸÁÑ° iôcp áñμædg Yh« ó dg˘ ©˘ ª˘ É,∫ e˘ ¡˘ Lô˘ fé˘ É J† °˘ eé˘ æ˘ «˘ É e˘ ™ ŸG© ˘à ˘≤ ˘ÚΠ dg˘ Ø˘ ùπ° ˘£ ˘« ˘æ «Ú dgh© Üô ‘ ùdgƒé° ¿ S’GFGÔ° «Π «á , ‘ áyéb õcôÿg{ dg© Hô» ÙΠØDG° £« æ» z ‘ fl« º êôh ÁÆLGÈDG.

dgh≤ «â Πcª äé âkó– øy Vh° ™ G S’ciô° ‘ Sƒé° ¿ ÓÀM’G,∫ âyoh G¤ πjhój b† °« à¡ º Gh¤ YOª ¡º ‘ e© ácô G e’c ©AÉ ájhéÿg, øe ÓN∫ ùeägò° häécô– , üjghé° ∫ üdg䃰 G¤ ÆŸG¶ ªäé dhódg« á Πd† °¨ § ΠY≈ SΠ° äé£ ÓÀM’G∫ ÓWGH¥ SMGÔ° ¡º ho¿ b« ó hg Tô° ,• äócgh fg¬ Ñæj¨ » àdg© WÉ» e™ òg√ dg†≤ °« á æwƒdg« á EÉ÷G© á, ûhπμ° zómƒe. H© ó dp,∂ ” Ëôμj Q SHDAÉ° äéjóπh EÓYGH« Ú AÉÆHGH øe fl« ªäé ähòh, dgh≤ «â übófé° TÉFGH° «ó bgh« º VÔY¢ ùemô° » øe Mh» SÉÆŸGÁÑ° .

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.