ØJQ» åëñj ôjh¥ Mª ájé õcgôe äéféëàe’g

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

SGEÀ° πñ≤ ôjóÿg dg© ΩÉ diƒ≤ G øe’c ΠNGÓDG» AGƑΠDG TGCÔ° ± ØJQ» ‘ Ñàμe¬ áæμãh GŸ ≤ô Gd ©É Ω eó jô YÉ Ω hr GQ I Gd ÎH «á aé O… jô ¥, ‘ Rj É QIM iôl DÓNÉ¡ åëñdg ‘ Vƒeƒ° ´ G ÄGAGÔL’E G æe’c« á àdg» Ségòîàà° iƒb G øe’c ΠNGÓDG» ◊ª ájé õcgôÿg àdg» Sà° ΩÉ≤ a« É¡ äéféëàe’g Sôdg° ª« á Πd© ΩÉ SGQÓDG° » G◊ É.‹ cª É héæj∫ åëñdg SΠÑ° ØJ© «π VÉÙGÄGÔ° àdg» Πj≤ «É¡ VÉÑ° • iƒb øe’g ‘ SQGÓŸG¢ äéjƒféãdgh Sôdg° ª« á üdπ≤° Yh» DGÜÓ£ ‘ áëaéμe ägqóıg øe Lá¡ , àdgh© ô± ΠY≈ FGC¶ ªá Gd ù° Ò hg dù °Ó eá GŸ ôh Qj á eø L¡ FÉK« á, Kƒjh« ≥ iôy dg© ábó ÚH DGÜÓ£ πlqh G øe’c ùdgôgé° ΠY≈ æegc¡ º h øegc æwh¡ º.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.