ÕHÉıG{ Gh Gôa’c¿ z aôj¢† EÖΠ£ UGCÜÉË° ŸGØMÉ£

Al-Mustaqbal - - Dgª Ùà° Πñ≤ Üàb’goé° … -

ØΠYGC GOÉ– FÄÉHÉ≤ ÕHÉIG Gh Gôa’c¿ ‘ Éæñd¿ ùegc,¢ aq°† ¡º ÉŸ üjô° ΠY« ¬ UGCÜÉË° ŸGØMÉ£ Méæd« á S° ©ô dgúë£ .

Yhó≤ GOÉ–’ àlgª ÉYÉ ÉFQÉW, åëh a« ¬ SGC° ©QÉ dgúë£ , h ØΠYGC àûgª ©ƒ ¿ ‘ ‘ H« É¿ G J’B » H{© Éeó ” agƒàdg≥ SHÉ° ≤ e™ IQGRH üàb’goé° SÉFÔHÁ° Égôjrh fƒ≤ ’ Séëf¢ ΠY≈ G¿ ƒμj¿ S° ©ô dgúë£ 580 DGC ∞ ‘ VQG¢ Ÿgáæë£ 600h dg∞ Ughπ° G¤ ôødg¿ , ÉÃH G¿ Gòg ÉØJ’G¥ ⁄ àj≤ «ó H¬ UGÜÉË° ŸGØMÉ£ Gƒeébh H ÆÓHÉE UGÜÉË° G Gôa’c¿ H ¿ S° ©ô dgúë£ 630 ØDG , LGQ© Éæ ôjrƒdg Éfóyhh KGÒN, àmh≈ ÎJQÉJ¬ ⁄ üfπ° G¤ G… àf« áé, Hh≤ » UGCÜÉË° ŸGØMÉ£ ΠY≈ UGGQGÔ° º ΠY≈ dgúë£ ùh° ©ô 630 ØDG Gògh Ée aôf† °¬ Lª áπ üøjh° « zók.

h VGCÉ° ± ÑDG« É¿ Qôb{ GOÉ–’ IƑYO Lª «™ Aóeõdg UGÜÉË° ÕHÉIG Gh Gôa’c¿ G¤ Yó≤ Lª ©« á Yª eƒ« á ÷Gª ©á 11 QÉ÷G… ‘ áãdéãdg õcôã GOÉ–’ fqƒc« û¢ ædgzô¡ .

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.