ÚJƑH àj© ó¡ ùh° «SÉ á° üàbgájoé° áπjƒw G óe’c Shôd° «É

Al-Mustaqbal - - Dgª Ùà° Πñ≤ Üàb’goé° … -

bh™ Fôdg« ù¢ Shôdg° » ÒÁOÓA ÚJƑH, ùegc,¢ Sôeéeƒ° àj© Π≥ HS{` °« SÉÁ° ádhódg üàb’gájoé° áπjƒw ΠL’G { ÙMÑ° ªé ôcp ÖÀΜŸG üdgøë° » Úπeôμπd. Jhó¡ ± ádhódg ah-é≤ dgò¡ SÔŸGΩƑ° - G¤ ùjjô° ™ N≈£ Égƒ‰ üàb’goé° … IOÉJRH ΠNO ÚÆWGƑŸG AÉÆHH SHQ° «É Lƒdƒæμàdg« É àÿgáeó≤ .

bƒàjh™ SÔŸGΩƑ° ƒ‰ S’gãà° ªÄGQÉ a≈ SHQ° «É ùæháñ° 25% øe LGª É‹ oeéædg ΠÙG» ƒπëh∫ 2015 27h% ƒπëh∫ ΩÉY ,2018 ûegò° G¤ VIQHÔ° G¿ πà– SHQ° «É õcôÿg ÿgª ùú° a≈ üjæ° «∞ æñdg∂ hódg‹ { AGO’C G Y’Cª Éz∫ ΩÉY 2015 côÿgh ˘õ dg ˘© û° ˘jô ˘ø Y˘ ΩÉ .2018 hà– ˘π SHQ° ˘« ˘É G’ ¿ côÿg ˘õ 120 ‘ g ˘Gò üàdgæ° «.∞ Éch¿ ÚJƑH ób J© ó¡ YÖ≤ Rƒa√ ÄÉHÉÎÀF’ÉH ‘ QGPGB SQÉE),(¢ ÉH¿ ƒμj¿ hg∫ Sôeωƒ° üjqó° √ Fôc« ù¢ ƒg SQ° º ÁWQÉN jôw≥ æàdª «á SHQ° «É ‘ dg© Oƒ≤ dgáeoé≤ .

h IOGC ÚJƑH ùegc,¢ dg« ªú Sódgájqƒà° d« üíñ° dòh∂ FQ« ùé° Shôd° «É áj’ƒd áãdék, H© ó HQGC™ Sägƒæ° bégé°† ΠY≈ Q SGC¢ G◊ áeƒμ. êgh)(

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.