Μfiª á bgôy« á JQÔ≤ ÓWGE¥ Sìgô° dg© ƒ°† ‘ ÜÕM{ ΠDG¬ z ΠY» hóbo¥

Al-Mustaqbal - - T° Hƒd¿ Hôy« Á Dhoh« Á -

äqôb μùgª á FÉÆ÷G« á ájõcôÿg dg© bgô« á ÓWGE¥ Sìgô° dg© ƒ°† ‘ ÜÕM{ ΠDG¬ z ΠY» hóbo¥ ÛŸGÑÀ° ¬ WQƑÀH¬ ‘ πàb Oƒæl CÒEGC« Ú ‘ ƒféc¿ ÊÉÃDG ôjéæj)( 2007 ‘ dg© Gô.¥

fh ˘≤ ˘âπ ch ˘dé ˘á a{ ˘ùfgô ¢ H ˘Sô z¢ Y ˘ø eéfi ˘» ÀŸG ˘¡ ˘º Y ˘Ñ ˘ó ŸG¡ ˘ó … ŸGÒ£ … b ˘dƒ ˘¬ ¿ ΜÙG{ ˘ª ˘á æ÷g ˘FÉ ˘« ˘á côÿg˘ jõ˘ á dg˘ ©˘ bgô˘ «˘ á UGC° ˘äqó kgqgôb ÉH êgôa’e øy ΠY» hóbo¥ dg« Ωƒ ) ùegc¢ ÚÆK’G( d© Ωó ôaƒj … do« π ÀFGO’E¬ z. âféch dgägƒ≤ G còe’c« á SΠ° ªâ ùdgπ° äé£ dg© bgô« á Ñb« π ùfghéë° É¡ øe OÓÑDG fájé¡ dg© ΩÉ VÉŸG° » hóbo¥ òdg… ØΠYGC ÷G« û¢ còe’g» ÀYGDÉ≤ ¬ ‘ Rƒ“dƒj)« ƒ( 2007 ‘ ܃æl dg© Gô.¥

h ócgc ŸGÒ£ … H FÉC¬ ⁄{ ôaƒàj … TIOÉ¡° àdgh¡ ªá âféc æx« á ògh√ ’ øμá àygª ÉGOÉ ‘ CÉÙGª zá.

ÓNH∫ Ωƒég ‘ ƒféc¿ ÊÉÃDG ôjéæj)( 2007 ‘ AÓHÔC ܃æl H ˘¨ ˘OGÓ , b˘ à˘ π ùe° ˘Π ˘ë ˘ƒ ¿ L˘ æ˘ jó˘ CÒEGC˘ «˘ Nh˘ £˘ Ø˘ Gƒ HQGC˘ ©˘ á NGB˘ jô˘ ø b˘ eé˘ Gƒ HΠÀ≤ ¡º ‘ âbh M’,≥ ‘ Yª Π« á æe¶ ªá ùfñ° É¡ ÷G« û¢ G còe’c» G¤ a« Π≥ dgsó≤ ,¢ Iómh áñîædg ‘ G◊ Sô¢ Qƒãdg… G ÊGÔJ’E. Jh© Èà dgägƒ≤ G còe’c« á ƒbo¥ RÔHGC ÚWQƑÀŸG ‘ òg√ dg© ªπ «á . Éch¿ hóbo¥ òdg… J ócƒd äéj’ƒdg Ióëàÿg H FÉC¬ Uhπ° G¤ dg© Gô¥ Öjqóàd àeª øjoô ÙÃIÓYÉ° a« Π≥ dgsó≤ ,¢ ÔNGB SÚÉ° iód dgägƒ≤ G còe’c« á SHΠ° ªà ¬ G¤ dg© bgô« Ú e™ ÀFGAÉ¡ ùf’güéë° øe Gòg ÓΠÑDG.

G) ± Ü(

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.