SQÁDÉ°

Al-Mustaqbal - - T° Hƒd¿ Hôy« Á Dhoh« Á -

ehélô¡ ¿ G ÓM’C ΠY≈ Ée Éb∫ G ÚE’C dg© ΩÉ dj{` «QÉ ùÿgà° zπñ≤ MGCª ó G◊ jô ˘ô … dùÿg{` ° ˘à ˘≤ ˘Ñ ˘zπ g ˘ƒ SQ{° ˘dé ˘á d ˘Π ˘é ˘ª ˘« ˘™ e ˘Ø ˘GOÉ ˘É ¿ er ˘ø ùdg° ˘μ ˘äƒ h ˘≈ ’ S° ˘« ˘ª ˘É ‘ X ˘π S° ˘Π ˘£ ˘á Mh ˘μ ˘eƒ ˘á UGC° ˘Ñ ˘âë J˘ à˘ Lɢ ô FÉÆÑΠDÉH« Ú(...) h GPGE Éc¿ ÑDG© ¢† øggôj ΠY≈ FGC ¬ ÙHMÓ° ¬ ùjà° £« ™ ¿ ôg Ö h ¿ î« ∞ h ¿ Vôøj¢ Ée ójôj,√ aƒ¡ gghº jh© «û ¢ ΠY≈ ÓWGC∫ øer ûjqé° ± ΠY≈ ÀF’GAÉ¡ .

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.