[ ódén ƒñædg…

Al-Mustaqbal - - K ≤˘ ˘é ˘a ˘á Ah ˘æ Ƒ˘¿ -

S° ∫ ÉÆØDG¿ ódén ƒñædg… øjg áπàb ûdgagó¡° fi« » øjódg òdg… OÉY T° ¡« kgó øe QƑH S° ©« ó h øjgc Πãe¬ Yª OÉ ÂØY? e© kgèà G◊ μº ΠY≈ OÉY∫ ΩÉEG àb Πdiƒ≤ Yéædgª á üÿgájô° gh» øødg üÿgô° … ggcº ÜEQOÉ° πnódg ÊÉKH ΠNO eƒb» ‘ ÿgª ù° «äéæ ùdghà° «äéæ H© ó dgø£≤ .

[ eéfi» fgfƒ£ «á üæeqƒ° ùygô° ¿

[ ûdgôyé° MGª ó RÉÉM…

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.