[ SÉÆJG¢ Zódg« ó… dh« Π≈ ƑΠY… [ h MGCª ó ùdgé≤° ΠY≈ áëfódg...

Al-Mustaqbal - - K ≤˘ ˘é ˘a ˘á Ah ˘æ Ƒ˘¿ -

ùdg° «ùjqéæ â° ÊÉG Rƒa… Sôî° øe bƒàdg© äé àdg» Jƒ≤ ∫ G¿ Σéæg béjé°† iông ùjà° ªô aq© É¡ ëh≥ OÓY e ˘ø dg ˘Ø ˘æ ˘ÚFÉ dgh ˘Ø ˘æ ˘fé ˘äé e ˘ø e ˘ã ˘π jg ˘æ ˘SÉ ¢ dg ˘Zó ˘« ˘ó … dh ˘« ˘Π ˘≈ Y ˘Π ˘ƒ … h MGC ˘ª ˘ó ùdg° ˘≤ ˘É h NGC˘ jô˘ ø e˘ ùà° ˘FÉ ˘ jg˘ ø g˘ » ájôm GÓH’G´ ‘ üeô° øødgh ôá ‘ SGCƑ° áπmôe.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.