IQGRH ãdgáaé≤ dg© Hô« á: eüƒπ£ Ëôμj OÉY∫ ΩÉEGE ’ céfiª à¬

Al-Mustaqbal - - Ùÿgà° Πñ≤ Ωgc J» "» K ≤˘ ˘é ˘a ˘á Ah ˘æ Ƒ˘¿ G∫ H» -

OQ a ˘Qƒ … e ˘ø IQGRH dg ˘ã ˘≤ ˘aé ˘á ÜŸG° ˘jô ˘á L ˘AÉ e ˘ø Qƒàcódg Tôcé° ÓÑY G◊ ª« ó ôjrh ãdgáaé≤ òdg… ÖΠW øe áæ÷ ùdg° «æ ªé ÙΠÛÉH¢ G ΠY’C≈ ãπdáaé≤ G OGÓY’E d ˘MÓ ˘à ˘Ø ˘É ∫ H ˘© ˘OÉ ∫ EGE ˘ΩÉ Jh ˘μ ˘Áô ¬ Jh ˘μ ˘Ëô G H’E ˘Gó ´ üÿgô° .…

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.