Ìéààag áyéb aq™ G K’CÉ≤ ∫ ‘ áæjóÿg Véjôdg° «á

Al-Mustaqbal - - Jq ˘ ɢv ˘° ˘ Á˘ -

πøàëj GOÉ–’ ÊÉÆÑΠDG aôd™ G K’CÉ≤ ∫ dghiƒ≤ HÎDGH« á fóñdg« á, ùdgáyé° 00 ^8 1 eù °É A Zóm AÉKÓÃDG, ìéààaéh DGÁYÉ≤ G◊ áãjó d’c ©HÉ ¬, àdgh» ûfgc° ÄÉC S’à° áaé°† ùaéæeäé° Iqhódg dg© Hô« á àdg» Sà° ΩÉ≤ ‘ Éæñd¿ Sáæ° 2015 Ñdghä’ƒ£ ΠÙG« á dhódgh« á, dph∂ ‘ áyéb aq™ G K’CÉ≤ ∫ ‘ áæjóe cª «π T° ª© ƒ¿ Véjôdg° «á - πñb Øædg≥ - ΠNÓŸG za{.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.