Ùcée{° » QHÉH L« º{ Hπ£ ΠÑL Éæñd¿ μdª É∫ G ÙL’CΩÉ°

Al-Mustaqbal - - Jq ˘ ɢv ˘° ˘ Á˘ -

f¶ º OÉ– aq™ G K’CÉ≤ ∫ dghiƒ≤ HÎDGH« á fóñdg« á, H© ó Xô¡ ùdgâñ° VÉŸG° », Hádƒ£ aéfi¶ á ΠÑL Éæñd¿ μdª É∫ G ÙL’CΩÉ° , ΠY≈ üæeá° ÖYÓE ófhôz ÊHG - Sqóeá° dƒc« è O… ôjôa ‘ áfgƒcódg. Mhô°† ÆŸG ˘ùaé ° ˘äé FQ ˘« ù¢ GOÉ–’ FQ ˘« ù¢ æ÷ ˘á QƑ÷G… e ˘Π ˘« ˘í Y ˘Π ˘« ˘Gƒ ¿, fh ˘dgqƒ ˘jó ˘ø H ˘Qó , Gh ÚE’C dg˘ ©˘ ΩÉ ÙŸG° ˘YÉ ˘ó e˘ Òæ Y˘ Π˘ «˘ Gƒ¿ , Sh° ˘© ˘ó dg˘ Π˘ ¬ S° ©ó ùmhúæ° eóπ≤ ófgôdgh fiª ó ΠY« Gƒ¿ , Égoébh G◊ ΩÉΜ OÉJR Ñc» Nhô°† TQƑ≤° Lhª «π ædgô≤ … ùzhé° ¿ G◊ äƒ Rƒlh± HG» eq« É óñyh Môdgª ø Lª É∫ øjódg Ohqh… SΠ° «ª É¿ , ôjóeh ÙŸGHÉ° á≤ fiª ó ÚEG ΠY« Gƒ¿ ÙŸGHÓYÉ° MGª ó ÙMÚ° ΠY» .

Éægh JÔJ« Ö ÷Gª ©« äé: 1 - ùcée° » QHÉH L« º - êôh ÁÆLGÈDG 149) fá£≤ ,( 2 - dg© ܃bô - ûdgäéøjƒ° 37),( 3 - a« â Ωqƒaôh - ŸG£ «ÖΠ 28),( 4 - G ΠB’E« º - ÉLÔH 23),( 5 - dgiƒ≤ - êôh Mª Oƒ 17),( 6 - ΩG H ˘»˘ SGC ¢ - ûdg° ˘«˘ ˘É˘ ì 16),( 7 - a ˘« â j’ ˘∞ L ˘« ˘º - üæÿgájqƒ° 13),( 8 - áegôμdg - M» ùdgπ° º 12),( 9 - ÛÑDGIQÉ° - êôh ÁÆLGÈDG 9).(

Éægh èféàædg ájoôødg: Rh¿ Πc65:≠ 1 - ùmø° Mª Oƒ ùcée)° »,( 2 - ΠY» ÓÑB¿ ùcée)° »,( 3 - eóæ¡ ÁMÉØJ dg)© ܃bô,( 4 - êqƒl DGTÉ¡ °º a)« â j’,(∞ 5 - ódén dg¨ Tƒ¢ G) ΠB’E« º.( Rh¿ Πc70:≠ 1 - fiª ó ûe° «∂ dg)© ܃bô,( 2 - ùmø° ƑHG ÉJQ áegôμdg),( 3 - ΠJGE » SGE° ˘£ ˘Ø ˘É ¿ a)˘ «â H˘ Ωqƒaô,( 4 - MG ˘ª ˘ó c ˘Ëô e) ˘ùcé ° ˘» ,( 5 - fiª ˘ó ΠY« É¿ ùcée)° »,( 6 - Sh° «º EQÉ°† ¿ G) ΠB’E« º.( Rh¿ Πc75:≠ 1 - Mª Iõ M« ùƒ° ¿ ùcée)° »,( 2 - MGª ó ÑY« ó dg)© ܃bô,( 3 - MGª ó L© ôø ùcée)° »,( 4 - OÉY∫ DGE« SÉ¢ ƑHG M« Qó a)« â Ωrƒaôh.( Rh¿ Πc80:≠ 1 - ùmø° Sáeó° ùcée)° »,( 2 - SÉH° º RƑL± G◊ êé b)˘ «â H˘ Ωqƒaô,( 3 - HQ ˘« ˘™ dg˘ ©˘ «˘ É• dg)˘ ûñ° ˘IQÉ ,( 4 - ùm° ˘ø j ˘SÉ Ú° ùcée)° »,( 5 - WÉY∞ G◊ ƒ‹ a)« â j’∞ L« º,( 6 - LHQ« ¬ ƑHG Yôe» dg)iƒ≤ .( Rh¿ Πc85:≠ 1 - ÙMÚ° TËÔ° ùcée)° »,( 2 - ódén Qhób ùcée)° ».( Rh¿ Πc90:≠ 1 - ùmø° Téeƒ° ¿ ΩG) H» SG,(¢ 2 - jqófg¬ G◊ êé dg)iƒ≤ .( Rh¿ Πc100:≠ 1 - Sôeé° ƑHG ΠY» ùcée)° »,( 2 - ôaéx ‚º G) ΠB’E« º.( Rh¿ Πc100+:≠ 1 - DGE« SÉ¢ TTƑ° ÊÉ° ùcée)° ».(

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.