EÉL© á Iõjƒπdg ààîjº JQHOÉ¡

Al-Mustaqbal - - Jq ˘ ɢv ˘° ˘ Á˘ -

NG ˘à ˘à ˘ª â L ˘eé ˘© ˘á S° ˘« ˘Ió dg˘ Π˘ jƒ˘ Iõ JQHO˘ ¡˘ É SQÓŸG° ˘« ˘á dg˘ jô˘ VÉ° ˘« ˘á ùdg° ˘HÉ ˘© ˘á , ëhqƒ°† ôjóÿg ÉŸG‹ ‘ EÉ÷G© á Ü’G ÛHIQÉ° QƑN,… Yhª «ó T° hƒd ¿ DGÜÓ£ TÚGÉ° Z« å, ûmhó° øe SGIÒJÉ° SQGÓŸG¢ ÛŸGÁCQÉ° HÓWHÉ¡ .

Thâcqé° ‘ Iqhódg, àdg» SGÀ° ªäô AÉGR Tô¡° , 39 Sqóeá° øe aéfi¶ à» ähòh πñlh Éæñd¿ .

Éægh èféàædg ÆDGFÉ¡ «á : Iôc dgádhé£ : Qƒcòdg: 1 - RƑL± Rô“Iõjƒπdg) ,( 2 - OHQ… õb… Iõjƒπdg).( G çéf’e: 1 - Éf… ÑY« ó Y)« æiqƒ£ .( ùæàdg:¢ Qƒcòdg: 1 - eg« Π« ƒ QƑN… FÉŸ’G)« á,( 2 - ÉL¿ QÉE… Hõj∂ UÉÆDG)IÔ° .( G çéf’e: 1 - Éfhôh QƑN… FÉŸ’G)« á,( 2 - ehq» πjèz QÉE) Sƒj∞° áfôb TGƑ¡° ¿.( Iôc ùdgáπ° : Qƒcòdg: 1 - S° «Ió Iõjƒπdg, 2 - ΠDG« ù° ¬ ùfôødg° «á fô¡ GGÔHG« º. G çéf’e: 1 - QÉE Sƒj∞° ÆYIQƑ£ , 2 - ûdgøfé° «π . Iôμdg DGIÔFÉ£ : Qƒcòdg: 1 - Iõjƒπdg, 2 - QÉE Sƒj∞° áfôb TGƑ¡° ¿. ŸG« æ» ƒñjƒa:∫ 1 - dg ˘Π ˘« ù° ˘« ˘¬ ho a ˘« ˘π , 2 - dg ˘≤ ˘Π ˘ÚÑ b’g˘ SÓÚ° c˘ Ø˘ Mô˘ Ñ˘ ÜÉ. ÙDGÁMÉÑ° ) âjôlgc ÙŸGHÉ° äé≤ ‘ ›ª ™ L© «Éà Îfƒc… ܃πc:( RÉA ‘ Πàfl∞ ÄÉÄØDG πc øe L« æ« ôø RQ¥ ΠDG¬ , JÉZ« π üzø° , Úd H« QÉ£, L ˘jé ˘ó NGC ˘Sô ,¢ fg ˘£ ˘Êƒ üz° ˘ø , JGC ˘Π ˘« ˘ƒ H˘ «˘ £˘ QÉ GQH… N˘ Qƒ.… TGC° ˘ô ± Y˘ Π˘ ≈ Iqhódg πc øe dg« SÉ¢ Sáeó° , hq… ƒμπe¿ , RƑL± QƑN,… ƑÁQ¿ ÉÆM, ƒl T° ªé , ójg… d£ «,∞ ÓΠJÒE dg© Πº , OÉA… QƑYG, e« ûé° ∫ ZR« Ö, êqƒl W ˘ë ˘£ ˘í Lh ˘Rƒ ± e ˘à ˘.≈ Sh° ˘gé ˘ª â a˘ bô˘ á dg˘ übô¢ dg˘ Ø˘ dƒ˘ μ˘ Π˘ jqƒ˘ á dg˘ à˘ Hɢ ©˘ á eééπd© á, àdgh» Sûà° ΣQÉ° ‘ ŸGÉLÔ¡ ¿ dg© ŸÉ» KGÎDG» òdg… S° «ΩÉ≤ ‘ d« fgƒà« É, H VÉEAÉØ° ƒl øe ìôødg ‘ äébhgc S’GÁMGΰ . πñbh jrƒj™ ÕFGƑ÷G DGC ≈≤ Ü’G QƑN… Πcª á Tôμ° a« É¡ SQGÓŸG¢ ÛŸGÁCQÉ° , åmh DGÜÓ£ ΠY≈ SQɇÁ° Véjôdgá° , Kº âyrh ÕFGƑ÷G ÚH øjõféødg.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.