QGHR egôc»

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

Q IGC ÖFÉÆDG ÙDGHÉ° ≥ ÛHIQÉ° ègôe, ¿ FÉÆÑΠDG{« Ú üjômƒ° ¿ ΠY≈ SGÀ° QGÔ≤ Iómhh Éæñd¿ , ghº àæj¶ hô¿ øe G◊ áeƒμ JËÓ≤ ûehô° ´ ƒféb¿ Üéîàfg ÑΠJ» ûdghô° • àdg» JÔCPÉ¡ Kh« á≤ ÉØJG¥ DGFÉ£ ,∞ àdg» J ócƒd ΠY≈ ùædgñ° «zá . h πegc ÓN∫ b« eé¬ IQÉJÕH Fôdg« ù¢ Yª ô egôc» ‘ dõæe¬ ‘ ähòh ùegc,¢ àj{† °ª ø ûehô° ´ ƒféb¿ Üéîàf’g ójó÷g ùædgñ° «á , àdg» J øeƒd G S’EÀ° QGÔ≤ ‘ OÓÑDG, ûehácqé° ÷Gª «™ , hƒ– ∫ ho¿ äéygõf G ÜB’EAÉ° Gh H’E ©OÉ , àjhª πã ÷Gª «™ ÙMÖ° JGQÓB¡ º G Héîàf’e« á ùdgh° «SÉ °« zá.

SGH° ˘à ˘≤ ˘Ñ ˘π c ˘egô ˘» FQ ˘« ù¢ côÿg{˘ õ dg˘ Wƒ˘ æ˘ »z ‘ ûdg° ˘ª ˘É ∫ c˘ ª˘ É∫ ÒN, dg ˘ò … TGC° ˘OÉ HDG{` ˘Qhó dg ˘Wƒ ˘æ ˘» d˘ Π˘ Fô˘ «ù ¢ c˘ egô˘ », Hh˘ Qhó ÷G« û¢ dg˘ Wƒ˘ æ˘ » dg ˘Ñ ˘SÉ ° ˘zπ , ùe° ˘à ˘æ ˘μ ˘Gô { NOGE ˘É ∫ ùdg° ˘ìó e ˘ø ûdg° ˘ª ˘É ∫ G¤ S° ˘jqƒ ˘É H ˘¡ ˘ó ± Ñjôîjzé¡ .

cª É àdg≈≤ egôc» Óc øe FQ« ù¢ éàdg{ª ™ ûdg° ©Ñ » dg© Qéμz… Lh« ¬ ÑDG© æjô» , ôjrƒdgh ÙDGHÉ° ≥ LÉF» ÙÑDGÊÉÀ° .

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.