Dg{© ùzájôμ° øjój agôe≤ Ÿ« JÉ≤» ûhô¡° ùesó° ¢ áféeqh ájhój ‘ Lh¬ ájqho æegc« á

Al-Mustaqbal - - E ˘î ˘aé ˘ô Eh ˘ë ˘cé ˘º -

âfgo μùgª á dg© ùájôμ° Fgódgª á ‘ μmº UGCJQÓ° ¬ SÉFÔHÁ° dg© ª« ó Gd ôc ø Gd £« QQÉ ΠN« π GGÔHG« º Yhájƒ°† ùÿgûà° QÉ° ÊÓŸG DGVÉ≤ °» ùmø° Tqhôë° ëhhqƒ°† π㇠ædg« ÁHÉ dg© áeé DGVÉ≤ °» SEÉ° » UQOÉ° ƒbƒÿg± ΠY» T° ©ÉÑ ¿ Ωôéh Tô¡° ùesó° ¢ HÔM» áféeqh ájhój LƑH¬ ájqho d øeóc dg© ΩÉ ‘ áπfi dgáñ≤ ‘ ÙΠHGÔW.¢

bh≈°† G◊ μº ùñëh¢ T° ©ÉÑ ¿ Ióe Tøjô¡° egõdgh¬ àhëó≤ ùesó° ¢ HÔM» Qh áféeq ájhój.

h OÉAGC T° ©ÉÑ ¿ fg¬ ƒbƒe± DÉM« iƒyóh IÔNGC ƒgh Éc¿ øe OGÓY agôe≤ » Fôdg« ù¢ ‚« Ö e« JÉ≤» e kgócƒd H ¿ JRƑËH¬ Hábé£ UÉNÁ° øe IQGRH Éaódg´ ƒm∫ ùdgìó° òdg… ΜΠÁ¬ .

øe Lá¡ IÔNGC, L âeôq μùgª á ÙΠØDG° £« æ» Mª Iõ SÉB° º ùhæé° ¬ Ióe 3 Sägƒæ° TGC° ¨É ’ Tábé° Ωôéh àfgª Fɬ G¤ æj¶ «º ùeíπ° Hó¡ ± dg≤ «ΩÉ H YÉCª É∫ HÉGQG« á hjô– ¢† H© ¢† ÚÄLÓDG ÙΠØDG° £« æ« Ú ΠY≈ e ˘¡ ˘LÉ ˘ª ˘á ÷G« û¢ ‘ fl« ˘º dg ˘Ñ ˘hgó .… h YGC ˘Π ˘âæ ΜÙG˘ ª˘ á H˘ IAGÔ f˘ UÉ° ˘ô ÊÉHƑD øe àdg¡ ªá , a« ªé μmª â Z« HÉ« ÉH T’C° ¨É ∫ ûdgábé° ŸG IÓHƑD ΠY≈ ØJQÉØDG g« 㺠áñgh ÔFÉKH ÊÉHƑD h MGCª ó ùmø° gójôoehº øe Mbƒ≤ ¡º fóÿg« á Øæjh« ò ägôcòe DGE AÉ≤ DGÑ≤ ¢† ÜDGIQOÉ° ëh≤ ¡º .

h‘ μmº ÔNGB b≈°† ûhô¡° ÙÑM° ëh≥ fiª ó ƑΠY√ ùmhé° ¿ ƒæjr¿ ûhhøjô¡° ÙÑM° ëh≥ ùdgqƒ° … QÉW¥ ÑFÉ¡ ¿ Jh¨ Ëô πc æe¡ º ΠÑE≠ 300 DGC ∞ IÒD Ωôéh J© WÉ» ägqóıg ΠNGO Søé° ehq« á Mh« IRÉ g ˘JGƑ ˘∞ N ˘Π ˘jƒ ˘á Sh° ˘Úμ . ch˘ É¿ Y˘ Π˘ ƒ√ b˘ ó f˘ Ø˘ ≈ J˘ ©˘ Wɢ «˘ ¬ M˘ Ñ˘ Hƒ˘ Iqófl YGRª G ¿ G◊ ÜƑÑ àdg» VÑ° ⣠e© ¬ d« ùâ° d¬ cª É ⁄ jñ°† § e© ¬ … JÉG.∞ ÉEGC ƒæjr¿ a ôμféc Qhóh√ J© WÉ» G◊ ÜƑÑ IQÓIG Gɉ àj© WÉ≈ ägqóıg, Vƒeë° G ¿ DGJÉ¡ ∞ ŸGƑÑ°† • j© Oƒ Ñædé¡ ¿ òdg… ÎYG± àh© WÉ≈ G◊ ÜƑÑ IQÓIG Gh¿ ùdgúμ° òdg… VÑ° § ‘ dg¨ áaô U{° ¨Ò ùjhà° ©ª Π¬ ‘ Jû≤ Ò° ÑDGZÉWÉ£ Vƒeë° H FÉC¬ Ωƒμfi ááôéh πàb.

âféch μùgª á ób UGCÄQÓ° SÙΠ° áπ° øe G ΩÉΜM’C Fgôéhº fπ≤ SGCÁËΠ° GHQÉOE’ HÉ¡ eháehé≤ æegc« Ú.

h UGCÄQÓ° μmª gélh« Ωôéh g’gª É∫ XƑDÉH« áø áødéflh àdg© Π« ªäé dg© ùájôμ° b≈°† ájéã dg∞ IÒD féæñd« á áegôz ëh≥ ) S..(¢

h‘ Nª ùá° ΩÉΜMGC gélh« á Ωôéh fπ≤ SÌÓ° HÔM» ho¿ NÔJ« ü¢ ÓWGH¥ QÉÆDG ‘ Éμe¿ e ƒgéc∫ b≈°† SÉHƑÑ° ´ ÙÑMÉ° ëh≥ πc øe Ü). ´( dgh ˘Ø ˘ùπ ° ˘£ ˘« ˘æ ˘» Ω)ûdg. ° ˘Ñ ˘£ ˘» ( Hh ˘ SÉC° ˘Ñ ˘ÚYƑ M ˘ùñ °˘ É H˘ ë˘ ≥ dg˘ Ø˘ ùπ° ˘£ ˘« ˘æ ˘» Ω)ÛH. Ò°( ûhhô¡° ÙÑMÉ° ëh≥ ÙΠØDG° £« æ» Ω)ójƒy. ( Ωgõdgh πc æe¡ º àhëó≤ bóæh« á HÔM« á KÓKHª ájé dg∞ IÒD féæñd« á áegôz ëh≥ Ω.¥)( ÜEHIQOÉ° ŸGƑÑ°† .•

âfgoh ‘ M ˘μ˘ ˘º˘ Lh ˘É˘ g ˘»˘ H ˘é˘ ˘Ωô˘ M ˘«˘ ˘É˘ IR ùe° ˘Só˘ Ú° M ˘ÚHÔ ˘ ÒZ ünôeú° ÓWGH¥ QÉÆDG æe¡ ªé Jgójó¡ b≈°† ûhøjô¡° ÙÑMÉ° ëh≥ Ω). ( ÜEHIQOÉ° ŸGƑÑ°† .•

bh† ° ˘≈ M ˘μ ˘º Z ˘« ˘HÉ ˘» H ˘é ˘Ωô f ˘≤ ˘π ùe° ˘Só ¢ M ˘Hô ˘» ho¿ J ˘Nô ˘« ü¢ eh ˘≤ ˘ehé á`` Y ˘æ ˘UÉ ° ˘ô e ˘ø ÷G« û¢ e ˘≤ ˘ehé ˘á S° ˘Π ˘Ñ ˘« ˘á KG˘ æ˘ AÉ dg˘ Xƒ˘ «˘ Ø˘ á ùh° ˘æ ˘á Th° ˘¡ ˘ô M ˘ùñ ° ˘É eh ˘jé ˘á dg˘ ∞ IÒD d˘ Ñ˘ æ˘ fé˘ «˘ á Z˘ egô˘ á H˘ ë˘ ≥ ñ). ¿( üeh° ˘IQOÉ ŸGƑÑ°† .•

cª É UGCÄQÓ° ÁKÓK ΩÉΜMGC Ωôéh fπ≤ ùesó° ¢ HÔM» ho¿ NÔJ« ü¢ b≈°† gélh« É SÉHƑÑ° ´ ÙÑMÉ° ÜEHIQOÉ° ŸGƑÑ°† • ëh≥ Ω)S. (¢ bh≈°† Z« HÉ« É ùháæ° Thô¡° ÙÑMÉ° ëh≥ ÙΠØDG° £« æ» Ω)SÉJ. Ú°( ùhháà° TGÔ¡° ÙÑMÉ° ëh≥ )´ .´ ( ÜEHIQOÉ° ŸGƑÑ°† • ëh≥ πc æe¡ ªé .

âfgoh ‘ μmª Ú gélh« Ú Ωôéh Sábô° LRÉ¡ ΠN« ƒ… ÓFÉY Oôød b≈°† ÁKÓÃH TGÔ¡° ÙÑMÉ° Kóãhhª ájé dg∞ IÒD féæñd« á áegôz ëh≥ πc øe Ω)V. (¢ h) ´ê. .(

h‘ μmº Ωôéh Éëàfg∫ UÁØ° ùyájôμ° πnóàdgh HGÒ¡ ΩÔ÷G b≈°† gélh« É KÓÃHª ájé dg∞ IÒD féæñd« á áegôz ëh≥ Æ). ´( bh≈°† Z« HÉ« É ÁHÉÃà gélƒdg» ùháà° TGÔ¡° ÙÑMÉ° ÜEHIQOÉ° ŸGƑÑ°† • ëh≥ ì)ì. .(

bhâ°† Nª ùá° ΩÉΜMGC Ωôéh e© áπeé UÉÆYÔ° øe’g Uéæyhô° ùyájôμ° ûdéhió° AÉÆKG b« eé¡ º XƑDÉH« áø gélh« H SÉCƑÑ° ´ ÙÑM° ëh≥ πc øe U)U.¢ (¢ hu.±) (¢ hì) Æ.( h) ì.( Hh© ûiô° ΩÉJG ÙÑMÉ° ëh≥ ì)ω. ( ájéãh dg∞ IÒD féæñd« á áegôz ëh≥ )´ R.( bh≈°† Z« HÉ« É ùháæ° Thô¡° ÙÑMÉ° ëh≥ ) . ( bh≈°† Z« HÉ« É ÁHÉÃà gélƒdg» ùháà° TGÔ¡° ÙÑMÉ° H ˘ë ˘≥ c ˘π e ˘ø )´ T.(¢ h) ´O. ( hω) . ( Hh ˘FGOÉ ˘á dg ˘≤ ˘UÉ ° ˘ô )´ (±. MGH ˘dé ˘á ùf° ˘î˘ ˘á ˘ Y ˘ø ˘ ΠŸG ˘∞˘ G¤ L ˘É ˘Öf e ˘Ø˘ ˘Vƒ˘ ¢ G◊ μ ˘eƒ˘ ˘á ˘ d ˘ió˘ ΜÙG ˘ª˘ ˘ ᢠdg© ùájôμ° Ygój’¬ LÔŸG™ üàıg¢ d© áπ dgü≤ ô°.

h UGCÄQÓ° μmª Ωôéh GQÉOE’ S’ÉHÁΠË° G◊ Hô« á Ωóyh Éãàe’g∫ ôe’ ƒbƒdg± óæy ÕLÉM ÷G« û¢ ádhéfih QGÔØDG b≈°† ûhøjô¡° ÙÑMÉ° ëh≥ πc øe ê)ω. ( hì.•) ( ájéãh dg∞ IÒD féæñd« á áegôz ëh≥ ÊÉÃDG ájéãh dg∞ IÒD féæñd« á áegôz ëh≥ ä)u. (¢ chª É b≈°† Z« HÉ« É ùháæ° Thô¡° ÙÑMÉ° ÜEHIQOÉ° ŸGƑÑ°† • ëh≤ ¡º .

h‘ μmº gélh» Ωôéh ôjhõj bôh« á ùyájôμ° Sghà° ©ª É∫ QHÕŸG e™ ΠYª ¬ ôe’éh b≈°† ûhô¡° ÙÑMÉ° àjéeh» dg∞ IÒD féæñd« á áegôz ëh≥ ) ê..(

âfgoh ‘ M ˘μ ˘º Lh ˘gé ˘» c ˘à ˘º d ˘≤ ˘£ ˘á Th° ˘AGÔ ùe° ˘Só ¢ M˘ Hô˘ » ÒEG… dgh ˘üà ° ˘ô ± H ˘¬ bgh ˘à ˘æ ˘AÉ H ˘æ ˘bó ˘« ˘á U° ˘« ˘ó ho¿ J ˘Nô ˘« ü¢ b† ° ˘≈ Lh ˘gé ˘« ˘É H ˘˘ S° ˘Ñ ˘ ˘ÚYƑ M ˘ùñ ° ˘É H ˘ë ˘≥ c ˘π e ˘ø O)S. (¢ hω) Q.( hì) g.(` üeh° ˘IQOÉ ŸG† ° ˘Ñ ˘ƒ • H ˘ë ˘≥ c ˘π e ˘æ ˘¡ ˘º Hh ˘ SÉC° ˘Ñ ˘ÚYƑ M ˘ùñ °˘ É Kh˘ KÓ˘ ª˘ jé˘ á dg˘ ∞ IÒD féæñd« á áegôz ëh≥ Ω). ( bh≈°† Z« HÉ« É ùháæ° Thô¡° ÙÑMÉ° ÜEHIQOÉ° ádéøμdg ëh≥ Æ)Ω. .(

h UGC° ˘äqó M ˘μ ˘ª ˘ Lh ˘gé ˘« ˘ H ˘é ˘Ωô g’g ˘ª ˘É ∫ H˘ dé˘ Xƒ˘ «˘ Ø˘ á H˘ Nɢ AÓ S° ˘Ñ ˘« ˘π ƒbƒe± ëh≤ ¬ TGIQÉ° bƒj« ∞ BFÉ°† «á áødéflh àdg© Π« ªäé dg© ùájôμ° YÔŸG« á AGÔL’G b≈°† îhª ùá° ΩÉJG ÙÑMÉ° ëhì)≥ ì..(

h‘ μmª Ú gélh« Ú Ωôéh g’gª É∫ ØHGÓ≤ ¿ ùesó° ¢ ÒEG… b≈°† H SÉCÚYƑÑ° ÙÑMÉ° ëh≥ Ω)ê. ( Hh© ûiô° ΩÉJG ÙÑMÉ° ëh≥ )´ .´ .(

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.