E« ƒehé ΜDGAÉHÔ¡ j© üà° ªƒ ¿ kgoó› LÉÉÀMG ΠY≈ ΩÓY ÑÃJ« à¡ º

Al-Mustaqbal - - Dgª Ùà° Πñ≤ Üàb’goé° … -

òøf dg© ªé ∫ ŸG« ƒehé¿ IÉÑLH AGÔC’G ‘ e Sƒdù° á° CAÉHÔ¡ Éæñd¿ ùegc,¢ üàygäéeé° ‘ Πàfl∞ WÉÆŸG≥ FÉÆÑΠDG« á, EÚÑDÉ£ DÉNOÉH¡ º ‘ ΣÓE ŸG Sƒdù° á° h– ≤« ≥ eñdé£ ¡º .

‘ QÉE πjéfl, òøf Yª É∫ IÉÑL AGÔC’G ÜÀYGÉEÉ° ΩÉEG æñe≈ e Sƒdù° á° CAÉHÔ¡ Éæñd¿ ‘ æeá≤£ QÉE πjéfl ùegc,¢ ÉLÉÉÀMG ΠY≈ ΩÓY ØÆJ« ò eñdé£ ¡º . Kº àfgπ≤ dg© ªé ∫ G¤ Πc« ªüæ ƒ°, M« å àdggƒ≤ FQ« ù¢ ÑLÁ¡ ædgé°† ∫ æwƒdg» ÖFÉÆDG dh« ó ÓÑÆL,• Vôyhgƒ° d¬ ŸÑDÉ£ ¡º .

‘ ÙΠHGÔW,¢ òøf dg© ªé ∫ IÉÑLH AGÔC’G ‘ ûdg° ªé ∫ ÜÀYGÉEÉ° ΩÉEG æñe≈ ŸG Sƒdù° á°, GƑÆΠYG DÓN¬ øy SGÀ° ªqgô üàygeé° ¡º ◊Ú QGÔBG ûehô° ´ Ñãàdg« â. UGHGHQÓ° H« ÉFÉ Sgghôμæà° a« ¬ J{ LÉC« π åëñdg ‘ Qgôb ÑÃJ« à¡ º ÊQÓŸG ‘ É÷¿ ùπ›¢ Ügƒædg G¤ óyƒe ÒZ zoófi, e øjócƒd G¿ Vƒe{ƒ° ´ ûdgäécô° eáeó≤ äéeóÿg UGÍÑ° NGÔ£ bgh© É ΠY≈ dg© ªé ∫ IÉÑ÷GH øjòdg ⁄ j© ó SÉHÀ° ÀYÉ£¡ º –ª π dg† °¨ äéwƒ àdg» SQÉ“É¡° òg√ ûdgäécô° ΠY« ¡º , ’ S° «ª É fg¡ º j© ªƒπ ¿ dg« Ωƒ â– Iôeg ÜQ Yª π ’ j© α H … Mƒ≤ ¥ d¡ ºz . cª É Ghócg G¿ üàygeé° ¡º ùeà° ªô ‘ πc ÔFGHO ŸG Sƒdù° á° ◊Ú QGÔBG eñdé£ ¡º .

h‘ Ñædg£ «á , ùÿg{)à° zπñ≤, ÁJOÉH üëa(¢ òøf Yª É∫ ùeheóîà° » IÉÑL AGÔC’G ‘ e Sƒdù° á° C{AÉHÔ¡ Éæñd¿ z ‘ ܃æ÷g Ñædgh£ «á , ÜÀYGÉEÉ° ΩÉEG æñe≈ ŸG Sƒdù° á° ‘ æÿgá≤£ , ÉLÉÉÀMG ΠY≈ VHGCYÉ° ¡º Xƒdg« Ø« á ÁJOΟG.

bh£ ™ ŸG© üà° ªƒ ¿ øjòdg Gƒeób øe õcgôe ŸG Sƒdù° á° ‘ øjõl UÉMHÑ° «É Êgôgõdgh Lôeh© «ƒ ¿, dg ˘£ ˘jô ˘≥ dg ˘© ˘ΩÉ ŸG joƒd ˘á G¤ dg ˘æ ˘Ñ ˘£ ˘« ˘á H ˘É ÚGÉOE’ d ˘Ñ ˘© ¢† dg ˘âbƒ , Jh˘ Nó˘ âπ jqho˘ á d˘ ≤˘ iƒ e’g˘ ø ΠNGÓDG» Yhª âπ ΠY≈ ëàaé¡ .

ÓJH Xƒe∞ ŸG Sƒdù° á° ùmø° f© ªá H« ÉFÉ SÉH° º ŸG© üà° ªú , Lƒe¡ G ¤ ôjrh dgábé£ GÈL¿ SÉH° «π â– Gƒæy¿ U{ánô° ‘ Lh¬ dg¶ ZÚŸÉ, ùeøjôμæà° ΩÓY AÉØJG ôjrƒdg OƑYƑH.√

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.