Áπàc ùÿg{à° zπñ≤ àæjó≤ îàdg § G◊ eƒμ» ‘ Πe∞ G ÉØF’E¥ .. h éjo Oóq MGÎBGÉ¡ πëπd

Al-Mustaqbal - - T° Hƒd¿ Hôy« Á Dhoh« Á -

àj)ª á dgª ûæqƒ° U1¢ ( bƒàdg« ™ ΠY≈ Sôeωƒ° 8900 Πe« QÉ IÒD ’ j© èdé G ÉØF’E¥ Πd© ΩÉ G◊ É,‹ dódgh« π Ée Ée OQH ‘ óæñdg ÊÉÃDG øe hól∫ Y’Gª É∫ òdgh… üæj¢ ΠY≈ YGEAÉ£ SÁØΠ° d ÉØFÓE¥ ‘ dg© ΩÉ 2012 H≤ «ª á 4900 Πe« QÉ IÒD G¤ ÚM Uqhó° záfrgƒÿg.

ûjqé° ¤ ¿GC ùπ›¢ AGQRƑDG Äàπjº dg« Ωƒ, óæy HGÔDG© á øe H© ó dg¶ ô¡, ‘ dg ˘ü≤ ° ˘ô ÷Gª ˘¡ ˘Qƒ … H ˘Fô ˘SÉ ° ˘á FQ ˘« ù¢ ÷Gª ˘¡ ˘jqƒ ˘á dg ˘© ˘ª ˘OÉ e ˘« û° ˘É ∫ SΠ° «ª É¿ , ΠYH≈ hól∫ YGCª dé¬ 36 kgóæh ÉGRÔHG Ée üàjπ° ûãyhô° » ƒféb¿ üîàd° «ü ¢ àygª øjoé G h’c ∫ H` 8900 Πe« QÉ IÒD féæñd« á ah≥ ûÿghô° ´ ójó÷g òdg… ÓYG√ ôjrh ÉŸG∫ fiª ó üdgóø° … h ÔNGB H4900` Πe« QÉ IÒD féæñd« á ÁLÉM ÉØFG¥ G◊ áeƒμ d TÓCÔ¡° G HQ’C© á ŸGÁΠÑ≤ . ûehô° ´ ƒfébp¿ psôjo° Πo ¬ ¤ ùπ›¢ Ügƒædg àd ÚEÉC G ÉØF’E¥ G V’EÉ° ‘ Éà j¨ £» üædg∞° HC’G∫ øe dg© ΩÉ G◊ É‹ dph∂ RGƑÀDÉH… e™ OGÓYGE h QGÔBGE ÁFRGƑŸG dg© áeé Πd© ΩÉ z2012, ûeò° G ¤ ¿ SG{À° ªqgô àdg ÔNÉC ‘ Gòg ûdg° ¿, ÙHÖÑ° G ΣÉÑJQ’E Mgõàdghº ΠY≈ ÌGÎBG G◊ ƒπ∫ ÒZ dgfƒfé≤ «á øe πñb YGAÉ°† ‘ G◊ áeƒμ Réæàdgh´ ΠY≈ ÜDGMÓ° «äé dghägqgô≤ Gh Éaóf’e´ f ˘ë ˘ƒ G K’E ˘AGÔ e ˘ø EGC ˘Gƒ ∫ ûdg° ˘© Ö dg ˘Π ˘Ñ ˘æ ˘ÊÉ , j ˘æ ˘© ˘ùμ ¢ S° ˘Π ˘Ñ ˘ Y˘ Π˘ ≈ dg˘ Ñ˘ OÓ ùehiƒà° Y« û¢ FÉÆÑΠDG« zú.

âøbƒjh óæy iôcp 7{ ZQÉJGC, äèàyéa ¿ ááô÷g{ àdg» ÑΜJQG{É¡ ÜÕM{ ΠDG¬ z dghiƒ≤ G◊ Π« áø d¬ ‘ ÙDGHÉ° ™ øe QÉJGC ΩÉY 2008 ëh≥ S° ˘μ ˘É ¿ dg˘ ©˘ UÉ° ˘ª ˘á Hh˘ ©¢† ÆŸG˘ Wɢ ≥ dg˘ Π˘ Ñ˘ æ˘ fé˘ «˘ á NOGC˘ âπ dg˘ Ñ˘ OÓ ‘ e˘ áπmô àfl ˘Π ˘Ø ˘á Y ˘ª ˘É S° ˘Ñ ˘≤ ˘¡ ˘zé , ûeò° G ¤ ¿ SG{° ˘à ˘ª ˘QGÔ ù“∂° M{˘ Üõ dg˘ Π˘ ¬z æã≥£ S’GÀ° AGƑ≤ F’GHÜÓ≤ ÙŸGÍΠ° Mhª àjé¬ Πdª ªSQÉ äé° ŸG« ûπ° «ájhé Vƒødghájƒ° Gh◊ Ióbé, S’h° «ª É ΠJ∂ àdg» SQÉÁÉ¡° ΠM« ج àdg« QÉ dg© ʃ jôëàh¢† Jh¨ £« á æe¬ ùjgé° º ‘ ùëfgqé° Ée ÑJ≈≤ d¬ øe UQ° «ó iód FÉÆÑΠDG« zú. dg ˘Zô ˘« ˘∞ S’GH° ˘ûà ° ˘Ø ˘AÉ e ˘ø ho¿ ùj° ˘é ˘« ˘π G … Σô– j ˘cò ˘ô e ˘ø b ˘Ñ ˘π G◊ áeƒμ, Ée j© È øy SGAÉØÎÀ° É¡ ΠH≤ ªá Y« û¢ ÚÆWGƑŸG Mh« JÉ¡ º.

h‘ g ˘Gò W’G ˘QÉ , UGH° ˘âπ a’g ˘Gô ¿ V° ˘¨ ˘£ ˘¡ ˘É d ˘à ˘ë ˘≤ ˘« ˘≥ e ˘jõ ˘ó e ˘ø ΜŸG ˘ÉS Ö°, eg ˘É Y ˘Π ˘≈ ùm° ˘ÜÉ jõÿg ˘æ ˘á hg Y ˘Π ˘≈ ùm° ˘ÜÉ WGƑŸG ˘ø , h EGCÂΠ¡ ôjrh üàb’goé° Iqééàdgh fƒ≤ ’ Séëf¢ àm≈ H© ó óz ÷Gª ©á ëàd≤ «≥ eñdé£ É¡ ùàhπ° «ª É¡ øw dgúë£ H600` dg∞ IÒD ‘ ôødg¿ HGC 580 dg∞ IÒD ‘ VQG¢ Ÿgáæë£ , HGC OÉÉJG DGB« á iông Øîàd« ∞ ÁØΠΜJ êéàf’g ÆYÉ¡ .

h YGC ˘Π ˘ø ÚEGC S° ˘ô G OÉ– f ˘≤ ˘HÉ ˘äé a’g ˘Gô ¿ HÉIGH ˘õ ‘ d ˘Ñ ˘æ ˘É ¿, fg ˘« ù¢ ÛHIQÉ° , ‘ üjíjô° dùÿg{` à°zπñ≤ G¿ Gôa’g¿ Sà° ©ó≤ Lª ©« á Yª eƒ« á ÷Gª ˘© ˘á J’ ˘î ˘PÉ ÿg£ ˘ägƒ ÆŸG ˘SÉ ° ˘Ñ ˘á ‘ M ˘É ∫ ⁄ j ˘à ˘º dg ˘à ˘é ˘ÜHÉ e ˘™ eñdé£ É¡.

Jh JÉC» òg√ ÿgiƒ£ H© ó Ωƒj ómgh øe àlgª É´ Séëf¢ e™ UGÜÉË° ŸG£ ˘MÉ ˘ø dg ˘jò ˘ø S° ˘« ˘Π ˘à ˘≤ ˘« ˘¡ ˘º Z˘ Gó ÿgª ˘« ù¢ d˘ Ñ˘ åë ER’G˘ á W’GH˘ Ó´ Y˘ Π˘ ≈ Q JGC¡ º, cª É Éb∫ ƒh∫ üæeqƒ° , ÓMGC UGÜÉË° ŸGØMÉ£ , òdg… ócgc ù“∂° ŸGØMÉ£ ùdéh° ©ô òdg… ÙJΠ° º ΠY≈ SGSÉ° °¬ dgúë£ Gôaód¿ .

h‘ ùdg° «É ¥ G◊ «JÉ » jg°† , ’ GÕJ∫ ùÿgûà° Ø°« äé æà“™ øy SGÀ° ÉÑ≤∫ Vôe≈° üdghóæ° ¥ æwƒdg» Πd† °ª É¿ àl’gª YÉ» , HGQÁ£ dg© IOƑ øy Égqgôb QGÔBÉH dg† °ª É¿ J© πjó àdg© äéaô S’gûà° FÉØ°« á.

h‘ g ˘Gò dg ˘âbƒ , ûa° ˘π ùπ›¢ IQGOG dg† ° ˘ª ˘É ¿ ‘ L ˘ùπ ° ˘á SG° ˘à ˘ã ˘æ ˘FÉ ˘« ˘á Y˘ ≤˘ gó˘ É ùegc,¢ ‘ bg˘ QGÔ J˘ ©˘ jó˘ π dg˘ à˘ ©˘ aô˘ äé dg˘ £˘ Ñ˘ «˘ á S’GH° ˘ûà °˘ Ø˘ Fɢ «˘ á aqh™ S∞≤° ÔL’G VÉŸG° ™ TÓDÄÉCGΰ øe 1,5 Πe« ƒ¿ IÒD G¤ 2,5 Πe« ʃ IÒD, H© ó ùfgüéë° Πㇻ UGÜÉË° dg© ªπ ‘ ÙΠÛG¢ øe àl’gª É´ e™ AÓH Yª Π« á üàdgâjƒ° ΠY≈ DGQGÔ≤ , G’ G¿ Gòg G ôe’c ÄÉH μëhº ŸG ócƒd H© ó 15 eƒj .

âféch dg¡ «ÄÉÄ G üàb’eájoé° SGÑÀ° â≤ ùπlá° ùπ›¢ IQGOGE dg† °ª É¿ ÀLÉHª É´ Mô°† √ ƒπ㇠UGÜÉË° dg© ªπ ‘ üdghóæ° ,¥ AGC ≈°† G¤ YGEAÉ£ dg ˘à ˘Lƒ ˘« ˘¡ ˘äé d˘ ¡˘ º H˘ É ùf’e° ˘ë ˘ÜÉ e˘ ø ÙΠ÷G° ˘á a˘ Qƒ dg˘ Ñ˘ Aó H˘ dé˘ üà° ˘âjƒ Y˘ Π˘ ≈ DGQGÔ≤ .

h‘ Gòg QÉW’G, VHGCÍ° FQ« ù¢ GOÉ– ôz± IQÉÉÀDG üdgháyéæ° áygqõdgh ‘ Éæñd¿ fiª ó TÒ≤° dùÿg{` à°zπñ≤ G¿ dg{¡ «ÄÉÄ HÉÀJ™ Gòg VƑŸGƑ° ´ G◊ ÙSÉ° ¢ ábóh géæàe« á, ünuƒ° É° ‘ πx f … G◊ áeƒμ ÙØÆHÉ¡° øy ùedhdƒ° «à É¡ àl’gª YÉ« á, Sghà° ªqgô e© IÉFÉ ŸG† °ª Úfƒ AGÔL Qgôb fáhé≤ ùÿgûà° Ø°« äé Éæàe’éh´ øy SGÀ° ÉÑ≤∫ Vôe≈° dg† °ª É¿ z, ûegò° G¤ G¿ dg¡ «ÄÉÄ Tâπμ° áæ÷ HÉÀŸ© á Gòg ΠŸG,∞ ΠY≈ G¿ ÓÑJ àlgª JÉYÉÉ¡ dg« Ωƒ.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.