IQHO EÉL© á QÉÆŸG Véjôdg° «á ùdgájƒæ°

Al-Mustaqbal - - Jq ˘ ɢv ˘° ˘ Á˘ -

ùπdáæ° áãdéãdg ΠY≈ Gƒàdg,‹ æj¶ º IÔFGÓDG Véjôdg° «á ‘ EÉL© á QÉÆŸG ‘ ÙΠHGÔW¢ JQHOÉ¡ ùdgájƒæ° Véjôdg° «á Πd© ΩÉ SGQÓDG° » 2011 - ,2012 H˘ Yô˘ jé˘ á FQ˘ «ù °˘ ¡˘ É S° ˘eé ˘» e˘ æ˘ ≤˘ QÉ,√ Hh˘ TÉE° ˘Gô ± e˘ ùæ° ˘≥ dg˘ jô˘ VÉ° ˘á a˘ «˘ ¡˘ É Y˘ Ñ˘ ó dg© õjõ TOÉË° ,√ dph∂ DÜÓ£ ÄÉÑDÉWH äéjƒféãdg Sôdg° ª« á Uéÿghá° ‘ ûdg° ªé ,∫ ΠYH≈ Πe© Ö { ÓHÒAZ… Iôμd dgωó≤ ‘ ŸG« AÉÆ czh« ùhƒz¢ Iôμd ùdgáπ° . THΣQÉ° ‘ Iqhódg 25 ájƒfék SQ° ª« á UÉNHÁ° ÄQÉÑJ ‘ Jôc» ùdgáπ° üdghä’é° àäød» Qƒcòdg Gh çéf’e. Éægh èféàædg:

* Iôc üdgä’é° : äréa ájƒfék êqƒl UGÔ° ± Sôdg° ª« á ΠY≈ SQÓŸGÁ° G’ ‚« Π« á 3 - ,1 ájƒfékh îh© ƒ¿ Sôdg° ª« á ΠY≈ dg« fƒ« SÔØÉ° ∫ Sƒμ° ∫ hg± d« ƒféñ¿ - Iqƒμdg 2 - ,0 ájƒfékh Öggƒe SGC≈£° Sôdg° ª« á ΠY≈ ájƒfék dgáñ≤ Sôdg° ª« á 4 - ,2 h TÉFÎFGEÉFƑ° ∫ Sƒμ° ∫ ΠY≈ e© ó¡ OHGO Ωôc ƑHÎDG… 8 - ,3 ájƒfékh ùmø° G◊ áé Sôdg° ª« á ΠY≈ Sqóeá° dgùjó≤ ¢ Sƒj∞° - QÉΜY 2 - ,0 ájƒfékh QÉE dg« SÉ¢ - ŸG« AÉÆ ΠY≈ ájƒfék Vhqá° ØDG« AÉË 10 - ,3 ájƒfékh Éàñcôe ÆŸG« á ΠY≈ ÄÉÑGGQ QGO Qƒædg 7 - ,3 ájƒfékh ÆŸG« á Sôdg° ª« á ΠY≈ ájƒfék dg© ájéæ G ΠG’C« á 6 - .2 h‘ Qhódg ÊÉÃDG, äréa ájƒfék êqƒl UGÔ° ± Sôdg° ª« á ΠY≈ ájƒfék Öggƒe SGC ≈£° 4 - ,3 ájƒfékh HÔŸG» ùmø° G◊ áé ΠY≈ TÉFÎFGEÉFƑ° ∫ Sƒμ° ∫ 3 - .2 Sh° ˘ƒ ± J ˘Π ˘à ˘≤ ˘» ‘ ÑŸG˘ IGQÉ dg˘ æ˘ ¡˘ Fɢ «˘ á K˘ fé˘ jƒ˘ á L˘ êqƒ U° ˘Gô ± e˘ ™ K˘ fé˘ jƒ˘ á ùmø° G◊ áé. OÉB ÄÉJQÉÑŸG G◊ ΩÉΜ fiª ó Πjõdg™ õeqh… M« Qó ÊGOH SÉJÚ° AÓYH øjódg egqh» Yéaôdg» .

* Iôc ùdgáπ° : G çéf’e: äréa ‘ üf∞° ÆDGFÉ¡ » ájƒfék Vhqá° ØDG« AÉË ΠY≈ TÉFÎFGEÉFƑ° ∫ Sƒμ° ∫ 32 - ,20 eh© ó¡ OHGO Ωôc ƑHÎDG… ΠY≈ TÉFÎFGEÉFƑ° ∫ Sƒμ° ∫ 46 - 21 , Shƒ° ± OEª ™ IGQÉÑŸG ÆDGFÉ¡ «á ájƒfék VHQ° ˘á dg ˘Ø ˘« ˘ë ˘AÉ eh ˘© ˘¡ ˘ó OHGO c ˘Ωô HÎDG ˘ƒ .… dg ˘cò ˘Qƒ : a ˘ÄRÉ dg ˘ã ˘fé ˘jƒ ˘á dg ˘Wƒ ˘æ ˘« ˘á G KQ’C ˘ùcpƒ ° ˘« ˘á - e ˘QÉ dg ˘« ˘SÉ ¢ ŸG« æ˘ ˘AÉ Y ˘Π ˘≈ e ˘© ˘¡ ˘ó OHGO c ˘Ωô HÎDG ˘ƒ … 34 - ,27 h FÎFGE ˘TÉ ° ˘fƒ ˘É ∫ S° ˘μ ˘ƒ ∫ Y˘ Π˘ ≈ QGO HÎDG˘ «˘ á dgh˘ à˘ ©˘ Π˘ «˘ º G S’EEÓ° «á 41 - ,23 ájƒfékh Vhqá° ØDG« AÉË ΠY≈ æwƒdg« á G ÙCPƑKQ’C° «á 46 - ,33 ájƒfékh dg© ájéæ G ΠG’C« á ΠY≈ ájƒfék Öggƒe SGC≈£° Sôdg° ª« á 38 - ,29 ájƒfékh Vhqá° ØDG« AÉË ΠY≈ ájƒfék Éàñcôe 51 - .20 OÉB ÄÉJQÉÑŸG G◊ ΩÉΜ hódg‹ HQ« ™ üÿgô° … ÉLQH üÿgô° … Öjoh álgƒÿg.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.