G U’EÁHÉ° ÑJ© ó ƒjƒh∫ øy FFÉ¡ » c SÉC¢ SGEFÉÑ° «É

Al-Mustaqbal - - Jq ˘ ɢv ˘° ˘ Á˘ -

S° ˘« ˘Ø ˘à ˘≤ ˘ó H˘ Tô° ˘Π ˘fƒ ˘á N˘ eó˘ äé b˘ Fɢ ó√ bh˘ ÖΠ ao˘ Yɢ ¬ c˘ DQɢ Sƒ¢ H˘ jƒ˘ ƒ∫ N˘ Ó∫ FFÉ¡ » c SÉC¢ SGFÉÑ° «É òdg… éjª ©¬ ÀΠJGH« ∂ HÉÑΠH ‘ 25 QÉJGC QÉ÷G,… f’¬ S° ˘« ˘Ñ ˘à ˘© ˘ó Y˘ ø ÖYÓŸG S° ˘à ˘á SG° ˘HÉ ˘« ˘™ ◊LÉ ˘à ˘¬ MGÔ÷˘ á ‘ cq˘ Ñ˘ à˘ ¬ dg˘ «˘ ª˘ æ˘ ≈ SÑÀ° ©ó √ ΠY≈ ÍLQ’G øy Öîàæe OÓH√ ‘ FFÉ¡ «äé Hádƒ£ ÉHHQHG.

ôcph Tôháfƒπ° ΠY≈ bƒe© ¬ ΠY≈ Táμñ° âfîf’g G¿ ƒjƒh∫ S° «î †° ™ MGÔ÷ ˘á H ˘ÆŸÉ ˘¶ ˘QÉ ‘ cq˘ Ñ˘ à˘ ¬ dg˘ «˘ ª˘ æ˘ ≈ ùdg° ˘âñ ŸG≤ ˘Ñ ˘π . Jh˘ ©˘ Vô¢ H˘ jƒ˘ ƒ∫ UÓDÁHÉ° ‘ IGQÉÑE ùdgâñ° VÉŸG° » ΩÉEG QÉ÷G ÊƑDÉJÉΜDG SGFÉÑ° «ƒ ∫ 4) - 0 ( ‘ Qhódg… ΠÙG» âjôlgh d¬ Uƒëødg¢ àdg» Xgäô¡ fg¬ ÁLÉËH ámgô÷ SÑÀ° ©ó √ ΠY≈ ÍLQ’G øy Mª áπ SGFÉÑ° «É ‘ Éaódg´ øy dñ≤ É¡ HÁΠ£ ÉHHQH’, ΠYª É G¿ Üqóe HGÉ£ ∫ dg© É⁄ H« àæã» O∫ Sƒhμ° » S° «© øπ ûj° ˘μ ˘« ˘Π ˘à ˘¬ dh’g˘ «˘ á ÆΠDFÉ¡ «äé ‘ 15 QÉ÷G… b˘ Ñ˘ π G¿ j˘ ©˘ Π˘ ø dg˘ ûà° ˘μ ˘« ˘Π ˘á ÆDGFÉ¡ «á ‘ 27 æe¬ . óñjh SGFÉÑ° «É Mª áπ Éaódg´ øy ΠDGÖ≤ òdg… âlƒj H¬ ‘ 2008 ΠY≈ ÙMÜÉ° FÉŸG« É, ‘ 10 Gôjõm¿ fƒj/« ƒ ŸGΠÑ≤ Vó° jgdé£ «É Sh° «û πμ° Z« ÜÉ ƒjƒh∫ Váhô° SÉB° «á Öîàæÿ ’{ Éjqƒa ZÉNHQ f’¬ øe YGª Jó¬ S’GSÉ° °« á 99) IGQÉÑE dho« á( ƒgh Éc¿ UÖMÉ° óg± RƑØDG ΠY≈ FÉŸG« É ‘ üf∞° FFÉ¡ » Éjófƒe∫ ܃æl jôag≤ «É .2010 óbh éπj ÜQÓŸG O∫ Sƒhμ° » G¤ TGΣGÔ° er« π ƒjƒh∫ ‘ Tôháfƒπ° QGÒL H« μ« ¬ ÖY’H ÉJQ∫ ójqóe SLÒ° «ƒ SƑEGQ¢ ‘ ÖΠB Éaódg´ . G) ± Ü(

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.