Áàa’ ‘ H© ÑΠ∂ ‘ Ωƒj üædgô° ΠY≈ TÉØDG° «á

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

Πb© á H© ÑΠ∂ îjqéàdg« á Öàc ΠY« É¡ ΠDÉH¨ Úà Shôdg° «á dgh© Hô« á 9) QÉJG Ωƒj üædgô° dg© ¶« º ΠY≈ TÉØDG° «á .(

Qh IGC OÓY øe ÑDG© ΜÑΠ« Ú øjòdg fggƒ¡ SGQOJÉ° ¡º ‘ ho∫ GOÉ–’ ùdgaƒ° «JÉ » G¿ Ée Gƒeéb H¬ ƒg AÕL ùh° «§ øe OQ ÷Gª «π .

[ áàa’ DÉH© Hô« á Shôdgh° «á

f)é°† ∫ UÍΠ° (

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.