Éëàeg¿ ÑJÔOE» eóàd« ò ÛDGIOÉ¡° Sƒàÿgᣰ

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á - TGQ° «É ``ÙŸG{`` à°zπñ≤

TΣQÉ° 161 ΠJª «Gò Πjhª «Iò øe SQGÓŸG¢ ‘ ÄGÓΠH Éñcƒc, ÉΜH, æjé£ , ôjo dg© ûôjé° , IÕY, IÒÑDG, Vô¡° M’Gª ô, IQƑÆJ, Y« Éë, ƒbôøc,¥ ó›∫ ΠH¡ «ü ,¢ ÖL ìôa, ‘ BAÉ°† TGQ° «É , ÚYH æb« É øe BAÉ°† UÉMÑ° «É , ‘ QÉÑÀN’G Ñjôéàdg» Éëàe’¿ ÛDGIOÉ¡° Sƒàÿgzᣰ ØJÈDG¬ z.

bg« º QÉÑÀN’G òdg… SGÀ° ªô ΠY≈ ióe ÁKÓK ΩÉJGC ‘ Sqóeá° Éñcƒc Sƒàÿgᣰ Sôdg° ª« á, æàh¶ «º ájéyqh øe Lª ©« á øμ‡ ‘ TGQ° «É , ûãhácqé° AGQÓE ΠJ∂ SQGÓŸG¢ Wh ˘bgƒ ˘ª ˘¡ ˘É dg ˘à ˘© ˘Π ˘« ˘ª ˘« ˘á , É÷h¿ a˘ ÜMÉ° ˘á , M« å TGCQÉ° ôjóe Sƒàeᣰ Éñcƒc S° ª« í ƑHGC TƑZ¢ G¤ ¿ QÉÑÀN’G øe T° FÉC¬ ¿ ëj≥≤ ÉAGÓGGC ájƒhôj Jh© Πª «á æjª » ìhq ÛŸGÁCQÉ° Jh© ójƒ Iòeóàdg ΠY≈ AGƑLGC äéféëàe’g Sôdg° ª« á, Lƒeé¡ Tôμ° √ ÷ª ©« á øμ‡ Πdhª SQGÓ¢ ÛŸGÁCQÉ° .

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.