SGÀ° ÜÉ£≤ Sôdgeé° «π

Al-Mustaqbal - - Dgª Ùà° Πñ≤ Üàb’goé° … -

cª É ìô£ S° GƑD ∫ Πe G’ ¿ øy ióe àdg ÒKÉC àùgª π Ωgõàd’ Éæñd¿ JÔŸG ˘Ö≤ , H ˘π ŸG cƒd ˘ó , H ˘≤ ˘fé ˘ƒ ¿ a{ ˘JÉ ˘μ ˘zé , H ˘dé ˘ùæ ° ˘Ñ ˘á HPÉ÷ ˘« ˘á dg ˘Ñ ˘Π ˘ó cª ùà° Ö£≤ FGOƑΠD™ Sôdgheé° «π S’ghãà° ªÄGQÉ G ÑÆL’C« á. jƒ≤ ∫ Ødgπ°† ¿ Ωgõàd’g déhƒfé≤ ¿ d¬ J ÒKÉC TÉÑEÔ° a≤ § ΠY≈ G OGÔA’C G còe’c« Ú, h’ jé£ ∫ H … Tπμ° øe G T’CÉΜ° ∫ ÚÆWGƑŸG øe ùæl° «äé iônog.

Éàdéhh‹ ’ Öéj ¿ j ôkƒd Gòg dgƒfé≤ ¿ SÑΠ° ‘ Iqób DGÉ£≤ ´ üÿgô° ‘ ΠY≈ SGÀ° ÜÉ£≤ FGOƑDG™ Sôdgheé° «π S’ghãà° ªÄGQÉ G ÑÆL’C« á, Éà a« É¡ G còe’c ˘» , c ˘ƒ ¿ f ˘¶ ˘ΩÉ a{ ˘JÉ ˘μ ˘É { S° ˘« ˘£ ˘É ∫ c ˘π ŸG Sƒdù° ° ˘äé DÉŸG ˘« ˘á üÿghaô° «á dhódg« á ÜHIQƑ° TÉÑEIÔ° HGC ÒZ TÉÑEIÔ° øe ho¿ SGAÉÆÃÀ° , h’ ùjà° ó¡± ho’ HGC e Sƒdù° äé° Ioófi.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.