SQÁDÉ° ÁΠLÉY øe SÉÑY¢ G¤ dg≤ «IOÉ üÿgájô° Πdª ÙIÓYÉ° ‘ –≤ «≥ eödé£ G S’ciô°

Al-Mustaqbal - - T° Hƒd¿ Hôy« Á Dhoh« Á - ΩGQ ΠDG¬ ùÿg{`à° zπñ≤ ä’échh

ÖΠW Fôdg« ù¢ ÙΠØDG° £« æ» fiª Oƒ SÉÑY¢ ) RÉEƑHGC¿ ( ÓN∫ DFÉ≤ ¬, ùegc,¢ SÒØ° üeô° iód ùdgπ° ᣠæwƒdg« á Séjô° ãyª É¿ fπ≤ SQÁDÉ° ÁΠLÉY Πd≤ «IOÉ üÿgájô° Πdª ÙIÓYÉ° ‘ –≤ «≥ eödé£ G S’ciô° ŸG© ÀÚΠ≤ .

Ébh∫ ÙDGÒØ° üÿgô° ,… ‘ üjäéëjô° SGÔŸΠ° ádéch { AÉÑFGC ûdgô° ¥ G SH’C° §z ) T¢ ( ‘ IÕZ ÈY DGJÉ¡ ,∞ ¿ DAÉ≤ √ e™ Fôdg« ù¢ RÉEƑHGC¿ héæj∫ ÄÉØΠE IÓY ‘ e ˘≤ ˘eó ˘¡ ˘É e ˘Π ˘∞ G S’C° ˘iô , e ˘ cƒd ˘Gó ¿ üe° ˘ô J ˘≤ ˘Ωƒ H ˘Qhó c ˘ÒÑ ‘ g ˘ò √ dg ˘†≤ °˘ «˘ á Y˘ Π˘ ≈ üdg° ©« øjó dg© Hô» hódgh,‹ M« å J© Èà Πe∞ G S’ciô° ÓMGC ÄÉØΠŸG ŸG¡ ªá ‘ N£ § cô–é¡ dhódg« á F’CÉ¡ –ª π HGC ©GOÉ ùfgefé° «á IÒÑC ûπd° ©Ö ÙΠØDG° £« æ» .

VGCÉ° ± ÙDGÒØ° üÿgô° … ¿ ΠDGAÉ≤ Jô£ ¥ JGCÉ°† ¤ Πe∞ ÜŸGÉ° ◊á ÙΠØDG° £« æ« á, e Gócƒd ¿ üeô° ùeà° ªiô ‘ LÉGOƑ¡ aód™ JÑ£ «≥ Πe∞ ÜŸGÉ° ◊á .

h WGC ˘Π ˘™ HGC ˘eƒ ˘RÉ ¿ ùdg° ˘ÒØ ÜŸG° ˘ô … N ˘Ó ∫ dg ˘Π ˘≤ ˘AÉ Y ˘Π ˘≈ NGB ˘ô ùe° ˘à ˘é ˘ägó G VH’C° ˘É ´ ÙΠØDG° £« æ« á, Oôdgh G S’EFGÔ° «Π » ΠY≈ SQÀDÉ° ¬ ùdg° «SÉ °« á àdg» øe bƒàÿg™ ¿ ëjª ΠÉ¡ ùeûà° QÉ° FQ« ù¢ AGQRƑDG G S’EFGÔ° «Π » SGEÉË° ¥ ƒÿƒe ‘ ájgóh G S’CƑÑ° ´ ŸGΠÑ≤ .

h TGC° ˘QÉ dg ˘Fô ˘« ù¢ dg ˘Ø ˘ùπ ° ˘£ ˘« ˘æ ˘» GE¤ b† °˘ «˘ á G S’C° ˘iô ŸGH© ˘à ˘≤ ˘ÚΠ ŸG† °˘ ÚHÔ Y˘ ø dg£ ©ΩÉ , Uhhƒ° ∫ Ä’ÉM H© °†¡ º ¤ áaém ÿgô£ .

h ΠZGC≥ ÄÉÄŸG øe ÛDGÉÑ° ¿ h ÉGGC‹ G S’ciô° , ùeg,¢ eô≤ G’ · Ióëàÿg ‘ áæjóe ΩGQ ΠDG¬ Sh° § äéaéàg YOª d SÓCIÔ° .

Ébh∫ TOƑ¡° Y« É¿ G¿ ÉGGC ‹ G S’ciô° UÉMGHÔ° ŸGÔ≤ æeh© Gƒ Lª «™ ÚØXƑŸG øe Uƒdgƒ° ∫ DGE« ¬ îciƒ£ LÉÉÀMG« á AGRGE Qƒàødg øe ΠÑB¡ º Ωóyh dòh¡ º …’ LOƑ¡ F’PÉ≤ M« IÉ S’giô° ŸGÚHÔ°† øy dg£ ©ΩÉ .

h DGC≈≤ ûdg° «ï Nô°† Éfóy¿ , dg≤ «OÉ … ‘ ácôm{ ÷GOÉ¡ G S’EEÓ° »z ôéøeh IQƑK G V’EÄÉHGÔ° ΠNGO ùdgƒé° ¿, Πcª á Uh∞° a« É¡ NIƑ£ Uéfiiô° eô≤ G’ · Ióëàÿg H ˘jô÷é ˘Ä ˘á eh ˘ø T° ˘ FÉC ˘¡ ˘É G¿ J˘ Uƒ° ˘π SQ° ˘dé ˘á e˘ ¡˘ ª˘ á d˘ SÓC° ˘iô ŸG† °˘ ÚHÔ Y˘ ø dg˘ £˘ ©˘ ΩÉ Shaî° ™ øe e© Jéjƒæ¡ º . Ébh∫ Éfóy¿ : { ΠY≈ SDƑŸGÙ° äé° dhódg« á G¿ ÒÑJ∫ kgójõe øe ÷GOƑ¡ ùÿiófé° S’ciô° ‘ e© àcô¡ º Gh¿ πmôj ‘ ÉM∫ ΩÓY ejqó≤ É¡ ΠY≈ üfiô° G S’cziô° . Mh« É ûdg° «ï Éfóy¿ G S’ciô° øjòdg Vƒîjgƒ° VGEHGÔ° Πd« Ωƒ dg 23` ΠY≈ Gƒàdg‹ Gh S’CJÒ° ˘ø H ˘Ó ∫ jp ˘ÜÉ Kh˘ Fɢ ô M˘ MÓ˘ Π˘ á dg˘ Π˘ jò˘ ø j˘ î˘ Vƒ° ˘É ¿ VGE° ˘HGÔ ˘É d˘ Π˘ «˘ Ωƒ dg 73` ΠY≈ Gƒàdg.‹

h YGC ˘Π ˘âæ L{ ˘ª ˘© ˘« ˘á ùm° ˘ΩÉ d ˘SÓ ° ˘iô jqôùgh ˘zø G¿ IQGOGE üe° ˘Π ˘ë ˘á ùdg° ˘é ˘ƒ ¿ G S’E° ˘FGÔ ˘« ˘Π ˘« ˘á HGC ˘Π ˘¨ â ã‡˘ Π˘ » dg˘ Π˘ é˘ æ˘ á côÿg˘ jõ˘ á d˘ ≤˘ «˘ IOÉ VGE° ˘ÜGÔ G S’C° ˘iô e˘ agƒ˘ ≤˘ à˘ ¡˘ É FÓÑŸG« á ΠY≈ ùdg° ªìé ÉG’C ‹ SGCIÔ° bé£ ´ IÕZ JQÉJÕH¡ º, Sghà° ©ÉGOGÓ Sgqódá° ÄÉØΠE G S’ciô° ŸG© Údhõ ûhπμ° QHO,… e™ AQÉ¡°† EÖΠ£ àdg© Π« º EÉ÷G© » ¤ ¿ àjº àh¬ øe ÓN∫ μùgª á dg© Π« É ‘ SGEFGÔ° «π . h Vhgcâë° ÙM{ZΩÉ° ‘ H« É¿ UQÓ° ÆYÉ¡ ¿ G S’ciô° aqgƒ°† dg© Vô¢ G S’EFGÔ° «Π », e øjócƒd Ugƒeàπ° ¡º Ÿ© àcô¡ º àm≈ àjº –≤ «≥ eñdé£ ¡º ûhπμ° πeéc e¡ ªé ØΠC¡ º G ôe’c øe Jë°† «äé .

ÈYH G S’ciô° ŸGƑHÔ°† ¿ øy aq°† ¡º ägqgƒëπd àdg» JÔLGCÉ¡ IQGOGE ùdgƒé° ¿ ‘ Søé° ƑÁQ¿ e™ Πㇻ SGCIÔ° zíàa{ Hh© ¢† ÜØDGΠFÉ° øe ÒZ ŸGÚHÔ°† øy dg£ ©ΩÉ , Gƒdébh: { ¿ òg√ G◊ ÄGQGƑ ÒZ e© α HÉ¡ éféàfhé¡ ød ƒμj¿ áeõπe Éæd H … Tπμ° øe G T’CÉΜ° z∫.

äoólh b« IOÉ G V’EÜGÔ° eàñdé£ É¡ d SÓCIÔ° øjòdg ⁄ Gƒwôîæj ‘ G HIQHÔ°† Éëàd’g¥ H¬ ëæÿ¬ ójõÿg øe Nõdgº Øμdg« π H MÉ‚¬ .

G¤ dp,∂ U° ˘© ˘ó ÙŸG° ˘à ˘Wƒ ˘æ ˘ƒ ¿, e ˘ø YG ˘à ˘JGAGÓ ˘¡ ˘º Y˘ Π˘ ≈ à‡˘ Π˘ μ˘ äé WGƑŸG˘ Úæ ‘ aéfi¶ á ÙΠHÉF,¢ M« å Gƒeóbgc ΠY≈ b£ ™ ƒëf 267 Tiôé° , M’hgƒ≤ IÉYÔDG ‘ Mƒ≤ ∫ AÉÙG¶ á.

h VHGC° ˘í ùe° ˘ hƒd∫ e ˘Π ˘∞ S’G° ˘à ˘« ˘£ ˘É ¿ ‘ aéfi ˘¶ ˘á f ˘HÉ ˘ùπ ¢ ùz° ˘É ¿ ZO ˘ùπ ,¢ ¿ ùeæwƒà° » zìƒøj{ ŸGÁEÉ≤ ΠY≈ VGQGC° » ájôb Lª ÚYÉ Gƒeóbgc ùeg,¢ ΠY≈ GÔMGE¥ bh£ ™ ÌCGC øe 250 Tiôé° J© Oƒ Πdª øwgƒ ëàa» Mª OÉ.

h‘ ájôb øjqƒh b£ ™ ùÿgƒæwƒà° ¿ ƒëf 17 Tiôé° , M’hgƒ≤ IÉYÔDG ‘ iôb YÉHÔ≤ ƒféjh¿ ‘ AÉÙG¶ á.

G

V’EÜGÔ° H© ó,

[ e© üà° ªƒ ¿ Jæeé°† e™ G

S’ciô° ‘ ùdgƒé° ¿ G

S’EFGÔ° «Π «á óæy πnóe eô≤ G’ · Ióëàÿg ‘ ΩGQ ΠDG¬

RÎJHQ)(

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.