IÕZ πnój Z{« æ« ùz¢ H ÈCÉC ÁWQÉN ÙΠØDÚ£°

Al-Mustaqbal - - T° Hƒd¿ Hôy« Á Dhoh« Á -

ÉFAÉÆHGC .

Hh© ó ¿ ΩÉB YÉ£ ΠDG¬ ƑHGC ùdgíñ° H SÉEGÓ° ∫ ùdgqéà° øy jôÿgᣠ, DGC ≈≤ Πcª á f« ÁHÉ øy FQ« ù¢ AGQRƑDG, Éb∫ a« É¡ :

{ ¿ Gòg ûÿghô° ´ HÔJ« Éæ ΠY« ¬ øe U° ¨Éfô Éæμa Éeho Ooôf ûædg° «ó ‘ πc UÌÉÑ° H ˘FOÓ ˘É H ˘FOÓ ˘É e ˘ø LG ˘Π ˘¡ ˘É L ˘¡ ˘FOÉ ˘É Yh ˘Π ˘≈ FGC ˘æ ˘É d ˘ø f ˘à ˘æ ˘RÉ ∫ Y ˘æ ˘¡ ˘É e ˘¡ ˘ª ˘É H ˘Π ˘¨ â àdgë°† «zäé , e Gócƒd ¿ SEGFGÔ° «π Oô› ΠY≤ ¬ HGC T° »A ÓFGR óh’ øe üπîàdg¢ æe¬ ƒgh ûehô° ´ ΠFGR Oƒlh√ e âbƒd ’ Öàμj d¬ Ωghódg IÉH ÉM∫ øe G GƑM’C,∫ ûegò° ¤ ¿ Ée VÉ° ´ M≥ ⁄ æjº æy¬ ΠGGC¬ .

ÉYOH ƑHGC ùdgíñ° Lª «™ ÚJƑHÎDG ÉH¿ j† °ª Gƒæ ÁWQÉN ùπaú£° cª É g» Gh¿ àjº Újõj LGHÄÉ¡ SQGÓŸG¢ eé÷gh© äé πch e Sƒdù° á° Hh« â àm≈ ùàjæ° ≈ éπdª «™ SÔZÉ¡° ‘ ܃πb GAÉÆHGCº Éæf’c ûejqé° ™ LOÉ¡ ‘ SÑ° «π ΠDG¬ ùπahú£° .

ÚHH ƑHGC ùdgíñ° ¿ SGEFGÔ° «π c« É¿ e¨ üàö° Gh¿ M≥ dg© IOƑ ÖLƑà ägqgôb 194 æh» ΠY≈ Qgôb 181 Qgôb àdgù≤ °« º a YÉC≈£ dg« Oƒ¡ 56 ‘ ÚM Éc¿ üf° «Ö ùπaú£° 44 ‘ ÁÄŸG cª É ΩÉB dg« Oƒ¡ ùhábô° 22 ‘ ÁÄŸG Éeh GR∫ dg« Oƒ¡ j†≤ °ª ƒ¿ øe VGQGC° ˘« ˘æ ˘É dgh ˘μ ˘Òã e ˘æ ˘É Y ˘Π ˘≈ Z ˘Ø ˘Π ˘á , ûe° ˘GOÓ Y ˘Π ˘≈ V° ˘Iqhô dg ˘à ˘« ˘≤ ˘ß d ˘Π ˘ª ˘î ˘£ ˘£ ˘äé üdg° ˘¡ ˘« ˘fƒ ˘« ˘á H˘ DGRɢ ¬ H˘ ©¢† ÙŸG° ˘à ˘Wƒ ˘æ ˘äé dg˘ ¨Ò ûe° ˘Yhô ˘¬ , e˘ ùà° ˘FÉ ˘ G ¿ c˘ É¿ g˘ æ˘ ΣÉ ùeäéæwƒà° ûeyhô° ¬.

[ ÁWQÉN ùπaú£° e© Πá≤ ΠY≈ æñe≈ ‘ IÕZ ÊGÔNGE Gòg ûÿghô° ´ øe Oô› ôμa√ ¤ M≤ «á≤ JÑ£ ≥ ΠY≈ VQG¢ bgƒdg™ .

h ócgc Mª ó ΠY≈ fg¬ øeh ÓN∫ YÓWG¬ ΠY≈ ÙDÉW’G¢ jônhᣠùπaú£° HÉ¡ Éeh UGCHÉ° É¡ øe ôjhõj Qôb ÉH¿ ÚÑJ Πd© É⁄ dh LÓC« É∫ ÙΠØDG° £« æ« á jônᣠùπaú£° é ŸÉÉ¡ G◊ ≤« ≤« á H© «Gó øy ôjhõàdg Hó¡ ± SÔZ¢ ÖM ùπaú£° ‘ ܃πb G L’C« É∫ ŸGÁΠÑ≤ ’¿ dg© hó üdg° ¡« ʃ øx ÉH¿ QÉÑΜDG ƒjƒá¿ üdgh° ¨QÉ ùæjƒ° ¿ øμdh Gòg dg© ªπ ÚÑJ d¡ º ùμy¢ Ée Yõjª ƒ¿ .

h VHGCÍ° Mª ó ΠY≈ ¿ VQG¢ ùπaú£° VQG¢ G

ùÿg{)à° zπñ≤(

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.