Côj« É aôj¢† ÙJΠ° «º QÉW¥ DGTÉ¡ °ª »

Al-Mustaqbal - - T° Hƒd¿ Hôy« Á Dhoh« Á -

àj)ª á dgª ûæqƒ° U1¢ ( ëjh¶ ≈ Yóhº G◊ áeƒμ S’GEÓ° «á ` AÉÙG¶ á ‘ côj« É M« å dg¨ ÑDÉ« á ùdgæ° «á àdgh» äqƒgój JÉBÓYÉ¡ e GÔNƑD e™ H¨ OGÓ. DGHTÉ¡ °ª » ÓMG IOÉB DGFÉ≤ ªá dg© bgô« á áeéyõh OÉJG HÓY… àdgh» Vƒîj¢ ÉYGÕF e™ FQ« ù¢ G◊ áeƒμ ûdg° «© » Qƒf… ΜDÉŸG» ÀŸG¡ º ùàdéhπ° §.

jh© Èà DGTÉ¡ °ª » G¿ MÓŸGÄÉ≤ ÜDGIQOÉ° ëh≤ ¬ ÄGP ØΠN« á S° «SÉ °« á. Mójh≥ DGTÉ¡ °ª » e™ OÓY øe SGÔM° ¬ àh¡ ªá πàb Sáà° BIÉ°† Oóyh øe ÙŸG° Údhƒd ‘ dg© Gô.¥ óñjh CÉÙGª á ‘ QÉWG òg√ dg†≤ °« á ÿgª «ù ¢ ‘ H¨ OGÓ. G)± Ü(

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.