Ÿgª «ù ¢ 5 Rƒ“2012:

Al-Mustaqbal - - K ≤˘ ˘é ˘a ˘á Ah ˘æ Ƒ˘¿ - Zucchero Soul)

hòchr , ‚º ÜƑÑDG J’GÉ£ ‹ ûdgò¡° ühjƒ° ¬ ÷Gª «π ‘ ÆZG« á zmisere{ e™ TGCÔ¡° àdg« Qƒæ dg© ŸÉ» JHQÉAÉH» Éjqófgh ûjƒj° «Π ». hòchr æj¡ » IQHO S° «MÉ «á d¬ ‘ æÿgá≤£ ‘ H© ÑΠ∂ e™ fg¨ ΩÉ Σhôdg ΠY≈ dg≤ «IQÉà Sƒeh° «≈≤ ùdgƒ° ∫ ( JGHÄÉYÉ≤ RƑΠÑDG.

[ UÔHÉ° YÉHÔDG»

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.