Ùdgâñ° 7 Rƒ“2012

Al-Mustaqbal - - K ≤˘ ˘é ˘a ˘á Ah ˘æ Ƒ˘¿ -

U° ˘HÉ ˘ô dg˘ Hô˘ Yɢ », S° ˘Hƒ ˘ô S° ˘à ˘QÉ G Z’C˘ æ˘ «˘ á dg˘ ©˘ Hô˘ «˘ á, S° ˘Hƒ ˘ô S° ˘à ˘QÉ M˘ ≤˘ «˘ ≤˘ » üh䃰 T° ªƒ ‹ πeéμàe// Πμdéhª á øëπdgh AGO’GH Hh© ó G ÑŸH’C« É ‘ ÙJQÉH¢ ùehìô° êéwôb QGOH G GÔHH’C üÿgájô° , UÔHÉ° YÉHÔDG» ùjëà° ≥ eélô¡ ¿ H© ÑΠ∂ ‘ e¨ Iôeé ájoh e™ ÉÆØDG¿ ùfƒàdg° » üdgóyé° Yª joƒ .

÷Gª ©á 13 Rƒ“2012: çóm ŸGÄÉFÉLÔ¡ FÉÆÑΠDG« á L« ù° » Éeqƒf¿ , Éøjódg ièμdg, ‚ª á dg` zmarrseillaise{ h‚ ªá déc« fqƒø« É, Sà° ¨æ » πãe dg¬ e© óñ SƑNÉH¢ øe UQ° «ó Σƒjo dg« ¨ƒà ¿ ûfôhhøjéà° Tòzhøjƒ° h øjôngb.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.