Ájóπh U° «Gó bƒj∞ ÄÉJQÉÑŸG JHÖDÉ£ GOÉ–’ ójóëàh ÙŸG° dhƒd« äé àdgh© jƒ¢†

Al-Mustaqbal - - Jq ˘ ɢv ˘° ˘ Á˘ - U° «Gó ``Q` âagc f© «º

Éc¿ øe VÎØŸG¢ ¿ ùjà° †° «∞ e ˘jó ˘æ ˘á dg ˘Fô ˘« ù¢ ûdg° ˘¡ ˘« ˘ó aq ˘« ˘≥ G◊ ôjô… Véjôdg° «á ‘ U° «Gó ùegc¢ G HQ’C ˘©˘ ˘É˘ A ÑŸG ˘É˘ IGQ ÆŸG ˘à ˘ ˘¶ ˘ ˘Iô ˘ ÚH jôa≤ » éædgª á Gh ÜF’CQÉ° ‘ FFÉ¡ » c ˘ ˘S ¢ d ˘Ñ ˘ ˘æ ˘É ¿ d ˘μ ˘Iô dg ˘≤ ˘Ωó , G’ ¿ MG ˘çgó ûdg° ˘¨ Ö dg˘ à˘ » AGQ˘ â≤ e˘ Ñ˘ IGQÉ dg˘ æ˘ é˘ ª˘ á üdgh° ˘Ø ˘AÉ G S’C° ˘ƒñ ´ VÉŸG° » ùjh° ˘Ñ˘ ˘ ˘Ñ˘ ˘ â H ˘˘ V˘° ˘ô˘ ˘QG ùl° ˘«˘ ˘ ˘ª˘ ˘ ˘á˘ LQÓà ˘äé ΠŸG ˘© Ö, ao ˘© â H ˘Π ˘jó ˘á U° ˘« ˘Gó G¤ HG ˘ÆÓ GOÉ– c ˘Iô dg ˘≤ ˘Ωó b˘ gqgô˘ É H˘ ©˘ Ωó SG° ˘à †° ˘aé ˘á ÑŸG˘ JQɢ äé ÚH dg ˘Ø ˘ô ¥ dg ˘Π ˘Ñ ˘æ ˘fé ˘« ˘á ‘ e ˘Π ˘© Ö U° ˘« ˘Gó H ˘fé ˘à ˘¶ ˘QÉ jó–˘ ó ÙŸG° ˘ dhƒd˘ «˘ á Y ˘ª ˘É L˘ iô h DGE˘ ΩGÕ ÷G¡ ˘á ÙŸG° ˘ dhƒd˘ á àdéh© jƒ,¢† ɇ GÓM ÉHOÉ–’ G¤ f ˘≤ ˘π e ˘Ñ ˘IGQÉ dg ˘æ ˘é ˘ª ˘á Gh üf’c° ˘QÉ G¤ Πe© Ö ÙΠHGÔW.¢

‘ g ˘Gò˘ dg ˘âbƒ˘ , ûf° ˘â£ ˘ dg ˘TQƑ˘ ¢ æødg« á HÉÀDG© á ájóπñd U° «Gó àdg)» J ˘à ˘ƒ ¤ U° ˘« ˘fé ˘á ΠŸG ˘© Ö jqho ˘É ( ‘ aq ˘™˘ ˘ KGB ˘É˘ Q˘ G V’C° ˘ô˘ ˘QG dg ˘à˘ ˘ ˘»˘ ˘ ◊â≤ jóã ˘æ ˘á dg ˘Fô ˘« ù¢ ûdg° ˘¡ ˘« ˘ó aq ˘« ≥˘ G◊ jô ˘ ô˘… dg ˘jô˘ ˘É˘ V° ˘«˘ ˘á ˘ , H ˘GAÓ˘ e ˘ø ˘ ŸGÓYÉ≤ ÄÉLQÓŸGH Gqhôe ùdéh° «êé UÉØDGΠ° H« æé¡ ÚHH ΠŸG ˘© Ö dgh ˘Ñ ˘HGƑ ˘äé dg ˘à ˘» J ˘Ø †° ˘» dg˘ «˘ ¬, fgh˘ à˘ ¡˘ AÉ ûh° ˘Ñ ˘ΣÉ eôÿg ˘≈ LRH ˘êé e ˘üæ ° ˘á L ˘Π ˘Sƒ ¢ dg ˘Sô °˘ ª˘ «Ú G¤ G e’c˘ cé˘ ø üıgü° á° ÆØH« » ôødg¥ h JQGOGE« É¡.

bh ˘É∫ FQ ˘« ˘ù ¢ H ˘Π ˘ ˘ó ˘j ˘á ˘ U° ˘« ˘ ˘ó ˘G fiª ˘ó ˘ ùdg° ˘© ˘ƒ ˘O … dùÿg{` à°zπñ≤ : òdg{… ümπ° Oôc a© π ájóπñπd, SQGÉÆΠ° SQ° ˘dé ˘á G ¤ GOÉ–’ bh ˘Π ˘æ ˘É d ˘¡ ˘º G¿ e ˘Π ˘© Ö U° ˘« ˘Gó d ˘« ù¢ e ˘Ø ˘à ˘Mƒ ˘É d˘ ÓOÉ– e˘ ø G’ ¿ üa° ˘YÉ ˘Gó eh˘ æ˘ ¡˘ É e˘ Ñ˘ IGQÉ G üf’c° ˘QÉ éædghª á ΠY≈ μdg SÉC.¢ Éæπb d¡ º ød ùf° ªí μdº , Gƒdhém G¿ Gƒñgòj G¤ fƒl« á JGÉ°† ⁄ ùj° ªí d¡ º, Kº GHOÉY Shhgƒ£° Éæd ÓMG G U’CAÉBÓ° , Éæπb d¡ º Gòg Qgôb Éfòîjg√ ødh LGÎF™ æy¬ . Gòg Πe© Ö Éæñd¿ Πc¬ ôîàøj H¬ , aπ¡ j© π≤ àf« áé d© Ö G¿ ëj£ º ùeà° hî¡¿ Sgôμdg° » êélõdgh, a© Π≈ G πb’c øëf fƒ≤ ∫ d¡ º Éæfg ÒZ ùeà° ©øjó ’¿ ùfà° ªô H¬ z. âødh ùdg° ©Oƒ … G¤ G¿ Qgôb ájóπñdg ød ûj° ªπ Ñdgä’ƒ£ dg© Hô« á àdg» ùjà° †° «Ø É¡ U° «Gó UÔMÉ° ΠY≈ ΩÓY ûjjƒ° ¬ UIQƑ° Éæñd¿ ΩÉEG TGFÉ≤° ¬ dg© Üô ΩÉEGH dg© É.⁄

VGHÉ° :± Gòg{ DGQGÔ≤ òdg… Éfòîjg√ bƒh∞ ÄÉJQÉÑŸG ƒg YÜÉ≤ ôøπd¥ ÌCG æe¬ d OÉ–, ÉAOÉ–’ øëf àf© hé¿ e© ¬ ãfhª ø LOƑ¡ ,√ øμd Ñæj¨ » ¿ fωƒ≤ ûh° »A , øëfh G’ ¿ ô‚… IOÔL ÉH V’CQGÔ° “¡ «Gó aôd© É¡ d OÉ– òdg… ØΠYGC T° ˘Ø ˘¡ ˘« ˘É G¿ d˘ «ù ¢ d˘ jó˘ ¬ ûe° ˘μ ˘Π ˘á ‘ dg˘ à˘ ©˘ jƒ¢† Sh° ˘« ˘Ø ˘Vô °˘ ¬ ΠY≈ jôødgú≤ øjòπdg ÙJÉÑÑ° ÉH V’CQGÔ° . øëfh G’ ¿ àféh¶ QÉ πm ûÿgáπμ° , hg’ àdg© jƒ¢† øy G V’CQGÔ° fékh« É ¿ ’ Qôμàj òg√ üàdgzäéaô° .

Jh ˘© ˘Èà e ˘jó ˘æ ˘á dg ˘Fô ˘« ù¢ ûdg° ˘¡ ˘« ˘ó aq ˘« ˘≥ G◊ jô ˘ô … dg ˘jô ˘VÉ ° ˘« ˘á dg ˘à ˘» J˘ ùà° ˘™ d˘ æ˘ ë˘ ƒ 22 dg ˘∞ e˘ à˘ Ø˘ êô, e˘ aô˘ ≤˘ É VÉJQ° «É M« Éjƒ d© UÉ° ªá ܃æ÷g, gh» âféc ΠMª É OHGQ HG ˘æ ˘FÉ ˘¡ ˘É W˘ Gƒ∫ Y˘ ≤˘ Oƒ b˘ Ñ˘ π ¿ LÎJ˘ ª˘ ¬ dg˘ Fô˘ «ù ¢ ûdg° ˘¡ ˘« ˘ó aq« ≥ G◊ ôjô… G¤ M≤ «á≤ ΩÉY ,1999 Éch¿ hg∫ çóm VÉJQ° » SGÀ° àaé°†¬ c SÉC¢ SGB° «É ΩÉY 2000 Hh≤ «â ΠY≈ ióe Sägƒæ° h’ GÕJ∫ ùjà° Ö£≤ ièc G ÇGÓM’C Véjôdg° «á ΠÙG« á dgh© Hô« á àmh≈ dhódg« á, PGE SGÀ° âaé°† G d’c© ÜÉ fƒaƒμfôødg« á ΩÉY 2009 G¤ ÖFÉL SGÀ° HÉ£≤É¡ ûf’cᣰ KAÉ≤ «á æah« á KGÔJH« á IÓY.

[ G V’CQGÔ° ‘ äélqóe ΠŸG© Ö

[ fiª ó ùdg° ©Oƒ .…

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.