Fé U° ô: dø fæ éôq G¤ d¨ á ûdgféà° º

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

ócgc ÚEGC ùdgô° dg© ΩÉ ‘ G{◊ Üõ àdgeó≤ » G T’ECGΰ »z ôaéx Uéfô° , ¿ M{ ˘Π ˘Ø ˘AÉ FQ ˘« ù¢ J μ˘ ˘à ˘π dg{˘ à˘ ¨˘ «Ò Gh U’E° ˘zìó dg˘ æ˘ ÖFÉ e˘ «û °˘ É∫ Y˘ ƒ¿ hjó– ˘Gó M{ ˘Üõ dg ˘Π ˘¬ z, e ˘© ˘æ ˘« ˘ƒ ¿ H ˘à ˘î ˘Ø ˘« ¢† ùf° ˘Ñ ˘á J ˘¡ ˘é ˘ª ˘¬ , Y˘ Π˘ ≈ FQ˘ «ù ¢ L˘ Ñ˘ ¡˘ á dg{ ˘æ †° ˘É ∫ dg ˘Wƒ ˘æ ˘» z dg ˘æ ˘ÖFÉ dh ˘« ˘ó L˘ æ˘ Ñ˘ Ó,• H˘ ¡˘ ó± J˘ î˘ Ø˘ «˘ ∞ M˘ Ió ÓŸG,± h HGEFÉ≤ ¬ ‘ G QÉW’E ùdg° «SÉ °» z.

h VHGCÍ° ‘ åjóm G¤ ƒjõøπj¿ zójó÷g{ ùegc,¢ { ÉÆFGC ød ôéæf G¤ d¨ á ûdgféà° º, e™ dg© Πº ¿ ÙDGΩÉ¡° Lhâ¡ G¤ ÖFÉÆDG ÓÑÆL• Vhéfó° , ùdhéæ° øëf øe ΠWGCÉ¡≤ , h ¿ jôødg≥ òdg… jód¬ ÙMÄÉHÉ° Héîàfg« á, æeh» LGÎH™ T° ©Ñ » ‘ IÎØDG G IÒN’C ’ øμá ¿ j© Vƒ¢ Hò¡ √ dgjô£ á≤, h ¿ ’ ùeà° πñ≤ ‘ Éæñd¿ øÿ héëj∫ ¿ æñj» OÉ›√ øe ÓN∫ fa∂ ìgô÷g ûñfh¢ DGQƑÑ≤ , dòd∂ S° «ƒμ ¿ ÉFOQ Mƒdg« ó ΠY≈ ŸGÜÉ£ , ƒg ÉÆFGC Sæñæ° » ΠY≈ üeé° ◊á ΠÑ÷G àdg)» âjôlgc ΩÉY 2001 ÚH ÖFÉÆDG ÓÑÆL• Ñdghσôjô£ ÊHQÉŸG ÙDGHÉ° ≥ ÉÆJOQÉΜDG∫ üfô° ΠDG¬ UÒØ° ( Éeƒj H« Ωƒ, h◊ ¶á ËΠH¶ á, ’¿ a« É¡ üeáëπ° FÉÆÑΠDG« Ú üeháëπ° ÉGGC‹ zπñ÷g.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.