W© ªá

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

M’ ˘ß Y† °˘ ƒ dg˘ μ˘ à˘ Π˘ á dg˘ æ˘ ÖFÉ f† °˘ É∫ W˘ ©˘ ª˘ á, ‘ üjíjô° , G¿ dg{iƒ¡ OGOÕJ eƒj H© ó Ωƒj ÚH WGC ˘Gô ± G◊ μ ˘eƒ ˘á dg ˘à ˘» J ˘ûà ° ˘¶ ˘≈ ÌCGC a ÌCÉC Πcª É ìôw Πe∞ M« JÉ» , HGC … Vƒeƒ° ´ j ˘üî ¢ üe° ˘dé ˘í WGƑŸG ˘Úæ , ZQH ˘º dp,∂ g »˘ ùe° ˘à ˘ª ˘Iô H ˘≤ ˘Iƒ G e’c ˘ô dg ˘bgƒ ˘™ f’c ˘¡ ˘É d˘ Ωhõ e˘ É ’ j ˘Π ˘ ˘Ωõ . h GPGE c ˘É ¿ dg ˘Ø ˘jô ˘≥ G◊ cé ˘º j ˘jô ˘ó ¿ j¨ £» ùøf° ¬ àféh¶ QÉ AÓL ÄÉØΠE ΠBGE« ª« á, a« hóñ ¿ ÜÉH êôødg d« ù¢ zéñjôb.

bh ˘É :∫ J{ ˘à ˘μ ˘Qô S° ˘Ñ ˘ë ˘á dg ˘¡ ˘é ˘eƒ ˘äé Y ˘Π ˘≈ FQ« ù¢ ÷Gª ájqƒ¡ øeh Yój» G◊ Uô¢ ΠY≈ U° ˘Ó˘ ˘ M ˘«˘ ˘ ˘É˘ ä˘ dg ˘ô˘ ˘F ˘«˘ ˘ù ,¢ f ˘ô˘ G√ ’ OOÎJ ‘ e ˘¡ ˘LÉ ˘ª ˘à ˘¬ eh ˘£ ˘dé ˘Ñ ˘à ˘¬ H˘ à˘ ≤˘ Ëõ üdg° ˘MÓ ˘« ˘äé ƒμàd¿ ΠY≈ ùeiƒà° Wª äémƒ ΩÓMGH øe ⁄ J ˘Ø ˘QÉ ¥ dg ˘μ ˘Sô ° ˘» N ˘« ˘dé ˘¬ gh ˘ƒ dg ˘ò … j ˘aô ˘™ T° ©ÄGQÉ ábgôh, øμd ùeiƒà° ŸGÜÉ£ Gh AGO’C Gd ù° «É S° «Ú ⁄ j© ô Siƒ° øy áäa e áehréc J ˘μ ˘ Sôq¢ K ˘≤ ˘aé ˘á dg˘ à˘ î˘ jƒ˘ ∞ e˘ ø G N’B˘ ô d˘ à† °˘ ª˘ ø SGÀ° ªájqgô zégoƒlh. Qh IGC FGC¬ ÖJÎJ ΠY≈ iƒb 14 QGPGB H{ ˘Π ˘IQƑ g ˘Gò dg ˘à ˘ë ˘Σô dg˘ Wƒ˘ æ˘ » f’g ˘≤ ˘PÉ ,… b ˘Ñ ˘π ¿ ùj° ˘Ñ ˘» g ˘ò √ G◊ μ ˘eƒ ˘á e˘ É ÑJ≈≤ øe ôhéæe G◊ ájô, øe ÓN∫ äéhéîàfg J© ÑΠÉ¡ ΠY≈ zéggƒg, e© kgèà ¿ { SGEÉ≤° • òg√ G◊ áeƒμ ùegc≈° VIQHÔ° áëπe ΠY≈ ÌCG øe U° ©« zó.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.