G{◊ ªáπ fóÿg« zá: ùeiò° Πdª áñdé£ H` ùædg{ñ° «zá G ÓM’C

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

ÂYO G◊ ªáπ fóÿg« á UÓDÌÓ° G Héîàf’e» , ‘ e ô“UÉË° ,‘ YJÓ≤ ¬ ‘ übô° G fh’c« ùƒμ° , G¤ ÛŸGÁCQÉ° ‘ ÙŸGIÒ° àdg» Sæà° Π£≥ Xô¡ G ÓM’C ŸG≤ ˘Ñ ˘π ‘ 13 JGC ˘QÉ G◊ É,‹ e ˘ø EGC ˘ΩÉ IQGRH dg ˘NGÓ ˘Π ˘« ˘á e ˘Gqhô H ˘ùdé ° ˘Gô … G◊ eƒμ» ƒëf ÉŸÈDG¿ , Πdª áñdé£ ÀYÉHª OÉ óñe ùædgñ° «á ‘ G äéhéîàf’e dg ˘≤ ˘EOÉ ˘á â– T° ˘© ˘QÉ dg{ ˘ùæ ° ˘Ñ ˘« ˘á H ˘ùà ° ˘à ˘gé ˘π f˘ à˘ ë˘ zσô. Mh† °˘ ô ŸG ô“ôjrƒdg ÙDGHÉ° ≥ H¡ «è IQÉÑW.

Jh ˘Ó FQ ˘« ù¢ L{ ˘ª ˘© ˘« ˘á e˘ à˘ £˘ Yƒ˘ ƒ¿ H˘ Ó M˘ zohó Yh† °˘ ƒ G◊ ª˘ Π˘ á fóÿg˘ «˘ á UÓDÌÓ° G Héîàf’e» VÉJQ¢ Y« ù,≈° H« ÉFÉ UGQOÉ° øy G◊ ªáπ , Éb∫ a« ¬: ójôf{ Éfƒféb Héîàfg« É üyéjô° : Ωîëj Mƒ≤ ¥ ØWGƑŸG ùdg° «SÉ °« á, íæá ÛDGÜÉÑ° ÊÉÆÑΠDG øã gº ÚH dg18` dgh21` ÉEÉY M≥ G GÎB’E´ , j† °ª ø Πdª ¨ÜÎ ÊÉÆÑΠDG féμege« á JÑ£ «≥ M≤ ¬ ‘ G GÎB’E´ ‘ Éμe¿ Oƒlh,√ j˘ ΩÎË UGC° ˘ë ˘ÜÉ G◊ Lɢ äé G V’E° ˘aé ˘« ˘á Mh˘ ≤˘ ¡˘ º H˘ ¿ j˘ YÎ≤˘ Gƒ H˘ SÉ° ˘à ˘≤ ˘dó «á áegôch, j† °ª ø Sájô° G GÎB’E´ , Øîj∞ SIƑ£° ÉŸG∫ G Héîàf’e» , íæá L ˘ª ˘« ˘™ TÔŸG° ˘Úë ùe° ˘MÉ ˘äé e ˘ùà °˘ jhé˘ á ‘ G Y’E˘ ΩÓ ûjh° ˘é ˘™ ÔŸG IGC Y˘ Π˘ ≈ TÎDG° ˘í d˘ fó˘ à˘ î˘ Hɢ zäé. Wh˘ ÖDÉ dg˘ ≤˘ iƒ ùdg° ˘« ˘SÉ °˘ «˘ á H{˘ dé˘ ©˘ ª˘ π H˘ é˘ jó˘ á øe ΠLGC QGÔBGE dgƒfé≤ ¿ G a’c π°† øeh ho¿ ùjjƒ° ∞ Jh LÉC« zπ.

VG° ˘É :± f{ ˘Π ˘à ˘≤ ˘» b ˘Ñ ˘π fg ˘à ˘¡ ˘AÉ ŸG¡ ˘Π ˘á dg ˘≤ ˘fé ˘fƒ ˘« ˘á d ˘à ˘ë ˘jó ˘ó b ˘fé ˘ƒ ¿ G f’e ˘à ˘î ˘HÉ ˘äé d ˘© ˘ΩÉ ,2013 d ˘æ˘ ˘£ ˘ ˘É ˘ Öd e ˘© ˘ ˘É ˘ H ˘≤˘ ˘É˘ f ˘ƒ˘ ¿ ùf° ˘Ñ ˘» üy° ˘ô … Hh UÉEÄÉMÓ° Héîàfg« á ùãiƒà° Wª ÉÆJÉMƑ, πμdh òg√ G S’CÜÉÑ° cƒyófº ûÿéæàcqé° ‘ ùeiò° G ÓM’C 13 QÉJGC óæy ùdgáyé° X12GÔ¡ øe Üôb IQGRH ΠNGÓDG« á - üdgféæ° ™, Gqhôe ùdéhgô° … G◊ eƒμ» ƒëf ÉŸÈDG¿ z.

h VHGCÍ° G{¿ G◊ ªáπ S{HÉÀÀ° ™ cô–é¡ Πdª áñdé£ H QGÔBÉE óñe ùædgñ° «á Gh¿ Σôëàdg Ωƒj G ÓM’C Sƒ° ± Oóëàj ‘ VFƑ° ¬ NᣠΣôëàdg ŸGÁΠÑ≤ øe LGC ˘π Ø–˘ «˘ õ WGƑŸG˘ Úæ d˘ Π˘ ªû °˘ CQɢ á aqh˘ ™ dg˘ Yƒ˘ » d˘ jó˘ ¡˘ º M˘ «˘ É∫ e˘ Vƒ° ˘ƒ ´ ùædgñ° «zá .

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.