Ûdg{° «© » G◊ zô ƒyój ÛYÔFÉ° ÑDGÉ≤ ´ ¤ VƑN¢ äéhéîàf’g ùchô° QÉΜÀM’G

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

YO ˘É ˘ FQ ˘« ù¢ dg{ ˘à ˘« ˘QÉ ûdg° ˘« ˘© ˘» G◊ zô ûdg° ˘« ˘ï fiª ˘ó G◊ êé ùm° ˘ø , ûy{° ˘FÉ ˘ô dg˘ Ñ˘ ≤˘ É´ , dgh˘ ©˘ Fɢ äó ÀŸG˘ ÚLƑ H˘ ûdé° ˘ô ± dgh˘ μ˘ egô˘ á dgh˘ ≤˘ «˘ º, G¤ VƑN¢ ŸG© ácô G Héîàf’e« á ædg« HÉ« á ŸGÁΠÑ≤ , øe ΠLGC ÄÉÑKGE Mgqƒ°† º, òdg… Z« àñ¬ dg¡ «ª äéæ G◊ Hõ« á Sh° «SÉ äé° G S’EQÉÃÄÀ° Gh QÉΜÀM’E, àdg» M ˘âdƒ ÆŸG ˘£ ˘≤ ˘á G¤ S° ˘MÉ ˘á d ˘Π ˘© ü° ˘HÉ ˘äé AÉŸGH ˘« ˘äé , H ˘¡ ˘ó ± ûj° ˘jƒ ˘¬ UJQƑ° É¡, h HGEAÉ≤ ΠGGCÉ¡ â– S° «Jô£ ¡º z .

h TGC° ˘QÉ ‘ H ˘« ˘É ¿ ùegc,¢ G¤ { FGC ˘æ ˘É S° ˘æ ˘î ˘Vƒ ¢ ŸG© ˘cô ˘á ŸG≤ ˘Ñ ˘Π ˘á e˘ ¡˘ ª˘ É J ˘© ˘Vô ° ˘æ ˘É d ˘Π †° ˘¨ ˘ƒ ,• dh ˘jó ˘æ ˘É EGC ˘π c ˘ÒÑ H ˘bƒ ˘Ø ˘á dg ˘© ˘FÉ ˘äó ¤ L ˘ÖFÉ ûe° ˘Yhô ˘æ ˘É , e ˘ø LGC ˘π YGE ˘IOÉ b ˘QGÔ ÆŸG ˘£ ˘≤ ˘á ıg£ ˘ƒ ,± e˘ ø L˘ ¡˘ äé J˘ jô˘ ó SGÀ° Éæcó¡ Sghà° ¨Ó ∫ ûyéæ≤° Éææwƒd Éæmhqh zájqƒãdg âødh. G¤ { ÉÆFGC ‘ ÑDGÉ≤ ´ BÓJ« Éæ H ÉÆMGHQÉC Jhë°† «ÉÆJÉ e™ ÉÆΠGGC ‘ ܃æ÷g, Mhéæ≤≤ üædgô° òdg… HÔJ™ ΠY≈ TÔY° ¬ QÉOE Ωódg øjódgh ùdgh° «SÉ á°, Hh© ó dg« Ωƒ ’ J ˘¡ ˘hé ¿ ‘ b ˘ƒ ∫ c ˘Π ˘ª ˘á G◊ ≥ dgh ˘aó ˘É ´ Y ˘ø ŸG¶ ˘Π ˘zúeƒ , e ˘Vƒ ° ˘ë ˘É ¿ G{ äéhéîàf’e ædg« HÉ« á Oó– ùeà° πñ≤ Éæñd¿ , ΠYH≈ dgiƒ≤ G S’EÀ° dó≤« á ùdgh° «SÉ °« á ŸG áæ“ΠY≈ IQƑK 14 QGPGB, ¿ JÉΜÀJ∞ ómƒàjh z.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.