Ôjƒàdg{ dg© Éz‹ ‘ üæÿgájqƒ° ìhgq.. féμe∂

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

ÚH UGEQGÔ° ÉGGC ‹ üæÿgájqƒ° ΠY≈ ΩÓY agƒÿgá≤ ΠY≈ e óq Nƒ£ • ôjƒàdg dg© É‹ ƒa¥ dréæe¡ º f’c ¡º cª É jƒdƒ≤ ¿ ød{ ùfωhé° ΠY≈ Uáë° ZÉFO’HGC, ÚHH agƒeá≤ ùπ›¢ AGQRƑDG ΠY≈ VÔY¢ ôjrh dgábé£ ŸGH« É√ GÈL¿ SÉH° «π Sgμà° ªé ∫ ØÆJ« ò G T’C° ¨É ,∫ hóñj G¿ áæéπdg ájqgrƒdg ÁØΠΜŸG Héàe© á Uháπ° üæÿgájqƒ° ÿƒ£ • ôjƒàdg dg© É,‹ J∞≤ IÕLÉY, PGE ⁄ Uƒàjπ° G¤ … πm HGC G¤ PÉÎJG … Qgôb dòàd« π dg© FGƑ≥ àdg» J© V΢ Yª Π« á ØÆJ« ò ûÿghô° ´.

âféch áæéπdg ób àlgª ©â ùegc¢ ‘ ùdgéjgô° G◊ eƒμ« á, SÉFÔHÁ° ÖFÉF FQ« ù¢ ùπ›¢ AGQRƑDG S° ªò eπñ≤ , Mhqƒ°† ôjrh ΠNGÓDG« á äéjóπñdgh Ghôe¿ Tπhô° ôjrhh Éaódg´ õjéa üzø° ôjrhh ádhódg SƑFÉH¢ éæe« É¿ .

YHÖ≤ àl’gª É´ VHGCÍ° eπñ≤ fg¬ ”{ hgóàdg∫ ûh° ¿ Uháπ° üæÿgzájqƒ° , e© æπ øy àlg{ª É´ ÉK¿ ‘ Gòg üÿguƒ° ¢ S° «© ó≤ ÓN∫ ûyiô° ΩÉJGC, Yójh≈ DGE ˘« ˘¬ dg ˘Ø ˘YÉ ˘Π ˘« ˘äé ùdg° ˘« ˘SÉ ° ˘« ˘á ‘ ÆŸG ˘£ ˘≤ ˘á e ˘™ ㇠˘Π ˘» OEª ˘™ DÉŸG ˘Úμ ‘ ÜÆŸGIQƑ° G¤ ÖFÉL FQ« ù¢ e Sƒdù° á° CAÉHÔ¡ Éæñd¿ cª É∫ JÉM∂ HÉÀŸ© á ûbéæeá° VƑŸGƑ° ´z .

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.