G OQ’C¿ : ƑHGC IOÉÀB S° «ë ¶≈ céë㪠á Iójól ÁDOÉY ‘ ÉM∫ MÔJ« Π¬

Al-Mustaqbal - - T° Hƒd¿ Hôy« Á Dhoh« Á -

cg ˘ó OQ’G¿ ùeg,¢ GOÓ› G¿ S’G° ˘eó ˘» ûàÿg° ˘Oó HG ˘ƒ b ˘à ˘IOÉ S° ˘« ˘ë ˘¶ ˘≈ céë㪠á Iójól ÁDOÉY{ jõfhzá¡ GPG HG© Jó¬ jôhfé£ «É G¤ ŸGª áμπ, H© ó G¿ âëàa μùgª á HHQH’G« á ◊ƒ≤ ¥ ùf’gé° ¿ dgjô£ ≥ ΩÉEG MÔJ« Π¬ .

bh ˘É ∫ jrh ˘ô dg ˘dhó ˘á ûd° ˘ hƒd¿ Y’G ˘ΩÓ üj’gh° ˘É ∫ dgh˘ æ˘ Wɢ ≥ dg˘ Sô° ˘ª ˘» H˘ SÉ° ˘º G◊ áeƒμ FOQ’G« á S° ª« í ŸG© jéᣠ, G¿ Y{ª ô fiª ó ãyª É¿ , ŸG© hô± ƑHÉH IOÉÀB øwgƒe ÊOQG h‘ ÉM∫ HG© Jó¬ ùdgπ° äé£ jèdgfé£ «á S° «© Oƒ G¤ OQ’G¿ Shà° ©OÉ céfiª ଠ.{ VGÉ° ± FGÉ¡ ùe{° ádéc ÑW« ©« á G¿ J© OÉ céfiª ଠÉæg ahé≤ Πdƒfé≤ ¿ ÊOQ’G ûhhπμ° OÉY∫ jõfh¬ ùehà° π≤ ahhé≤ Πdª ©ÒJÉ dhódg« á eh© ÒJÉ Mƒ≤ ¥ ùf’gé° ¿ HGÒ¡ ûdg° ¿.{

) ± Ü(

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.