Ùπ›¢ G øe’c øjój ŸGH© VQÉÁ° àj¡ º ædg¶ ΩÉ Tghhæ° ø£ J© Èà√ àf« áé dg{ωƒé¡ ûmƒdg° »z d SÓCÓ° ΠY≈ T° ©Ñ ¬

Al-Mustaqbal - - J À˘ ˘ª ˘ ˘é ˘ Ģ -

àj)ª á dgª ûæqƒ° U1¢ ( ha{ ˘ô ´ a ˘ùπ ° ˘Ú£ { g ˘ƒ ÌCGC LGC ˘¡ ˘Iõ HÉIG˘ ägô gôÿg˘ Hƒ˘ á ÖFÉ÷G ‘ S° ˘jqƒ˘ ˘É dgh ˘à ˘» üj° ˘π Y ˘goó ˘É ¤ ÌCGC e ˘ø 20 LGRÉ¡ .

ùπ›¢ e’g ˘ø dg ˘hó ‹ GO¿ H ˘≤ ˘Iƒ dg{ ˘¡ ˘é ˘ª ˘äé GQ’G ˘HÉ ˘« ˘zá Mh¢† πμdg ΠY≈ Ωgõàd’g îhᣠÙDGΩÓ° àdg» Yójª É¡ G’ · ÀŸG ˘ë ˘Ió . bh ˘É ∫ S° ˘ÒØ HQPG ˘« ˘é ˘É ¿ ‘ G’ · ÀŸG ˘ë ˘Ió ûbgú° e ˘¡ ˘jó ˘« ˘∞ b˘ FQɢ e˘ ø dg˘ Ñ˘ «˘ É¿ dg˘ ò… agh˘ ≥ Y˘ Π˘ «˘ ¬ ùπ›¢ e’g˘ ø H ˘LÉ ˘ª ˘É ´ YG† ° ˘FÉ ˘¬ : SG{° ˘à ˘æ ˘μ ˘ô YG† ° ˘AÉ ùπ›¢ e’g ˘ø H˘ TÉC° ˘ó dg© ÄGQÉÑ dgé¡ ªäé HÉGQ’G« á àdg» bh© â ‘ ûeo≥° ‘ 10 QÉJGC ƒjée)( ùeáññ° Sƒ≤° • dg© ójó øe dgπà≤ ≈ Mô÷gh.{≈

cgh ˘äó dg ˘hó ∫ Y’G† ° ˘AÉ ÿgª ù¢ ûy° ˘Iô GOÓ› YO{ ˘ª ˘¡ ˘É zωéàdg Ñd© áã ÁÑBGÔŸG dhódg« á ‘ SÉJQƑ° Πdhª Ñ© çƒ hódg‹ ``` dg© Hô» ¤ SÉJQƑ° ƒc‘ ÉFG¿ .

Sh° ˘©˘ ˘≈˘ S° ˘ÒØ˘ f ˘¶˘ ˘ É˘Ω G S’C° ˘ó˘ ‘ G’ · ÀŸG ˘ë˘ ˘Ió˘ ûh° ˘É˘ Q ÷G© ôø… G¤ SGΩGÓÎÀ° øjòéøàdg üÿáëπ° f¶ eé¬ , Yrhº G¿ ‘ IRƑM àeƒμm¬ áëf’ øe 12 HÉGQG{« É ÑÆLG« zé Gƒπàb ‘ SÉJQƑ° H« æ¡ º ùfôa° » éπhh« μ» jôhhêé£ .

YGH ˘Π ˘ø KG ˘æ ˘AÉ f ˘≤ ˘TÉ ¢ M ˘ƒ ∫ e ˘μ ˘aé ˘ë ˘á GQ’G˘ ÜÉ ‘ ùπ›¢ øe’g hódg‹ Éæjód{ áëf’ øe 12 SG° ª HÉGQ’« Ú ÖFÉLG Gƒπàb ‘ SÉJQƑ° H« æ¡ º øwgƒe ùfôa° » øwgƒeh JÔHÊÉ£ øwgƒeh ÉΠH« μ» z. æμd¬ ⁄ j© § VƑJ° «äéë ÛHÉ° ¿ hôx± eπà≤ g A’ƑD ÖFÉL’G.

c ˘ª ˘É YG ˘Π ˘ø ÷G© ˘Ø ˘ô … jg† ° ˘É G¿ M ˘μ ˘eƒ ˘à ˘¬ Π“∂ AGÎYG˘ äé ùeáπé° d26{` HÉGQG« H© °†¡ º Ñjôe§ DÉHZIÓYÉ≤ . Vhghí° M’≤ üπdaéë° «Ú G¿ dg¨ ÑDÉ« á øe g A’ƑD gº øe ùfƒàdg° «Ú Πdgh« Ñ« Ú VGÁAÉ° G¤ ùπa° £« æ» ÊOQGH. ògh√ ÄÉAGÎY’G ÃHÉ¡ ƒjõøπàdg¿ ùdgqƒ° ,… cª É Éb.∫

bh ˘É ∫ ÷G© ˘Ø ˘ô … jg† ° ˘É G¿ fg{ ˘Ø ˘é ˘ZGQÉ NG ˘ô bh ˘™ ‘ M ˘ÖΠ T)° ªé (∫ UÌÉÑ° ùeg¢ SGHÔØ° øy S{ƒ≤° • OÓY øe dgéjéë°† fóÿg ˘« zú VGH° ˘QGÔ e ˘JOÉ ˘á ùl° ˘« ˘ª ˘á . h⁄ j˘ ©˘ § J˘ Vƒ° ˘« ˘ë ˘äé ƒm∫ Gòg QÉÉØF’G.

ch ˘âfé IQGRH LQÉŸG ˘« ˘á ùdg° ˘jqƒ ˘á H ˘© ˘âã H ˘Sô ° ˘FÉ ˘π G¤ ùπ›¢ G øe’c hódg‹ ÀÑDÉW¬ a« É¡ H ÁFGOÉE øjòéøàdg.

øμd ÙΠÛG{¢ æwƒdg» ùdgqƒ° {… JG¡ º f¶ ΩÉ ÛHQÉ° S’GÓ° H˘ dé˘ bƒ˘ ƒ± N˘ Π˘ ∞ f’g˘ Ø˘ é˘ JQɢ ø, e˘ cƒd˘ kgó G¿ e˘ μ˘ fé˘ ¡˘ ª˘ É bh˘ Jƒ¡ ªé IÒÑΜDG gª É do« π ΠY≈ V{ƑΠ° ´ ædg¶ ΩÉ Hò¡ √ zááô÷g.

Ébh∫ ÙΠÛG¢ ‘ H« É¿ fg¬ øjój{ ägòéøàdg àdg» âdéw H’G ˘jô ˘AÉ ‘ ûeo° ˘≥ (...) jh ˘ cƒd ˘ó G¿ e ˘ã ˘π g ˘ò √ dg ˘à ˘Ø ˘ägòé DÉHÜÔ≤ øe õcgôÿg æe’g« á ’ øμá G¿ jωƒ≤ HÉ¡ G’ ædg¶ ΩÉ dghiƒ≤ IÒÑΜDG QÉÉØFÓD J ócƒd VYƑΠ° ¬ Hò¡ √ zááô÷g.

YGH ˘Èà˘ ÙΠÛG¢ G¿ dg ˘æ˘ ˘¶˘ ˘É˘ Ω j{ ˘ë˘ ˘É˘ h∫ e ˘ø ˘ N ˘Ó ˘ ∫ g ˘ò˘ √ ägòéøàdg ÄÉÑKG Hòc¬ ÉH¿ Σéæg ÜYÄÉHÉ° ùeáëπ° J© «≥ U’GÄÉMÓ° áeƒyõÿg Jh© åñ H øeéc ZÚÆWGƑŸG, fiª ÉJG√ ÙŸG{° dhƒd« á áπeéμdg øy òg√ zägòéøàdg.

ócgh ÑDG« É¿ G¿ øe{ VÉJÉË° Òéøàdg øe SGC° ªé ghdº Kƒeá≤ ùc° ˘é ˘æ ˘AÉ d ˘ió dg ˘æ ˘¶ ˘ΩÉ M ˘« å j ˘≤ ˘Ωƒ dg ˘æ ˘¶ ˘ΩÉ ùh° ˘bô ˘á L˘ åã ûdg° ˘¡ ˘AGÓ Vhh° ˘© ˘¡ ˘É ‘ EGC ˘cé ˘ø dg ˘à ˘Ø ˘ägòé e ˘Yó ˘« ˘ FGC ˘¡ ˘º V° ˘ë ˘jé ˘É dg ˘à ˘Ø ˘ägòé GQ’G ˘HÉ ˘« ˘á gh ˘ƒ H ˘dò ∂ ùj° ˘© ˘≈ K’˘ Ñ˘ äé FÉYOG¬ Oƒlh æj¶ «º DGIÓYÉ≤ ‘ Széjqƒ° , ùàefé° GPÉŸ{ ⁄ çó– g ˘ò √ dg ˘à ˘Ø ˘ägòé KG ˘æ ˘AÉ f’g ˘à ˘î ˘HÉ ˘äé dg ˘¡ ˘dõ ˘« ˘zá , ‘ TG° ˘IQÉ G¤ f’g˘ à˘ î˘ Hɢ äé dg˘ ûà° ˘jô ˘© ˘« ˘á dg˘ à˘ » T° ˘¡ ˘Jó ˘¡ ˘É S° ˘jqƒ ˘É ÓM’G.

ÈÀYGH ÙΠÛG¢ G¿ ædg{¶ ΩÉ jó¡ ± øe ÓN∫ ûfô° òg√ VƑØDG≈° ¤ J© £« π e¡ ªá ÚÑBGÔŸG ΠNH§ G GQH’C¥ dghπà≤ dg ˘© û° ˘FGƑ ˘» jh ˘¡ ˘ó ± c ˘dò ∂ ¤ U° ˘ô ± G Y’E ˘ΩÓ Y˘ ø L˘ FGÔ˘ ª˘ ¬ dg˘ à˘ » j˘ Jô˘ μ˘ Ñ˘ ¡˘ É H˘ ë˘ ≥ fóÿg˘ «zú e˘ ã˘ π M{˘ ª˘ äó Y’G˘ àzä’é≤ eqzh» DGÁÑΠ£ øe G S’czí£° ‘ EÉL© á ÖΠM, ùëhö° Ée AÉL ‘ ÑDG« É¿ .

JGH ˘¡ ˘º ÙΠÛG{¢ dg ˘© ù° ˘μ ˘ô … d ˘Π ˘é ˘« û¢ ùdg° ˘Qƒ … G◊ ô ‘ ûeo° ˘≥ jqh ˘Ø ˘¡ ˘É { dg ˘æ ˘¶ ˘ΩÉ H˘ à˘ ÒHÓ f’g˘ Ø˘ é˘ JQɢ ø, e˘ æ˘ GOÓ H˘ ¡˘ Gò dg{ ˘© ˘ª ˘π GQ’G ˘HÉ ˘» Ñ÷G ˘É ¿z . Wh ˘ÖDÉ ÙΠÛG¢ dg ˘ò … j† ° ˘º dg ˘© ù° ˘μ ˘Újô ûæÿg° ˘Ú≤ Y ˘ø dg ˘≤ ˘ägƒ dg ˘æ ˘¶ ˘eé ˘« ˘á ‘ ûeo° ˘≥ ØJQHÉ¡ ûàh{μ° «π jôa≥ øe AGÈŸG dhódg« Ú ëàπd≤ «≥ ‘ g ˘ò˘ √ dg ˘à˘ ˘Ø˘ ˘ägòé˘ H ˘É˘ ùd° ˘Yô ˘ ˘ ᢠdg ˘ü≤˘ ° ˘ziƒ˘ , ûegò° G¤ G¿ ÷G{« û¢ G◊ ô ’ ΠÁ∂ féμe’g« äé IÒÑΜDG Πd≤ «ΩÉ Højò¡ dg ˘à ˘Ø ˘jòé ˘zø Gh¿ Y ˘æ ˘UÉ ° ˘ô √ ûfg° ˘≤ ˘Gƒ Y˘ ø dg˘ ≤˘ ägƒ dg˘ æ˘ ¶˘ eé˘ «˘ á {◊ ªájé fóÿg« Ú dh« ù¢ dπà≤ ¡º z.

KGH ˘æ ˘AÉ jr ˘IQÉ G¤ e ˘bƒ ˘™ f’g ˘Ø ˘é ˘JQÉ ˘ø , WG˘ Π˘ ≥ FQ˘ «ù ¢ a˘ jô˘ ≥ ÚÑBGÔŸG dhódg« Ú dg© ÚΠEÉ ‘ SÉJQƑ° GÔ÷G∫ äôhhq Oƒe ÿgª ˘« ù¢ f ˘AGÓ d ˘Π ˘ª ù° ˘YÉ ˘Ió Y ˘Π ˘≈ bh ˘∞ YG ˘ª ˘É ∫ dg ˘© ˘æ ˘∞ ‘ SÉJQƑ° .

Ébh∫ Oƒe ‘ üjäéëjô° üπdaéë° «Ú ƑYOG{ ÷Gª «™ ‘ S° ˘jqƒ ˘É Nh ˘LQÉ ˘¡ ˘É G¤ ÙŸG° ˘YÉ ˘Ió Y˘ Π˘ ≈ bh˘ ∞ YG˘ ª˘ É∫ dg˘ ©˘ æ˘ ∞ g ˘ò z√, e† ° ˘« ˘Ø ˘É g{ ˘Gò e ˘ã ˘É ∫ NGB ˘ô Y ˘Π ˘≈ e ˘É j ˘© ˘fé ˘« ˘¬ ûdg° ˘© Ö ùdg° ˘Qƒ … e ˘ø YG ˘ª ˘É ∫ dg ˘© ˘æ ˘.∞ d˘ ≤˘ ó T° ˘gé ˘fó ˘É g˘ ò√ Y’G˘ ª˘ É∫ ‘ ûeo≥° h‘ óe¿ iôbh iông ‘ Széjqƒ° .

HÉJH™ OHG{ G¿ ÈYG øy J© RÉ… üdéÿgá° G¤ Ädhg∂ øjòdg aghó≤ AGÕYG d¡ º ‘ Gòg G◊ ÇOÉ ŸG SÉCƑ° ,… Gh¤ πc ûdg° ©Ö ùdgqƒ° … òdg… j© «û ¢ ÇOGƑM e Sécájƒ° ÁΠKɇ ûhπμ° eƒj» òæe TGÔ¡° Gƒwz∫ .

ÑDG« â H’G« ¢† G còe’c» Oóf øjòéøàdéh. Ébh∫ çóëàÿg L ˘É … c ˘ÊQÉ : e{ ˘ã ˘π g ˘ò √ dg ˘¡ ˘é ˘ª ˘äé dg ˘à ˘» ùj° ˘Ø ˘ô Y˘ ø b˘ à˘ π h UGEÁHÉ° fóÿg« Ú hóh¿ “« «õ ùjëà° ≥ ójóæàdg h’ øμá zégôjèj, e† °« ÉØ FG{É¡ Éfôcòj JGÉ°† ÉH◊ ÁLÉ dg© ÁΠLÉ Uƒàπdπ° ¤ πm S° «SÉ °» πñb ägƒa G GH’C ¿.{

HÉJH™ ÊQÉC òdg… Éc¿ çóëàj G¤ üdgaéë° «Ú ΠY≈ Ïe IÔFÉW SÉFÔDGÁ° còe’g« á ’{ f© àó≤ ¿ Gòg)( ƒædg´ øe dgé¡ ªäé àdg» Tógé° Égƒ“‘ ûeo≥° J© È øy ŸG© VQÉÁ° . ólƒj Vƒh샰 UÉÆYÔ° àeáaô£ ‘ SÉJQƑ° cª É fƒ≤ ∫ Éeho hé–∫ SGÀ° ¨Ó ∫ VƑØDG≈° ‘ OÓÑDG.. VƑØDG≈° àdg» ÙJÖÑ° a« É¡ Ωƒég G S’CÓ° ûmƒdg° » ΠY≈ T° ©Ñ ¬.{

ch ˘É ˘âf ÀŸG ˘ë ˘ ˘Kó˘ ˘á ˘ H ˘É ˘S ° ˘º IQGRH LQÉŸG ˘« ˘á còe’g ˘« ˘á a« Éjqƒàμ óf’ƒf äócg G¿ L{ª «™ TGÉΜ° ∫ dg© æ∞ àdg» éæjº Y ˘æ ˘¡ ˘É b ˘à ˘π UGH° ˘HÉ ˘á fóÿg ˘« Ú ûh° ˘μ ˘π ûy° ˘FGƑ ˘» ùj° ˘à ˘ë ˘≥ ûdgöé° h’ øμá zégôjèj. Vghâaé° Ugƒf{π° IƑYO ædg¶ ΩÉ ùdgqƒ° … G¤ àdgñ£ «≥ πeéμdg Qƒødghz… ÿᣠÑe© çƒ G’ · ÀŸG ˘ë ˘Ió eé÷gh˘ ©˘ á dg˘ ©˘ Hô˘ «˘ á c˘ ƒ‘ fg˘ É¿ d˘ bƒ˘ ∞ dg˘ ©˘ æ˘ ∞ ‘ S° ˘jqƒ ˘É e{ ˘ø LG ˘π e ˘æ ˘™ e ˘jõ ˘ó e ˘ø üj° ˘YÉ ˘ó dg˘ ©˘ æ˘ z∞ ‘ g˘ Gò ÓΠÑDG.

‘ BGƑŸG∞ JGÉ°† , Oóf G ÚE’C dg© ΩÉ Ód· Ióëàÿg ÉH¿ c» e ˘ƒ ¿ H ˘Y’É ˘à ˘AGÓ Wh ˘ÖΠ e ˘ø dg ˘æ ˘¶ ˘ΩÉ ŸGH© ˘VQÉ ° ˘á ‘ S° ˘jqƒ ˘É ædg{ … ùøæh° «¡ ªzé øy ÜÉGQ’G, ùëhö° çóëàÿg SÉH° ª¬ ØJQÉE f« ùcò° ».

cgh ˘ó H ˘É ¿ c ˘» e ˘ƒ ¿ GOÓ›{ V° ˘Iqhô dg ˘à ˘© ˘hé ¿ dg ˘Ø ˘Qƒ … πeéμdgh e™ LOƑ¡ G’ · Ióëàÿg dgáaoé¡ G¤ FGAÉ¡ dg© æ∞ bhh∞ àfgäécé¡ Mƒ≤ ¥ ùf’gé° ¿ Vh° ªé ¿ dg© ªπ ÙF’GÊÉ° ùjh° ˘¡ ˘« ˘π Y ˘ª ˘Π ˘« ˘á fg ˘à ˘≤ ˘É ∫ S° ˘« ˘SÉ ° ˘» j ˘≤ ˘goƒ ˘É ùdg° ˘jqƒ ˘ƒ ¿ ÙØFÉH° ¡º z.

GOH¿ ÑŸG ˘© ˘çƒ dg ˘hó ‹ dgh ˘© ˘Hô ˘» G¤ S° ˘jqƒ ˘É c ˘ƒ ‘ FGC˘ É ¿ dgé¡ ªäé , e© kgèà FGC É¡ ÒZ{ ezádƒñ≤ . h VHGCÍ° WÉÆDG≥ MGCª ó Rƒa… ‘ H« É¿ N£ » ümâπ° SHΠFÉ° G ΩÓY’E ΠY≈ ùfï° æe¬ CG¿ ÉFGC ¿ øjój H{ übéc≈° dg© ÄGQÉÑ ÄGAGÓÀY’G àdg» bh© â ‘ âbh SHÉ° ≥ dg« Ωƒ ) ùegc(¢ ‘ ûeo.{≥°

cª É GO¿ çóëàÿg SÉH° º Séeƒπñjódg° «á HHQH’G« á πμjée Ée¿ øjòéøàdg, ûegoó° ΠY≈ G¿ üàdg{° ©« ó ‘ ägòéøàdg àf’ghäécé¡ UGƑÀŸGÁΠ° bƒd∞ ÓWG¥ QÉÆDG OE© π øe e¡ ªá ÉFG¿ ÌCG U° ©áhƒ GHɉ JGÉ°† ÌCG ggª «zá , e Gócƒd G¿ Nᣠfg ˘É ¿ J{ ˘Ñ ˘≤ ˘≈ ag† ° ˘π W ˘jô ˘≤ ˘á d ˘Π ˘à ˘≤ ˘zωó f ˘ë ˘ƒ M ˘π d ˘ERÓ ˘á ùdgájqƒ° .

äoófh IQGRH LQÉŸG« á ùfôødg° «á déhωƒé¡ , e© IÈÀ G¿ dg{ ˘æ ˘¶ ˘ΩÉ j˘ à˘ ë˘ ª˘ π ÙŸG° ˘ dhƒd˘ «˘ á dg˘ μ˘ eé˘ Π˘ á ‘ dg˘ Ø˘ ¶˘ Yɢ äé dg˘ à˘ » ûjégó¡° Széjqƒ° . Ébh∫ çóëàÿg SÉH° ªé¡ QÉFÔH hòdéa G¿ ædg¶ ΩÉ ùdgqƒ° … øe{ ÓN∫ ÀNG« QÉ√ dg≤ ª™ Y’Gª ≈ ûmƒdgh° », ôz¥ ‘ IÔFGO æy∞ ’ êôfl æezé¡ , ûegoó° ΠY≈ G¿ NᣠÉFG¿ πã“Uôødgá° IÒN’G êhôîπd øe áer’g.

h‘ d ˘æ ˘ó ¿ b ˘É ∫ jrh ˘ô LQÉŸG ˘« ˘á jèdg ˘£ ˘ÊÉ jh ˘Π ˘« ˘ΩÉ g˘ «˘ ≠ fg{ ˘æ ˘» JOG ˘ø dg ˘¡ ˘é ˘ª ˘äé ‘ ûeo° ˘.(...)≥ e ˘Iô NGC ˘iô a ˘ ¿ ûdg° ˘© Ö ‘ S° ˘jqƒ ˘É g ˘ƒ dg ˘ò … j ˘© ˘ÊÉ f˘ à˘ «˘ é˘ á Y’C˘ ª˘ É∫ dg˘ ≤˘ ª˘ ™ dgh© æ,∞ àdg» Öéj ¿ àæj¡ ».{ TGHQÉ° G¤ G¿ dg{ωƒé¡ ) HGC∫ øe ùegc(¢ ΠY≈ ájqho ÚÑBGÔŸG ‘ aéfi¶ á ÉYQO ój∫ ΠY≈ ióe U° ©áhƒ dg¶ hô± NHJQƑ£ É¡ ΠY≈ G VQ’C.{¢

h‘ Sƒeƒμ° Éb∫ ôjrh LQÉŸG« á Shôdg° «á SZÒ° » hôa’± d ˘üπ ° ˘ë ˘aé ˘« Ú H˘ ©˘ ó KOÉFI˘ äé ‘ H˘ Úμ e˘ ™ f˘ ¶Ò √ üdg° ˘« ˘æ ˘» j ˘fé ˘≠ L ˘« û° ˘» f{ ˘£ ˘ÖΠ e ˘ø L ˘ª ˘« ˘™ W’G ˘Gô ± bh ˘∞ dg ˘© ˘æ ˘∞ àdgh© hé¿ e™ ÉFG¿ z, ûegò° ‘ âbƒdg ùøf° ¬ G¤ G¿ bƒe∞ OÓH√ øe Vƒdg° ™ ‘ SÉJQƑ° ød àj¨ Ò.

âfgoh côj« É øjòéøàdg. AÉLH ‘ H« É¿ UQOÉ° øy IQGRH LQÉŸG« á ¿ côj{« É øjój ûhió° QÉÉØFG ûeo≥° òdg… SGCÔØ° øy Sƒ≤° • ÙNÔFÉ° ‘ G ÌGHQ’C ƒgh G◊ ÇOÉ òdg… ’ øμá dƒñb¬ H … Tπμ° øe G T’CÉΜ° .{∫ ÖDÉWH Hbhz` ∞ aój≥ TÓ° ∫ Ωódg, ÑΠJH« á ŸGÖDÉ£ ûÿgáyhô° ûπd° ©Ö ùdgqƒ° … kgqƒa.{

GOH¿ G ÚE’C dg© ΩÉ eé÷© á hódg∫ dg© Hô« á Ñf« π dg© Hô» dg ˘à ˘Ø ˘jòé ˘ø . Mh ˘Qò e ˘ø e† ° ˘YÉ ˘Ø ˘äé g˘ Gò dg˘ üà° ˘© ˘« ˘ó ŸGÒ£ Y’Cª É∫ dg© æ∞ Sghà° ªqgô ägòéøàdg Gh Y’Cª É∫ dg© ùájôμ° ‘ AÉËFGC áøπàfl øe SÉJQƑ° .

G) ± Ü, RÎJHQ, ƒj H» G,… G Ü, ùÿg{à° zπñ≤(

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.