G◊ ôjô… éj Oóq Iƒyódg S’EÉ≤° • SÌÓ° Uƒdgájé°

Al-Mustaqbal - - J À˘ ˘ª ˘ ˘é ˘ Ģ -

àj)ª á dgª ûæqƒ° U1¢ ( G◊ eƒμ» ΠY≈ Πe∞ G ÉØF’E,¥ ZQº T° ©Qƒ √ H ¿ ’ ihól øe SGEÀ° ªqgô G◊ áeƒμ GPGE H≤ «â ÓH LÉÀFGE« á, øμd ’ T∂° ‘ ¿ πc G àm’eª ä’é IOQGH, h¿ KGÓMGC d« ù¢ àeª ùμ° Sôμdéh° » ΩÉEGC üeáëπ° zóπñdg, àa’ ¤ ¿ e{« JÉ≤» ⁄ øμj joó¡ , aƒ¡ HGC ©ó Ée ƒμj¿ øy SGCÜƑΠ° àdgójó¡ , øμd Øbgƒe¬ Jo© ó SÔL¢ QGÒFGE, f¶ kgô VH’CÉ° ´ ÓΠÑDG ájqõÿg, àdg» ÀJÖΠ£ øe ÷Gª «™ q–ª π ÙŸG° dhƒd« á Lgƒehá¡ äéjóëàdg ’ dgühô¡ æezé¡ .

‘ IGRGƑŸG, VHGC° ˘âë SHGC° ˘ É• e ˘« ˘≤ ˘JÉ ˘» dùÿgz` ° ˘à ˘≤ ˘Ñ ˘zπ FGC ˘¬ d{ ˘« ù¢ Uë° «ë ¿ Σéæg SGÀ° ádé≤ Fôd« ù¢ G◊ áeƒμ ΠY≈ ØΠN« á ΩÓY agƒàdg≥ àm≈ G’ ¿ ΠY≈ πm áer’c G ÉØF’EZ¥ , e Iócƒd { ¿ G◊ áeƒμ ùeà° ªiô h’ óh øe Uƒàdgπ° ¤ zπm.

Éch¿ G◊ ôjô… TOÓ° , ÈY bƒe™ zîjƒj{ ΠY≈ VIQHÔ° ¿GC Πëàf{≈ ÉH ÉÁ’E¿ z, Ébh:∫ S{üàææ° ô° Éæf’c ΠY≈ M.{≥ ÉŸH S° DÉC ¬ ÓMGC ÑÀÀŸG© Ú Y ˘ø Q JGC ˘¬ ‘ ERGC ˘á G f’e ˘Ø ˘É ¥ dg ˘à ˘» J ˘LGƑ ˘¬ G◊ μ ˘ eƒ ˘á , CGC ˘ó { ¿ M ˘« ˘IÉ WGƑŸG ˘Úæ ’ j ˘æ ˘Ñ ˘¨ ˘» ¿ J ˘μ ˘ƒ ¿ L ˘kgaõ e ˘ø U° ˘Ø ˘≤ ˘Éä ÙŸG° ˘ Údhƒd ûdgüî° °« á, cª É g» G◊ É∫ e™ òg√ G◊ áeƒμ.{

‘ IGRGƑŸG, ØΠYGC FQ« ù¢ áπàc{ ùÿgà° zπñ≤ Fôdg« ù¢ a OGƑD ùdgæ° «IQƑ { ¿ òg√ G◊ áeƒμ ’ øμá ¿ J ø“ΠY≈ IQGOGE äéhéîàf’g ædg« HÉ« á,{ bh ˘É ∫ { FGE ˘¡ ˘É H ˘bé ˘« ˘á a ˘≤ ˘§ ’¿ M{ ˘Üõ dg ˘Π ˘¬ z h JGE ˘Gô ¿ Sh° ˘jqƒ ˘É c ˘æ ˘¶ ˘ΩÉ fhójôjé¡ ¿ ÑJ.{≈≤

h PGE ócgc àdgª ù∂° H AGÔLÉE äéhéîàf’g, Éb:∫ { fn Πr ªí øe H© ¢† G OGÔA’C øe jôa≥ øeéãdg øe QGPGB ΠJª «äéë øe Ñb« π FGC ¬ øe ÔΜÑŸG åëñdg ‘ Gòg ûdg° ¿, h ¿ Σéæg aƒn ΠY≈ äéhéîàf’g, iódh H© °†¡ º ΠJª «äéë ‘ Gòg ûdg° ¿, ÷á¡ FGC ¡º GPGE ⁄ Gƒfƒμj VÚÆEÉ° àæπd« áé aó≤ ƒμj¿ d QƑEÓC ëæe≈ ÔNGB.{

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.