GQ‹ ÈJÉH Hôdg« ™ ‘ EÉL© á

Al-Mustaqbal - - Jq ˘ ɢv ˘° ˘ Á˘ - MUBS) Net{

f¶ ªâ EÉ÷G© á G◊ áãjó d IQGOÓE dgh© ΩƑΠ ( GQ‹ ÈJÉH Hôdg« ™ ,2012 ájéyôh ùfôa{æñ° z∂, àdéhh© hé¿ e™ zfarah hu{ 䃰 dg ˘¨ ˘zó . Th° ˘ΣQÉ ‘ dg ˘ûæ ° ˘É ,• dg ˘ò … BGC˘ «˘ º ‘ e˘ æ˘ £˘ ≤˘ á ûdg° ˘ƒ ,± 18 jôa≤ V° ªâ ÌCGC øe 70 ÑDÉW áñdéwh øe 18 ájƒfék SQ° ª« á UÉNHÁ° øe Wéæe≥ ΠÑ÷G ähòhh Uh° «Gó .

h TGCÔ° ± ΠY≈ ûædgé° • ùæe≥° G ûf’cᣰ Véjôdg° «á ‘ EÉ÷G© á OÉA… a« VÉ,¢ fh¶ ª¬ jôa≥ Yª π J DÉC ∞ øe 50 Tüî° ° øe EÉ÷G© á Vh° º HÓW h GOGÔAGC øe dg¡ «ÚÀÄ G ÁJQGO’E àdgh© Π« ª« á. fghπ£ ≥ ÙDGÉÑ° ¥ àànghº ΩÉEGC æñe≈ EÉ÷G© á ‘ Qƒegódg H© Éeó e äôq ôødg¥ ÛŸGÁCQÉ° ‘ e© ¶º iôb ûdg° ƒ˘± Hh ˘Π ˘JGÓ ˘¡ ˘É Jh ˘bƒ ˘âø ‘ N ˘ª ù¢ fi£ ˘äé SGC° ˘SÉ ° ˘« ˘á ‘ H ˘Π ˘ägó : Qƒegódg, Të° «º , áøjôz, Iójól ûdgƒ° ,± ôjo dg≤ ªô . Hh© ó Ωƒj πjƒw òh∫ DÓN¬ ÙÀŸGHÉ° ƒ≤¿ ägoƒ¡› IÒÑC ‘ G ÁHÉL’E ΠY≈ SGCÁΠÄ° ÙŸGHÉ° äé≤ bh£ ™ ùeäéaé° IÒÑC ÚH ÙGÄÉ£ ‘ æeá≤£ ûdgƒ° ,± ààngº ûædgé° • ‘ æñe≈ EÉ÷G© á ‘ Qƒegódg, àdωƒ≤ H© Égó áæéπdg ÆŸG¶ ªá ÙÀMÉHÜÉ° dg© äéeó ÆDGFÉ¡ «á ôøπd.¥

Éægh èféàædg: 1 - jôa≥ ûdgƒ° ± dg© É‹ V)° º TQOÉ° Gójr¿ ÛHHQÉ° Gójr¿ ÖZGQH ƑHGC ΠY» øe ájƒfék IQÉÀIG Sôdg° ª« á, SGH° ªYÉ «π ƑHGC ΠY» øe ájƒfék H© ÚΠ≤ Sôdg° ª« á, H122` fá£≤ , Réah ΠÑÃ≠ 1500,($ 2 - jôa≥ G H’C É£∫ ΩÉFH) Sƒj∞° Éæjoh ƑHGC Ωhôc ÓFÉYH U° ©Ö ùhh° ªá dg© Π» øe Sqóeá° ΠDG« ù° «¬ SÉF° «Éfƒ ∫ H≤ ©ÉJÉ , 118 fá£≤ , Réah ΠÑÃ≠ 1000,($ 3 - ájƒfék H© ÚΠ≤ Sôdg° ª« á TQ)OÉ° dg≤ ©ù °ª ÊÉ Sgôah¢ G◊ ùæ° «á æehπ¡ dg¨ ü° «æ » OGHQH H« QÉ£, 116 fá£≤ , Réah ΠÑÃ≠ 750.($ ùjh° Πqº HÕFÉØDG¿ ákóãdg G ΠFGH’C ÕFGƑ÷G DÉŸG« á ‘ ΠØM ΩÉÀŸG øe FQ« ù¢ ùπ›¢ AÉÆEG EÉ÷G ˘© ˘á M ˘É ” Y ˘eó ˘á , eh ˘jó ˘ô a ˘ô ´ H ˘© ˘≤ ˘ÚΠ ‘ a{ ˘ùfô ° ˘Ñ ˘æ z∂ L ˘êqƒ T° ª© ƒ¿ hπ㇠ájóπh Qƒegódg Tôcé° ƑHGC ÓÑY ΠDG¬ , cª É S° Πq º áeóy YHQO ájqécòj πμd øe êqƒl T° ª© ƒ¿ π㇠ùfôa{æñ° z∂, Thôcé° ƑHGC ÓÑY ΠDG¬ π㇠ájóπh Qƒegódg, Jkgôjó≤ ÷goƒ¡ ªé ‘ ìé‚ G◊ çó.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.