Üf∞° FFÉ¡ » c SÉC¢ Éæñd¿ Iôμd dgádhé£

Al-Mustaqbal - - Jq ˘ ɢv ˘° ˘ Á˘ -

J πgéc YÉHÔDG» ƒagb ƒeπzƒ› «É ¿ àæeƒg)ª ø ähòh( Hhπ£ Éæñd¿ TQ° «ó ƒhƒñdg Uhh° «Ø ¬ RƑL± TΠ° ܃¡ fihª ó dgûñ¡ ¢ Véjôdg)° » ähòh( Qhóπd üf° ˘∞ dg˘ æ˘ ¡˘ Fɢ » e˘ ø ùe° ˘HÉ ˘≤ ˘á c˘ SÉC¢ d˘ Ñ˘ æ˘ É¿ d˘ μ˘ Iô dg˘ £˘ dhé˘ á dg˘ à˘ » j˘ æ˘ ¶˘ ªé¡ GOÉ–’ ÊÉÆÑΠDG Πd© áñ ‘ OÉF… ƑŸG¿ S’É° .∫

h‘ Qhódg HQ™ ÆDGFÉ¡ », RÉA ƒeπzƒ› «É ¿ ΠY≈ MGCª ó ÙMÚ° ÜÔM YGÈDG)º Ñædg£ «á ( 3 - 1 8) - 11 11h - 9 11h - 9 11h - 7,( ƒhƒñdgh ΠY≈ MGCª ó üeø£° ≈ ÜÔM YGÈDG)º Ñædg£ «á ( 3 - 1 11) - 7 11h - 3 5h - 11 11h - 5dgh,( ûñ¡¢ ΠY≈ OÉA… c« Gƒ¿ ÷G)ª Qƒ¡( 3 - 0 11) - 11h6 - 11h6 - 4,( THΠ° ܃¡ ΠY≈ ΠN« π M ∫ ƑΠH) SRQÉÀ° ( 3 - 0 11) - 11h4 - 11h2 - 2.(

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.