Sƒjƒd¢

Al-Mustaqbal - - Jq ˘ ɢv ˘° ˘ Á˘ -

c ˘ª ˘É S ° ˘« ˘μ ˘ƒ ¿ S ° ˘FÉ ˘≥ QGÒA… ùdg °˘ Hɢ ≥ dg˘ Ø˘ æ˘ Π˘ æ ˘ó … c« ª» øfƒμjgq jôah≤ ¬ G◊ É‹ Sƒjƒd¢ ƒæjq â– ÛGÔ¡ ‘ Tôháfƒπ° H© ó G¿ M≥≤ Hπ£ dg© É⁄ d© ΩÉ 2007 erh ˘« ˘Π ˘¬ dg ˘Ø ˘ùfô ° ˘» S ° ˘« ˘Ñ ˘SÉ ° ˘à ˘« ˘É ¿ Z ˘Lhô ˘É ¿ f ˘à ˘« ˘é ˘á FGQ ˘© ˘á ‘ dg ˘Ñ ˘ë ˘jô ˘ø H ˘MÉ ˘à ˘dó ˘¡ ˘ª ˘É côÿg ˘øjõ ÊÉÃDG ådéãdgh. Vhh° ™ øfƒμjgq üfö° Y« æ« ¬ RƑØDG H ˘é ˘FÉ ˘Iõ SG° ˘Ñ ˘fé ˘« ˘É , ûegò° G¤ fg ˘¬ ’ j ˘iô G… S° ˘ÖÑ ƒëj∫ ho¿ øμ“jôa≤ ¬ Sƒjƒd¢ øe –≤ «≥ RƑØDG ‘ M ˘É ∫ J ˘μ ˘JÉ ˘âø dg ˘¶ ˘hô ± üÿ° ˘Π ˘ë ˘à ˘¬ . VG° ˘É :± ùdg{° «IQÉ äóh L« Ió ‘ πc øcée’g àdg» Éæc a« É¡ àm≈ B’G¿ , ÉFG Éæg øe ΠLG ùàdghé° ≥ Éfgh ÙJGHÉ° ≥ øe ΠLG RƑØDG. Gòg ƒg óg‘ ógh± jôødg.≥ ójôf RƑØDG ÙDÉHÄÉBÉÑ° . Π‰∂ S° «IQÉ L« Ió ÉÆJCGQH ‘ øjôëñdg FGÉ¡ L« Ió Éà a« ¬ ájéøμdg øe ΠLG –≤ «≥ RƑØDG. Gòg ƒg dgó¡ ± ûæÿgoƒ° .{ HÉJ™ : bƒjg{™ G¿ ƒμj¿ S° «IQÉ Sƒjƒd¢ ùaéæeá° ájƒb ‘ Tôháfƒπ° . Sƒμà° ¿ ÆŸG ˘ùaé ° ˘á e ˘à ˘≤ ˘HQÉ ˘á L ˘Gó ÚH a ˘ô ¥ dg ˘£ ˘Π ˘« ˘© ˘á . fg ˘¡ ˘É G◊ ÁÑΠ Mƒdg« Ió àdg» äôlg ΠY« É¡ ôødg¥ ÜQÉÉÀDG ùh ° ˘«˘ ˘É˘ JGQ ˘¡˘ ˘É˘ jó÷g ˘Ió˘ dgh ˘© ˘« ˘ÄGQÉ S ° ˘à ˘Π ˘© Ö GQHO e ˘üø˘ ° ˘Π˘ ˘«˘ ˘É˘ ’ ¿ Vh ° ˘™˘ G◊ Π ˘Ñ˘ ˘á˘ j ˘à˘ ˘¨˘ Ò e ˘™ dg ˘jô ˘ìé Gh◊ IQGÔ. L ˘ª ˘« ˘™ dg ˘Ø ˘ô ¥ ÄCÉ÷ G¤ dg ˘à ˘© ˘jó ˘äó e˘ ø ΠLG ÙDGÉÑ° ¥ HHQH’G» h’g,∫ ɇ éj© π Qƒe’g ÌCG IQÉKG ùaéæÿghá° ÌCG ÉEGÓÀMG.{

G) ± Ü(

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.