7 JGC É``Q``` ````` Y ˘ƒ˘ ¿˘˘ ‘ dg 󢢢mh ˘ ᢢ˘: ˘ FGC ˘É˘ ˘e˘ ˘ø˘ ˘˘ V° «˘˘ ˘˘ ˘™˘ ˘˘ ‘ dg ô˘˘˘f ˘ ˘É˘ S˘˘° ᢢ˘ ˘Y ˘ª˘ ˘˘ ô˘˘˘√ ˘

Al-Mustaqbal - - Dgª Ùà° Πñ≤ `ùdg`` Âñ° 12 Qéjgc 2012 ``` 21 Lª Ioé -

7{ QÉJGC.. Ωƒj Sâ£≤° Ÿgáehé≤ ‘ SMÓ° zé¡ Πe∞ ójól ëàøj¬ ùÿg{à° zπñ≤ d« ù¢ Òcòàd FÉÆÑΠDG« Ú Yª eƒ , h πggc ähòh ünuƒ° ° , Éà iôl DÓN¬ , ghº ⁄ jæ ù° ƒ√ , h ‰É eø Lπ Gd ƒb ƒ± YΠ ≈ flé Wô Jó GY «É J¬ Gd ù° «É S° «á Gd à» É Jæ ଠp H© ó, h ÉGÔNGB G◊ áeƒμ G◊ dé« á àdg» âféc JO’HÉ¡ IQÉÑY øy 7{ QÉJGC S° «SÉ °» z AÉL àf« áé jóh¡ «á d7` QÉJGC dg© ùôμ° .…

7{ ZQÉJGC UQÉ° ÎJQÉJ Uƒd° ªá QÉY ‘ SIÒ° Éæñd¿ G◊ åjó, Πãe¬ πãe Ygƒe« ó Iòãc e âπãq ácôj{ K≤ «záπ U’CHÉË° É¡. JQÉJ UQÉ° fgƒæy Πd¨ Qó. SGCAÉ° G¤ UFÉ° ©¬ ÜÕM{ ΠDG¬ z ÌCGC Òãμh ɇ SGCAÉ° G¤ πggc ähòh, ZQº ùÿgôfé° ÁMOÉØDG àdg» J μñq Éghó ‘ G ÌGHQ’C Ÿghª äéμπà ‘ dp∂ dg« Ωƒ òdg… óh’ øe ¿ ùj° ©≈ G◊ Üõ G¤ SGÀ° «© ÜÉ éféàf¬ ÖGP G¤ M óq UHØ° ¬ Hdgz` «Ωƒ ÛG« zó. ⁄ ùj° ≤§ ähòh ‘ 7 QÉJGC. ómh√ SÌÓ° ÜÕM{ ΠDG¬ z S° ≤§ ‘ ähòh. ƒg HÉM∫ ¿ ùjé¡£≤° , æμd¬ S° ≤§ ƒg ùøf° ¬ Hh≤ «â ähòh.

‘ g ˘Gò ΠŸG ˘∞ bh ˘FÉ ˘™ ÒZ e ˘© ˘ahô ˘á Nh ˘Ñ ˘jé ˘É Khh ˘FÉ ˘≥ j ˘ûμ ° ˘Ø ˘¡ ˘É dg ˘eõ ˘« ˘π L˘ êqƒ SÉΜH° «æ » øy eäéeó≤ 7 QÉJGC ùdg° «SÉ °« á VGEÁAÉ° G¤ ÁΠMÔŸG ŸGª Ióà øe 7 QÉJGC G¤ ÚM ÀFGAÉ¡ G Y’Cª É∫ dg© ùájôμ° , Uhƒ° ’ G¤ e ô“ámhódg Éeh QGO ‘ dgƒc« ù¢ Gòg ŸG ô“.

‘ G◊ Π ˘≤ ˘á ùeéÿg° ˘á dg ˘« ˘Ωƒ , ag ˘à ˘à ˘âë YG ˘ª ˘É ∫ e ˘Dƒ ô“dg ˘Mhó ˘á d ˘à ˘£ ˘Π ˘≥ dg ˘© ˘æ ˘É ¿ dùlgƒ¡ ¢ ehödé£ jôa≤ » 14 8h QGPGB øe åπãdg{ ŸG© zπ£ ‘ G◊ áeƒμ dg© à« Ió, kgqhôe ΠÃ∞ ùdgìó° , Uhƒ° ’ G¤ äéhéîàfg SÉFQÁ° ÷Gª ájqƒ¡ àdg» Tâπμ° Uáeó° Iójól Πd© ªOÉ e« ûé° ∫ ƒy¿ H© ó fégq¬ ΠY≈ G¿ J¨ «Ò øjrgƒe dgiƒ≤ ‘ ähòh S° «Oƒ≤ √ G¤ übô° H© GÓÑ.

ÉEG ƒféb¿ Üéîàf’g Éμa¿ ‚º ÆDGTÉ≤ äé° ‘ ámhódg òdg… W¨ ≈ ΠY≈ ÒZ√ øe dg© øjhéæ QÉÑÀYÉH fg¬ ŸGª ô egõd’g» diƒ≤ øeéãdg øe QGPGB üëπdƒ° ∫ ΠY≈ ájìc’g ædg« HÉ« á â– áñb ÉŸÈDG¿ H© ó ùdg° «Iô£ dg© ùájôμ° ΠY≈ ähòh. U)¢ 9(

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.