Dg «```` ƒ```ω`

Al-Mustaqbal - - Dgª Ùà° Πñ≤ `ùdg`` Âñ° 12 Qéjgc 2012 ``` 21 Lª Ioé -

Ωƒj ùegc¢ Éc¿ eƒj ›« kgó, – çóq a« ¬ G ÚE’C dg© ΩÉ düõmz` ΠDG¬ z ùdg° «ó ùmø° üfπdgô° ¬ øy 7 QÉJGC, ÉYOH a« ¬ ¤ OE Öæq jôëàdg¢† áæàødgh, æμd¬ ùf° » ¿ 7 QÉJGC ƒg áæàødg ùøfé¡° , Mh Qòq øe ÉÀΠØDG¿ G’ eæ » dμ æ¬ fù °» j† ° ¿ 7 jé Q cé ¿ bª q á dp∂ ÉÀΠØDG¿ .

Éc¿ Ωƒj ùegc¢ eƒj ›« kgó, ’¿ ùdg° «ó ùmø° üfπdgô° ¬ – çóq øy 7 jé Q d« ≤ƒ ∫ ¿ GS °à òc ÉQ 7 jé Q gƒ aà æá , dμ æ¬ ⁄ j≤ π f òøq áæàa 7 QÉJGC.

Éc¿ eƒj ›« kgó ’¿ üfπdgô° ¬ – çóq øy IOÉYGE YGEª QÉ DGMÉ°† «á æ÷g ˘Hƒ ˘« ˘á Th° ˘μ ˘ô JGE ˘Gô ¿ bh ˘JOÉ ˘¡ ˘É H ˘S’É °˘ º HQGC˘ ™ e˘ ägô, h⁄ àᢠΠ∂ Gd û° éé Yá dò cô GŸ ªπ μá Gd ©ô H« á Gd ù° ©ƒ Oj á hb £ô eôqi IÓMGH.

c ˘É¿ j ˘eƒ ˘ ›« ˘kgó f’c ˘¬ b ˘É∫ ¿ G e’c ˘Gƒ ∫ dg ˘© ˘Hô ˘« ˘á Uh° ˘âπ ¤ G◊ áeƒμ æμdh¬ ⁄ j© ô± cº ÖGP æeé¡ ¤ G Y’Eª QÉ. cª É fq¬ ’ j© ô± cº øe GƑEGC∫ GÔJGE¿ àdg» ÎYG± ÆΠY HÑΠ£ É¡ ùjhπ° ªé¡ ÖGP ¤ Tácô° zøjódgõy{.

Éc¿ Ωƒj ùegc¢ eƒj ›« kgó ’¿ ùdg° «ó ùmø° üfπdgô° ¬ – çóq c ˘« ˘∞ J ˘SÉC ° ˘ù â° Yh{ ˘zó ch ˘« ˘∞ M ˘ Πq ˘â ÛŸG° ˘cé ˘π ÈY ûfge° ˘AÉ g ˘ò √ Gd û° ôc á Gd à» V° ©â a« É¡ GƑEGC∫ SÉÆDG,¢ øμd FÉÆÑΠDG« Ú Éeóæy S° ˘ª ˘© ˘ƒ G X˘ ˘ ƒg f˘ ¡˘ º jù °˘ ª˘ ©˘ ƒ¿ b ü°q˘ á ûfge° ˘AÉ S{° ˘dƒ ˘« ˘jó ˘zô dg˘ à˘ » c˘ É¿ SÉÆDG¢ ΠÑBÉ¡ ùj° ƒdéc¿ øy c« Ø« á IOÉYGE YGEª QÉ ähòh h FGEÉGPÉ≤ øe Qéeódg DGΠFÉ¡ òdg… UGCHÉ° É¡ AGÔL Ühôm äóàeg Sägƒæ° Shägƒæ° h Mƒqàd É¡ áeƒc øe Qéeódg ÁHÉZH a© Π« á øe ÜGÔŸG...

H ˘© ¢† G üf’e° ˘É± c ˘É¿ ùj° ˘à ˘ÖLƑ T° ˘μ ˘ô U° ˘ÉÖM a ˘μ ˘Iô ûfge° ˘AÉ S{° ˘dƒ «˘ ˘jó zô˘ Y’E ˘IOÉ YGE ˘ª ˘QÉ ähòh, … dg ˘Fô ˘« ù¢ ûdg° ˘¡ ˘« ˘ó aq ˘« ˘≥ G◊ ôjô,… øμd àdéh CÉC« ó ⁄ òàj ôcq ùdg° «ó ùmø° dp∂ ‘ Ωƒj ùegc¢ ÛG« ˘ó , Y ˘Π ˘ª ˘ ¿ a{ ˘μ ˘ziô ûfge° ˘AÉ Yh{ ˘zó g ˘» H ˘âæ a ˘μ ˘Iô ûfge° ˘AÉ S{dƒ° «zôjó .

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.