Ée‚ «É ¿: ÓÑÆL• ød j¨ «ô bƒe© ¬

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

Y ˘Π ˘≥ jrh ˘ô dg ˘dhó ˘á H ˘fé ˘Sƒ ¢ e ˘É ‚« ˘É ¿ Y˘ Π˘ ≈ G{◊ Üô ØŸG˘ à˘ Mƒ˘ á ÚH FQ˘ «ù ¢ πàμj àdg{¨ «Ò Gh U’EZÌÓ° ÖFÉÆDG e« ûé° ∫ ƒy¿ FQH« ù¢ ÷Gª ájqƒ¡ e« ûé° ∫ SΠ° «ª É¿ , VGH° © ÉGÉJG ‘ QÉWGE G{ T’EÉΜ° ∫ ùdg° «SÉ °» âëñdg, πμπa Tüî° ¢ G◊ ≥ ‘ SQɇ° ˘á ùdg° ˘« ˘SÉ ° ˘á h HGE ˘AGÓ dg ˘ô … V° ˘ª ˘ø U° ˘MÓ ˘« ˘à ˘¬ hâ– S° ˘≤ ˘∞ dgƒfé≤ ¿ Sódghzqƒà° . SGHÑÀ° ©ó G{◊ åjó øy J¨ «Ò FQ« ù¢ G◊ Üõ àdg{eó≤ » T’GCGΰ »{ ÖFÉÆDG dh« ó ÓÑÆL• bƒÿ© ¬ S’ghà° ádé≤ øe G◊ áeƒμ.{

h ócgc ‘ åjóm G¤ ádéch{ G AÉÑF’C zájõcôÿg ùegc,¢ G¿ V{ägqhô° øwƒdg ádhódgh ÄÉLÉMH SÉÆDG¢ Jà≤ †° » OÉÉJG M ΠŸ∞ ÉØF’G¥ ÉŸG‹ ‘ SGCÔ° ´ âbh zøμ‡, àa’ G ¤ ¿ πc{ G◊ ƒπ∫ áødéfl Πdƒfé≤ ¿ øμd Kª á ƑΠM∫ πbgc áødéfl Gògh Ée ùf° ©≈ DGE« ¬z . Thoó° ΠY≈ ¿ πàμj{ àdg¨ «Ò Gh U’EÌÓ° ’ ójôj ƒbƒdg´ ‘ áødéıg ùøfé¡° àdg» bh© â a« É¡ G◊ äéeƒμ ÙDGHÉ° á≤.{ TGHQÉ° G¤ G¿ ÿgägƒ£ àdg» çó– ÆYÉ¡ ƒy¿ Iòãc { DHGCÉ¡ OÉÉJG êôfl áer’c G ÉØF’E¥ ÉŸG,‹ Tô° • ’ ƒμj¿ zgaõà›, e© GÈÀ ¿ ìôw{ πàμàdg ƒg G ùf’cö° .{ ÉYOH ùπ›¢ Ügƒædg G¤ âñdg{ ‘ ûehô° ´ dgƒfé≤ ¿ òdg… SQGCÀΠ° ¬ G◊ áeƒμ, ƒñb’ HGC aqzé°† .

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.