Dg{« ÙQÉ° Wgôbƒáódg» z øjój Qgôb MÔJ« π c« áπ

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

SG° ˘à ˘æ ˘μ ˘äô M˘ cô˘ á dg{˘ «ù °˘ QÉ dg˘ bƒáó˘ WGÔ˘ »,{ { MGE˘ dé˘ á ØŸG˘ μ˘ ô dg« ÙQÉ° … Sáeó° c« áπ, ŸG© àπ≤ øe πñb ædg¶ ΩÉ ùdgqƒ° … ¤ ùb° º dgiôé¡ Hó¡ ± MÔJ« Π¬ ¤ G OQ’C¿ .{

h Vhgcâë° ‘ H« É¿ ùegc,¢ ¿ Gòg{ üàdgô° ± ƒg Yª π ûeú° ehú¡ H ˘ë ˘≥ e˘ æ˘ VÉ° ˘π a˘ ùπ° ˘£ ˘« ˘æ ˘» , b† °˘ ≈ L˘ JGC˘ ΩÉ M˘ «˘ Jɢ ¬ e˘ agó˘ ©˘ É Y˘ ø dg˘ †≤° ˘« ˘á ÙΠØDG° £« æ« á, øyh M≥ ûdg° ©Ö dg© Hô» ‘ Jôjô≤ üeò° ,√ aoh™ KGCª ÉFÉ GÉH¶ á ØBGƑŸ¬ IQÔËÀŸG áëàøæÿgh, a© ÑBɬ ædg¶ ΩÉ ŸGª fé™ ùdéhøé° SHÉ° É≤, ƒgh ùj° ©≈ dg« Ωƒ ¤ Øf« ¬ Séfihàñ° ¬, ΠY≈ πc Ée eób¬ ‘ M« Jɬ øe ΠLGC G ùf’eé° ¿ dg© Hô» Yª Éeƒ ùπødgh° £« æ» ünuƒ° É°.{

h TGC° ˘ÄQÉ G¤ ¿ g{ Gò˘ dg ˘© ˘ª ˘π dg ˘ùeó ° ˘ hƒd∫ Gh◊ bé ˘ó , j ˘© È Y ˘ø dg ˘Ø ˘μ ˘ô dg ˘Lô ˘© ˘» dgh ˘≤ ˘ª ˘© ˘» , dg ˘ò … j ˘ë ˘ª ˘Π ˘¬ g˘ Gò dg˘ æ˘ ¶˘ ΩÉ ÀŸG˘ î˘ Π˘ ,∞ dg˘ ò… j˘ Yó˘ » ŸG≤ ˘ehé ˘á gh ˘» H ˘AGÔ e ˘æ ˘¬ ,{ e ˘ cƒd ˘Ió ¿ f{ ˘¶ ˘eé ˘É ’ ùj° ˘à ˘£ ˘« ˘™ ¿ j˘ à˘ ë˘ ª˘ π e© VQÉÁ° ôμøe ehωhé≤ øe RGÔW c« áπ, ’ ùjëà° ≥ ÑDGAÉ≤ , üehò° √ Ghõdg∫ ÓLÉY dh« ù¢ ÓLGB.{

h ÂÆΠYGC øy Jæeé°† É¡ e™ c« áπ ÀΠFÉYH¬ , πch Ée ΠÃÁ¬ Gòg VÉÆŸGΠ° , YGO« á ùdgπ° ᣠùdgájqƒ° G¤ LGÎDG{™ Gqƒa øy Gòg DGQGÔ≤ .{

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.