OƑÑY: üdgóø° … μπàj ‘ ÁDÉMGE ÁFRGƑŸG

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

CGC ˘ó jrh ˘ô ùdg° ˘« ˘MÉ ˘á a ˘OÉ … Y ˘Ñ ˘Oƒ dg{ ˘Ñ ˘åë Y ˘ø M ˘π L ˘Qò … Ÿ© ˘á÷é Vƒeƒ° ´ G ÉØF’E¥ ÉŸGZ‹ .

h TGCQÉ° ‘ åjóm G¤ ÁYGPGE U{䃰 Éæñd¿ 5z100^ ùegc,¢ G¤ ádhéfi{ Jó¡ ± æÿ™ áæfƒb üdgô° ± e™ G◊ áeƒμ G◊ dé« á ôjèàd ΩÓY UGEQGÓ° b ˘fé ƒ˘¿ b ˘fƒ ˘æ ˘á üdg° ˘ô ± Y ˘Π ˘≈ e ˘ió G◊ μ˘ eƒ˘ äé ùdg° ˘HÉ ˘≤ ˘zá , ûe° ˘kgoó Y˘ Π˘ ≈ V{° ˘Iqhô üa° ˘π e ˘© ˘£ ˘« ˘äé MÔŸG ˘Π ˘á ùdg° ˘HÉ ˘≤ ˘á Y ˘ø G◊ dé˘ «˘ zá. dh˘ âø G¤ ìéàøfg{ àdg{« QÉ æwƒdg» G◊ ô{ ΠY≈ … πm jøfƒ≤ Vƒeƒ° ´ üdgô° z±.

Mhª π ôjrh ÉŸG∫ fiª ó üdgóø° … ùe{° dhƒd« á μπàdg ‘ ÁDÉMGE ûehô° ´ áfrgƒe dg© ΩÉ 2012 G¤ ùπ›¢ ZAGQRƑDG, ûegò° G¤ ¿ πàμj{ àdg{¨ «Ò Gh U’EÌÓ° { JΩÓ≤ Úàbqƒh HGÒ¡ üÿguƒ° ,¢ øμdh ⁄ àjº åëñdg KGÓHGC a« ¡ª É øe πñb G◊ záeƒμ.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.