Æa« û:¢ ’ Ogôj ùdéjqƒ° ¿ æj¢†¡

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

ØΠYGC ôjrh ádhódg ûd° hƒd¿ æàdgª «á G ÁJQGO’E fiª ó æa« û,¢ ¿ J{öjô¡ ùdgìó° ÈY dñ æé ¿ ¤ S° ƒq jé gƒ Yà óg A YΠ ≈ dñ æé ¿{ . hq i f¬ {’ OGÔ ùdéjqƒ° ¿ æj,¢†¡ ünhuƒ° ° H© ó ùeùπ° π° ägòéøàdg àdg» ûjégó¡° , f’c¬ ƒd Éc¿ Σéæg M≤ «á≤ Éjgƒf àπd© πeé e™ G U’EÄÉMÓ° àdg» óh JGCÉ¡ SÉJQƑ° , Éμd¿ G ôe’c Πàfl∞ Πc« zék. ÈÀYGH ¿ Vƒe{ƒ° ´ IÔNÉH G S’CÁËΠ° d{∞£ ΠDG¬ z2 d« ù¢ Vƒeƒ° ´ OGÔAGC, πh ” ëàdgò°† dé¡ øe πñb LÄÉ¡ àe© IOÓ h Góg’c± e© «záæ , ûekgoó° ΠY≈ ܃lh{ àdg© WÉ» e™ Gòg G ôe’c πμh zájól.

Th° ˘Oó ‘ M ˘åjó G¤ b ˘æ ˘IÉ ÆŸG{ ˘ZQÉ ùeg¢ Y ˘Π ≈˘ ¿ b{ ˘fé ˘ƒ ¿ f’g ˘à ˘î ˘ÜÉ ùe° ˘ DÉC ˘á SGCSÉ° °« á h’ ùjà° £« ™ ÓMGC ¿ Vôøj¢ ƒféb¿ äéhéîàfg OÔØÃZ√ . VGÉ° :± øëf{ e™ IÔFGÓDG IÓMGƑDG, eh™ óñe ùædgñ° «á , Gògh øe V° ªø Éfôhéæ› Héîàf’g» , Gògh G ôe’c ’ ùjà° ó¡± KGÓMG, øμdh e™ dp∂ Éæπb ÉÆFGE ƒëàøæe¿ ΠY≈ πc FTÉ≤ z¢. HÉJH™ : g{ ˘æ ˘ΣÉ M ˘LÉ ˘á ¤ b ˘fé ˘ƒ ¿ fg ˘à ˘î ˘HÉ ˘äé j˘ ©˘ dé˘ è c˘ π ÛŸG° ˘μ ˘äó , h’ f˘ jô˘ ó SG° ˘à ˘¡ ˘Gó ± FQ)« ù¢ ÑL{Á¡ ædgé°† ∫ æwƒdg» z ÖFÉÆDG( dh« ó ÓÑÆL• BÓWGE e¡ ªé Éc¿ Σéæg øe ÄÉAÓN H« zéææ.

Ébh:∫ ’{ øμá OÉÉJGE πc G◊ ƒπ∫ øe ÓN∫ ùπlá° IÓMGH e)™ AGQRH àdg{eó≤ »,({ øeh DGÑ£ «© » ¿ Πàîf∞ ΠY≈ QƑEGC Øàfh≥ ΠY≈ IÔNGC, øμdh òdg… Øàf≥ ΠY« ¬, f ˘£ ˘ Qƒq,√ EGC ˘É e ˘É f ˘î ˘à ˘Π ˘∞ Y˘ Π˘ «˘ ¬, a˘ FÉE˘ æ˘ É f˘ æ˘ ¶˘ º ÓŸG± ûh° ˘ FÉC˘ ¬, fh˘ ë˘ ø e˘ à˘ Ø˘ ≤˘ ƒ¿ Y˘ Π˘ ≈ Ugƒàdgπ° ûàdghqhé° OÉÑJH∫ ôdg z….

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.